A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Getalle 251
Toe Israel in Sittim gebly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete --
2
die het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi; en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode.
3
So het Israel hom dan gekoppel aan Ba„l-Peor, en die toorn van die HERE het teen Israel ontvlam.
4
Toe sê die HERE vir Moses: Neem al die hoofde van die volk en hang die oortreders op in die volle son vir die HERE, sodat die toorngloed van die HERE van Israel afgewend kan word.
5
Daarop het Moses aan die rigters in Israel gesê: Slaan elkeen sy manne dood wat hulle aan Baäl-Peor gekoppel het.
6
En daar het 'n man gekom, een uit die kinders van Israel, en 'n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring, voor die oë van Moses en voor die oë van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms.
7
Toe P¡nehas, die seun van Ele sar, die seun van die priester A„ron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en 'n spies in sy hand geneem
8
en agter die Israelitiese man aan gegaan in die tent en hulle twee deurboor, die Israelitiese man en die vrou, in haar onderlyf. Daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgehou.
9
En die wat deur die plaag gesterf het, was vier en twintig duisend.
10
Toe het die HERE met Moses gespreek en gesê:
11
P¡nehas, die seun van Ele sar, die seun van die priester A„ron, het my grimmigheid van die kinders van Israel afgewend deurdat hy my ywer onder hulle geywer het, sodat Ek die kinders van Israel in my ywer nie verteer het nie.
12
Daarom spreek: Kyk, Ek sluit met hom my vredeverbond,
13
en dit sal vir hom en sy nageslag nhom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy God geywer en versoening vir die kinders van Israel gedoen het.
14
En die naam van die Israelitiese man wat verslaan is, wat saam met die Midianitiese vrou verslaan is, was Simri, die seun van Salu, owerste van 'n familie van die Simeoniete.
15
En die naam van die Midianitiese vrou wat verslaan is, was Kosbi, die dogter van Sur. Hy was stamhoof van 'n familie in M¡dian.
16
Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:
17
Behandel die Midianiete as vyand en verslaan hulle,
18
want hulle het julle as vyand behandel deur hulle liste wat hulle teen julle bedink het in die saak van Peor en in die saak van Kosbi, die dogter van die vors van M¡dian, hulle landgenoot, wat op die dag van die plaag weens Peor verslaan is.Getalle 25:1

Getalle 25:2

Getalle 25:3

Getalle 25:4

Getalle 25:5

Getalle 25:6

Getalle 25:7

Getalle 25:8

Getalle 25:9

Getalle 25:10

Getalle 25:11

Getalle 25:12

Getalle 25:13

Getalle 25:14

Getalle 25:15

Getalle 25:16

Getalle 25:17

Getalle 25:18Getalle 1 / Get 1

Getalle 2 / Get 2

Getalle 3 / Get 3

Getalle 4 / Get 4

Getalle 5 / Get 5

Getalle 6 / Get 6

Getalle 7 / Get 7

Getalle 8 / Get 8

Getalle 9 / Get 9

Getalle 10 / Get 10

Getalle 11 / Get 11

Getalle 12 / Get 12

Getalle 13 / Get 13

Getalle 14 / Get 14

Getalle 15 / Get 15

Getalle 16 / Get 16

Getalle 17 / Get 17

Getalle 18 / Get 18

Getalle 19 / Get 19

Getalle 20 / Get 20

Getalle 21 / Get 21

Getalle 22 / Get 22

Getalle 23 / Get 23

Getalle 24 / Get 24

Getalle 25 / Get 25

Getalle 26 / Get 26

Getalle 27 / Get 27

Getalle 28 / Get 28

Getalle 29 / Get 29

Getalle 30 / Get 30

Getalle 31 / Get 31

Getalle 32 / Get 32

Getalle 33 / Get 33

Getalle 34 / Get 34

Getalle 35 / Get 35

Getalle 36 / Get 36