A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Getalle 23

1
Toe sê B¡leam vir Balak: Bou vir my hier sewe altare en berei vir my hier sewe bulle en sewe ramme.
2
En Balak het gedoen soos B¡leam verlang het; en Balak en B¡leam het 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer.
3
Daarop sê B¡leam vir Balak: Bly by jou brandoffer staan, en ek sal heengaan; miskien sal die HERE my tegemoetkom, en wat Hy my ook al laat sien, sal ek jou bekend maak. En hy het na 'n kaal heuwel gegaan.
4
En God het B¡leam tegemoetgekom, en hy het vir Hom gesê: Sewe altare het ek reggemaak en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer.
5
Toe lê die HERE 'n woord in B¡leam se mond en sê: Gaan terug na Balak, en so moet jy spreek.
6
En hy het na hom teruggegaan terwyl hy daar staan by sy brandoffer, hy en al die vorste van Moab.
7
En hy het sy spreuk aangehef en gesê: Uit Aram laat Balak my haal, die koning van Moab -- uit die berge van die Ooste: Kom vervloek Jakob vir my, en kom, verwens Israel.
8
Hoe sal ek vloek wie God nie vloek nie? En hoe sal ek verwens vir wie die HERE nie verwens nie?
9
Want van die top van die rotse af sien ek hom, en van die heuwels af aanskou ek hom. Kyk, 'n volk wat afgesonderd woon en hom nie tot die nasies reken nie.
10
Wie het die stof van Jakob getel? En wie, volgens getal, die vierde deel van Israel? Laat my sterwe die dood van die opregtes, en laat my einde soos syne wees!
11
Toe sê Balak vir B¡leam: Wat het jy my aangedoen? Ek het jou laat haal om my vyande te vloek, en kyk, jy het net geseën!
12
En hy antwoord daarop d¡t: Moet ek dan nie sorgvuldig alles spreek wat die HERE in my mond lê nie?
13
Daarop sê Balak vir hom: Kom tog saam met my na 'n ander plek vanwaar jy hom kan sien -- net sy kant sal jy sien, maar heeltemal kan jy hom nie sien nie -- en vervloek hom daarvandaan vir my.
14
En hy het hom saamgeneem na die Veld van die Wagte, op die top van Pisga, en sewe altare gebou en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer.
15
Toe sê hy vir Balak: Bly hier staan by jou brandoffer, en ek sal daar op 'n ontmoeting wag.
16
En die HERE het B¡leam ontmoet en 'n woord in sy mond gelê en gesê: Gaan terug na Balak, en so moet jy spreek.
17
En hy het by hom gekom terwyl hy daar staan by sy brandoffer, en die vorste van Moab by hom. En Balak sê vir hom: Wat het die HERE gespreek?
18
Toe hef hy sy spreuk aan en sê: Staan op Balak, en hoor! Luister na my, seun van Sippor!
19
God is geen man dat Hy sou lieg nie; of 'n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?
20
Kyk, ek het ontvang om te seën; en het Hy geseën, dan kan ek dit nie keer nie.
21
'n Mens aanskou geen ongeregtigheid in Jakob en sien geen onheil in Israel nie. Die HERE sy God is met hom, en die gejubel tot eer van die Koning is by hom.
22
God wat hulle uit Egipte uitgelei het, is vir hulle soos die horings van 'n buffel.
23
Want daar is geen towery teen Jakob of waarsêery teen Israel nie. Nou sal van Jakob en van Israel gesê word wat God gedoen het.
24
Kyk, 'n volk wat opstaan soos 'n leeuin, en soos 'n leeu verhef hy hom. Hy gaan nie lê voordat hy roof eet en die bloed van die wat verslaan is, drink nie.
25
Toe sê Balak vir B¡leam: Jy moet hulle glad nie vloek nie, en jy moet hulle glad nie seën nie.
26
Maar B¡leam antwoord en sê vir Balak: Het ek nie dit met jou gespreek nie: Alles wat die HERE spreek, dit sal ek doen?
27
Verder sê Balak vir B¡leam: Kom tog, ek sal jou na 'n ander plek saamneem; miskien sal dit reg wees in die oë van God dat jy hulle vir my daarvandaan vervloek.
28
Toe neem Balak B¡leam saam na die top van Peor wat oor die wildernis afkyk.
29
Daarop sê B¡leam vir Balak: Bou vir my hier sewe altare, en berei vir my hier sewe bulle en sewe ramme.
30
En Balak het gedoen soos B¡leam verlang het en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer.
Getalle 23:1
Getalle 23:2
Getalle 23:3
Getalle 23:4
Getalle 23:5
Getalle 23:6
Getalle 23:7
Getalle 23:8
Getalle 23:9
Getalle 23:10
Getalle 23:11
Getalle 23:12
Getalle 23:13
Getalle 23:14
Getalle 23:15
Getalle 23:16
Getalle 23:17
Getalle 23:18
Getalle 23:19
Getalle 23:20
Getalle 23:21
Getalle 23:22
Getalle 23:23
Getalle 23:24
Getalle 23:25
Getalle 23:26
Getalle 23:27
Getalle 23:28
Getalle 23:29
Getalle 23:30
Getalle 1 / Get 1
Getalle 2 / Get 2
Getalle 3 / Get 3
Getalle 4 / Get 4
Getalle 5 / Get 5
Getalle 6 / Get 6
Getalle 7 / Get 7
Getalle 8 / Get 8
Getalle 9 / Get 9
Getalle 10 / Get 10
Getalle 11 / Get 11
Getalle 12 / Get 12
Getalle 13 / Get 13
Getalle 14 / Get 14
Getalle 15 / Get 15
Getalle 16 / Get 16
Getalle 17 / Get 17
Getalle 18 / Get 18
Getalle 19 / Get 19
Getalle 20 / Get 20
Getalle 21 / Get 21
Getalle 22 / Get 22
Getalle 23 / Get 23
Getalle 24 / Get 24
Getalle 25 / Get 25
Getalle 26 / Get 26
Getalle 27 / Get 27
Getalle 28 / Get 28
Getalle 29 / Get 29
Getalle 30 / Get 30
Getalle 31 / Get 31
Getalle 32 / Get 32
Getalle 33 / Get 33
Getalle 34 / Get 34
Getalle 35 / Get 35
Getalle 36 / Get 36