A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Getalle 281
Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:
2
Gee bevel aan die kinders van Israel en sê vir hulle: Julle moet daarvoor sorg om my offer, my spys vir my vuuroffers as lieflike geur vir My, op die bepaalde tyd aan My te bring.
3
En jy moet vir hulle sê: Dit is die vuuroffer wat julle aan die HERE moet bring: twee jaaroud lammers sonder gebrek elke dag as 'n voortdurende brandoffer.
4
Die een lam moet jy in die môre berei, en die ander lam moet jy teen die aand berei;
5
met 'n tiende van 'n efa fynmeel as spysoffer, gemeng met 'n kwart-hin uitgestampte olie.
6
Dit is die voortdurende brandoffer wat by die berg Sinai ingestel is as lieflike geur, 'n vuuroffer aan die HERE.
7
En die drankoffer wat daarby behoort, moet wees 'n kwart-hin vir elke lam. In die heiligdom moet jy die drankoffer van sterk drank aan die HERE uitgiet.
8
En die ander lam moet jy teen die aand berei; met dieselfde spysoffer as in die môre en met die drankoffer wat daarby behoort, moet jy dit berei -- 'n vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.
9
Maar op die sabbatdag twee jaaroud lammers sonder gebrek en twee-tiendes van 'n efa fynmeel as spysoffer, met olie gemeng, en die drankoffer wat daarby behoort.
10
Dit is die brandoffer van die sabbat op elke sabbat, behalwe die voortdurende brandoffer en die drankoffer wat daarby behoort.
11
En by die begin van julle maande moet julle 'n brandoffer aan die HERE bring: twee jong bulle en een ram, sewe jaaroud lammers sonder gebrek;
12
en drie-tiendes van 'n efa fynmeel as spysoffer, met olie gemeng, vir elke bul, en twee tiendes fynmeel as spysoffer, met olie gemeng, vir die een ram;
13
en een-tiende fynmeel as spysoffer, met olie gemeng, vir elke lam. Dit is 'n brandoffer, 'n lieflike geur, 'n vuuroffer aan die HERE.
14
En hulle drankoffers moet wees 'n half-hin wyn vir 'n bul en 'n derde van 'n hin vir 'n ram en 'n kwart-hin vir 'n lam. Dit is die brandoffer by elke nuwemaan, vir die maande van die jaar.
15
Ook moet een bokram as sondoffer aan die HERE berei word, behalwe die voortdurende brandoffer en die drankoffer wat daarby behoort.
16
En in die eerste maand, op die veertiende dag van die maand, is die pasga van die HERE.
17
En op die vyftiende dag van hierdie maand is dit fees; sewe dae lank moet ongesuurde brode geëet word.
18
Op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms wees; g,,n beroepswerk mag julle doen nie.
19
Maar julle moet as vuuroffer, as brandoffer aan die HERE bring: twee jong bulle en een ram en sewe jaaroud lammers; sonder gebrek moet hulle vir julle wees.
20
En hulle spysoffer fynmeel met olie gemeng: drie-tiendes van 'n efa vir 'n bul en twee-tiendes vir 'n ram moet julle berei.
21
Een-tiende moet jy vir elke lam van die sewe lammers berei.
22
Daarby een bokram as sondoffer om vir julle versoening te doen.
23
Behalwe die môre brandoffer, wat as voortdurende brandoffer dien, moet julle dit berei.
24
Op die manier moet julle elke dag, sewe dae lank, die vuurofferspys van lieflike geur vir die HERE berei; by die voortdurende brandoffer moet dit berei word -- en die drankoffer wat daarby behoort.
25
En op die sewende dag moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees; g,,n beroepswerk mag julle doen nie.
26
En op die dag van die eerstelinge, as julle 'n nuwe spysoffer by julle fees van die weke aan die HERE bring, moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees; g,,n beroepswerk mag julle doen nie.
27
Dan moet julle 'n brandoffer as lieflike geur aan die HERE bring: twee jong bulle, een ram, sewe jaaroud lammers;
28
en hulle spysoffer: fynmeel met olie gemeng, drie-tiendes vir elke bul, twee-tiendes vir die een ram,
29
een-tiende vir elke lam van die sewe lammers;
30
een bokram om vir julle versoening te doen.
31
Behalwe die voortdurende brandoffer en die spysoffer wat daarby behoort, moet julle dit berei -- hulle moet vir julle sonder gebrek wees -- en hulle drankoffers.Getalle 28:1

Getalle 28:2

Getalle 28:3

Getalle 28:4

Getalle 28:5

Getalle 28:6

Getalle 28:7

Getalle 28:8

Getalle 28:9

Getalle 28:10

Getalle 28:11

Getalle 28:12

Getalle 28:13

Getalle 28:14

Getalle 28:15

Getalle 28:16

Getalle 28:17

Getalle 28:18

Getalle 28:19

Getalle 28:20

Getalle 28:21

Getalle 28:22

Getalle 28:23

Getalle 28:24

Getalle 28:25

Getalle 28:26

Getalle 28:27

Getalle 28:28

Getalle 28:29

Getalle 28:30

Getalle 28:31Getalle 1 / Get 1

Getalle 2 / Get 2

Getalle 3 / Get 3

Getalle 4 / Get 4

Getalle 5 / Get 5

Getalle 6 / Get 6

Getalle 7 / Get 7

Getalle 8 / Get 8

Getalle 9 / Get 9

Getalle 10 / Get 10

Getalle 11 / Get 11

Getalle 12 / Get 12

Getalle 13 / Get 13

Getalle 14 / Get 14

Getalle 15 / Get 15

Getalle 16 / Get 16

Getalle 17 / Get 17

Getalle 18 / Get 18

Getalle 19 / Get 19

Getalle 20 / Get 20

Getalle 21 / Get 21

Getalle 22 / Get 22

Getalle 23 / Get 23

Getalle 24 / Get 24

Getalle 25 / Get 25

Getalle 26 / Get 26

Getalle 27 / Get 27

Getalle 28 / Get 28

Getalle 29 / Get 29

Getalle 30 / Get 30

Getalle 31 / Get 31

Getalle 32 / Get 32

Getalle 33 / Get 33

Getalle 34 / Get 34

Getalle 35 / Get 35

Getalle 36 / Get 36