A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Getalle 10

1
Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:
2
Maak vir jou twee silwertrompette; van dryfwerk moet jy dit maak; en hulle moet vir jou dien om die vergadering byeen te roep en om die laers te laat opbreek.
3
As hulle dan daarop blaas, moet die hele vergadering by jou byeenkom by die ingang van die tent van samekoms.
4
Maar as hulle op een daarvan blaas, moet by jou byeenkom die owerstes, die stamhoofde van Israel.
5
En as julle alarm blaas, moet die laers opbreek wat aan die oostekant staan.
6
Maar as julle die tweede keer alarm blaas, moet die laers opbreek wat aan die suidekant staan. Alarm moet hulle blaas as hulle moet opbreek.
7
Maar as die vergadering byeen moet kom, moet julle blaas, maar nie alarm maak nie.
8
En die seuns van A„ron, die priesters, moet op die trompette blaas; en die trompette moet vir julle 'n ewige insetting in julle geslagte wees.
9
En as julle in jul land in oorlog kom teen die vyand wat met julle veg, moet julle met die trompette alarm blaas; dan sal aan julle gedink word voor die aangesig van die HERE julle God, en julle sal van jul vyande verlos word.
10
Op die dag as julle vrolik is, sowel as op julle feestye en by die begin van julle maande moet julle by jul brandoffers en by jul dankoffers op die trompette blaas: hulle sal dien om julle in gedagtenis te bring voor die aangesig van julle God. Ek is die HERE julle God.
11
In die tweede jaar, in die tweede maand, op die twintigste van die maand, het die wolk opgetrek van die tabernakel van die Getuienis af.
12
En die kinders van Israel het van plek tot plek weggetrek uit die woestyn Sinai, en die wolk het gaan rus in die woestyn Paran.
13
So het hulle dan die eerste keer weggetrek volgens die bevel van die HERE deur die diens van Moses.
14
En eerste het weggetrek die vaandel van die laer van Juda se kinders volgens hulle leërafdelings; en oor sy afdeling was Nagson, die seun van Amm¡nadab.
15
En oor die afdeling van die stam van Issaskar se kinders was Net neël, die seun van Suar.
16
En oor die afdeling van die stam van S,bulon se kinders was El¡ab, die seun van Helon.
17
Toe is die tabernakel afgebreek; en die seuns van Gerson en die seuns van Mer ri, die draers van die tabernakel, het weggetrek.
18
Daarna het weggetrek die vaandel van die laer van Ruben volgens hulle leërafdelings; en oor sy afdeling was El¡sur, die seun van Sed,r.
19
En oor die afdeling van die stam van S¡meon se kinders was Selumiël, die seun van Sur¡saddai.
20
En oor die afdeling van die stam van Gad se kinders was ljasaf, die seun van R,huel.
21
Daarna het die Kehatiete, die draers van die heiligdom, weggetrek. En die ander het die tabernakel opgerig voordat hulle aangekom het.
22
Daarna het weggetrek die vaandel van die laer van Efraim se kinders volgens hulle leërafdelings; en oor sy afdeling was Elis ma, die seun van Amm¡hud.
23
En oor die afdeling van die stam van Manasse se kinders was G mliël, die seun van Ped sur.
24
En oor die afdeling van die stam van Benjamin se kinders was Ab¡dan, die seun van Gideoni.
25
Toe het weggetrek die vaandel van die laer van Dan se kinders wat, volgens hulle leërafdelings, die agterhoede vir al die leërs was; en oor sy afdeling was Ahiëser, die seun van Amm¡saddai.
26
En oor die afdeling van die stam van Aser se kinders was P giël, die seun van Ogran.
27
En oor die afdeling van die stam van N ftali se kinders was Ah¡ra, die seun van Enan.
28
Dit is die optogte van die kinders van Israel volgens hulle leërafdelings. En hulle het weggetrek.
29
En Moses het vir Hobab, die seun van R,huel, die Midianiet, die swaer van Moses, gesê: Ons trek na die plek waarvan die HERE gesê het: Ek sal dit aan julle gee. Trek saam met ons en ons sal aan jou goed doen; want die HERE het oor Israel goeie dinge gespreek.
30
Maar hy het vir hom gesê: Ek sal nie saamtrek nie; maar ek sal na my land en my familie gaan.
31
Toe sê hy: Moet ons tog nie verlaat nie, juis daarom dat jy weet hoe ons laer moet opslaan in die woestyn, en jy sal vir ons as oë dien.
32
En as jy met ons saamtrek, sal ons daardie goeie wat die HERE aan ons sal doen, ook aan jou doen.
33
En hulle het van die berg van die HERE af drie dagreise ver getrek; en die verbondsark van die HERE het drie dagreise ver voor hulle uit getrek om vir hulle 'n rusplek uit te soek.
34
En die wolk van die HERE was bedags oor hulle as hulle uit die laer wegtrek.
35
En as die ark wegtrek, het Moses gesê: Staan op, HERE, dat u vyande verstrooi kan word en u haters voor u aangesig kan vlug.
36
En as dit rus, het hy gesê: Keer terug, HERE, na die tien duisende van die duisende van Israel!
Getalle 10:1
Getalle 10:2
Getalle 10:3
Getalle 10:4
Getalle 10:5
Getalle 10:6
Getalle 10:7
Getalle 10:8
Getalle 10:9
Getalle 10:10
Getalle 10:11
Getalle 10:12
Getalle 10:13
Getalle 10:14
Getalle 10:15
Getalle 10:16
Getalle 10:17
Getalle 10:18
Getalle 10:19
Getalle 10:20
Getalle 10:21
Getalle 10:22
Getalle 10:23
Getalle 10:24
Getalle 10:25
Getalle 10:26
Getalle 10:27
Getalle 10:28
Getalle 10:29
Getalle 10:30
Getalle 10:31
Getalle 10:32
Getalle 10:33
Getalle 10:34
Getalle 10:35
Getalle 10:36
Getalle 1 / Get 1
Getalle 2 / Get 2
Getalle 3 / Get 3
Getalle 4 / Get 4
Getalle 5 / Get 5
Getalle 6 / Get 6
Getalle 7 / Get 7
Getalle 8 / Get 8
Getalle 9 / Get 9
Getalle 10 / Get 10
Getalle 11 / Get 11
Getalle 12 / Get 12
Getalle 13 / Get 13
Getalle 14 / Get 14
Getalle 15 / Get 15
Getalle 16 / Get 16
Getalle 17 / Get 17
Getalle 18 / Get 18
Getalle 19 / Get 19
Getalle 20 / Get 20
Getalle 21 / Get 21
Getalle 22 / Get 22
Getalle 23 / Get 23
Getalle 24 / Get 24
Getalle 25 / Get 25
Getalle 26 / Get 26
Getalle 27 / Get 27
Getalle 28 / Get 28
Getalle 29 / Get 29
Getalle 30 / Get 30
Getalle 31 / Get 31
Getalle 32 / Get 32
Getalle 33 / Get 33
Getalle 34 / Get 34
Getalle 35 / Get 35
Getalle 36 / Get 36