A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Getalle 3

1
En dit is die nakomelinge van A„ron en Moses op die dag toe die HERE met Moses op die berg Sinai gespreek het.
2
En dit is die name van die seuns van A„ron: die eersgeborene Nadab, daarna Ab¡hu, Ele sar en Itamar.
3
Dit is die name van die seuns van A„ron, die gesalfde priesters, wat hy aangestel het om die priesteramp te bedien.
4
Maar Nadab en Ab¡hu het gesterwe voor die aangesig van die HERE toe hulle vreemde vuur voor die aangesig van die HERE in die woestyn Sinai gebring het, en hulle het geen kinders gehad nie; maar Ele sar en Itamar het die priesteramp bedien voor die oë van hulle vader A„ron.
5
En die HERE het met Moses gespreek en gesê:
6
Laat die stam van Levi nader kom, en stel hulle voor die priester A„ron, dat hulle hom kan dien.
7
En hulle moet sy diens waarneem en die diens van die hele vergadering voor die tent van samekoms, om die dienswerk van die tabernakel te verrig.
8
En hulle moet sorg vir al die gereedskap van die tent van samekoms en vir die diens van die kinders van Israel, om die dienswerk van die tabernakel te verrig.
9
En jy moet die Leviete aan A„ron en sy seuns gee; hulle is heeltemal aan hom gegee uit die kinders van Israel.
10
Maar A„ron en sy seuns moet jy aanstel, dat hulle hul priesteramp kan waarneem; en die onbevoegde wat nader kom, moet gedood word.
11
En die HERE het met Moses gespreek en gesê:
12
Kyk, Ek self het die Leviete geneem onder die kinders van Israel uit in die plek van al die eersgeborenes wat die moederskoot open, uit die kinders van Israel, dat die Leviete myne kan wees.
13
Want al die eersgeborenes is myne: op die dag toe Ek al die eersgeborenes in Egipteland getref het, het Ek al die eersgeborenes in Israel vir My geheilig, mense sowel as diere; hulle moet myne wees. Ek is die HERE.
14
En die HERE het met Moses gespreek in die woestyn Sinai en gesê:
15
Tel die seuns van Levi volgens hulle families, volgens hulle geslagte; almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo -- die moet jy tel.
16
En Moses het hulle volgens die bevel van die HERE getel soos dit hom beveel is.
17
En dit was die seuns van Levi volgens hulle name: Gerson en Kehat en Mer ri.
18
En dit is die name van die seuns van Gerson volgens hulle geslagte: Libni en S¡me‹.
19
En die seuns van Kehat volgens hulle geslagte: Amram en Jishar, Hebron en Ussiël.
20
En die seuns van Mer ri volgens hulle geslagte: Magli en Musi. Dit is die geslagte van die Leviete volgens hulle families.
21
Aan Gerson behoort die geslag van die Libniete en die geslag van die Sime‹ete. Dit is die geslagte van die Gersoniete.
22
Hulle geteldes volgens die getal van almal wat manlik was, van 'n maand oud en daarbo -- hulle geteldes was sewe duisend vyf honderd.
23
Die geslagte van die Gersoniete moet laer opslaan agter die tabernakel aan die westekant.
24
En owerste oor die familie van die Gersoniete moet ljasaf, die seun van Lael, wees.
25
En die seuns van Gerson moet by die tent van samekoms versorg: die tabernakel en die tent, sy dekkleed en die bedekking vir die ingang van die tent van samekoms;
26
en die behangsels van die voorhof en die bedekking vir die ingang van die voorhof wat rondom die tabernakel en die altaar is, en sy lyne -- alles wat by sy bediening behoort.
27
En aan Kehat het behoort die geslag van die Amramiete en die geslag van die Jishariete en die geslag van die Hebroniete en die geslag van die Ussiëliete. Dit is die geslagte van die Kehatiete.
28
Volgens die getal van almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo, was daar agt duisend ses honderd wat die diens van die heiligdom waargeneem het.
29
Die geslagte van die seuns van Kehat moet laer opslaan aan die kant van die tabernakel, aan die suidekant.
30
En owerste oor die familie vir die geslagte van die Kehatiete moet wees El¡safan, die seun van Ussiël.
31
En hulle moet versorg: die ark en die tafel en die kandelaar en die altare en die gereedskap van die heiligdom waarmee hulle diens doen, en die voorhangsel en alles wat by die bediening daarvan behoort.
32
En die hoof van die owerstes van Levi moet wees Ele sar, die seun van A„ron, die priester, die opsigter oor die wat die diens van die heiligdom waarneem.
33
Aan Mer ri het behoort die geslag van die Magliete en die geslag van die Musiete. Dit is die geslagte van Mer ri.
34
En hulle geteldes volgens die getal van almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo, was ses duisend twee honderd.
35
En die owerste van die familie vir die geslagte van Mer ri moet wees Suriël, die seun van Abihail; hulle moet laer opslaan aan die kant van die tabernakel, aan die noordekant.
36
En die toesig van die seuns van Mer ri -- wat hulle te besorg het -- moet wees oor die style van die tabernakel en sy dwarshoute en sy pilare en sy voetstukke en al die gereedskap sowel as die hele diens wat daarby behoort;
37
en die pilare van die voorhof rondom en hulle voetstukke en hulle penne en hulle lyne.
38
En die wat voor die tabernakel laer opslaan, aan die oostekant, voor die tent van samekoms, teen sonop, moet wees Moses en A„ron met sy seuns wat die diens van die heiligdom waarneem, naamlik die diens vir die kinders van Israel; en die onbevoegde wat nader kom, moet gedood word.
39
Al die geteldes van die Leviete wat Moses en A„ron volgens die bevel van die HERE, volgens hulle geslagte getel het, almal wat manlik was, van 'n maand oud en daarbo, was twee en twintig duisend.
40
En die HERE het aan Moses gesê: Tel al die manlike eersgeborenes van die kinders van Israel, van 'n maand oud en daarbo, en neem die getal van hulle name op.
41
En jy moet vir My -- Ek is die HERE -- die Leviete neem in die plek van al die eersgeborenes onder die kinders van Israel, en die vee van die Leviete in die plek van al die eersgeborenes onder die vee van die kinders van Israel.
42
En Moses het, soos die HERE hom beveel het, al die eersgeborenes onder die kinders van Israel getel.
43
En al die manlike eersgeborenes volgens die getal name, van 'n maand oud en daarbo, volgens hulle geteldes, was twee en twintig duisend twee honderd drie en sewentig.
44
En die HERE het met Moses gespreek en gesê:
45
Neem die Leviete in die plek van al die eersgeborenes onder die kinders van Israel, en die vee van die Leviete in die plek van hulle vee, sodat die Leviete myne kan wees. Ek is die HERE.
46
Wat aangaan die loskoping van die twee honderd drie en sewentig wat oor is bo die Leviete, uit die eersgeborenes van die kinders van Israel,
47
moet jy per hoof vyf sikkels neem; volgens die sikkel van die heiligdom moet jy dit neem; die sikkel is twintig gera.
48
En jy moet die geld as losprys van die wat onder hulle oor is, aan A„ron en sy seuns gee.
49
Daarop het Moses die loskoopgeld geneem van die wat oor was bo die wat deur die Leviete losgekoop was;
50
van die eersgeborenes van die kinders van Israel het hy die geld geneem, duisend drie honderd vyf en sestig sikkels volgens die sikkel van die heiligdom.
51
En Moses het die loskoopgeld aan A„ron en sy seuns gegee volgens die bevel van die HERE, soos die HERE Moses beveel het.
Getalle 3:1
Getalle 3:2
Getalle 3:3
Getalle 3:4
Getalle 3:5
Getalle 3:6
Getalle 3:7
Getalle 3:8
Getalle 3:9
Getalle 3:10
Getalle 3:11
Getalle 3:12
Getalle 3:13
Getalle 3:14
Getalle 3:15
Getalle 3:16
Getalle 3:17
Getalle 3:18
Getalle 3:19
Getalle 3:20
Getalle 3:21
Getalle 3:22
Getalle 3:23
Getalle 3:24
Getalle 3:25
Getalle 3:26
Getalle 3:27
Getalle 3:28
Getalle 3:29
Getalle 3:30
Getalle 3:31
Getalle 3:32
Getalle 3:33
Getalle 3:34
Getalle 3:35
Getalle 3:36
Getalle 3:37
Getalle 3:38
Getalle 3:39
Getalle 3:40
Getalle 3:41
Getalle 3:42
Getalle 3:43
Getalle 3:44
Getalle 3:45
Getalle 3:46
Getalle 3:47
Getalle 3:48
Getalle 3:49
Getalle 3:50
Getalle 3:51
Getalle 1 / Get 1
Getalle 2 / Get 2
Getalle 3 / Get 3
Getalle 4 / Get 4
Getalle 5 / Get 5
Getalle 6 / Get 6
Getalle 7 / Get 7
Getalle 8 / Get 8
Getalle 9 / Get 9
Getalle 10 / Get 10
Getalle 11 / Get 11
Getalle 12 / Get 12
Getalle 13 / Get 13
Getalle 14 / Get 14
Getalle 15 / Get 15
Getalle 16 / Get 16
Getalle 17 / Get 17
Getalle 18 / Get 18
Getalle 19 / Get 19
Getalle 20 / Get 20
Getalle 21 / Get 21
Getalle 22 / Get 22
Getalle 23 / Get 23
Getalle 24 / Get 24
Getalle 25 / Get 25
Getalle 26 / Get 26
Getalle 27 / Get 27
Getalle 28 / Get 28
Getalle 29 / Get 29
Getalle 30 / Get 30
Getalle 31 / Get 31
Getalle 32 / Get 32
Getalle 33 / Get 33
Getalle 34 / Get 34
Getalle 35 / Get 35
Getalle 36 / Get 36