A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Levitikus 9

1
En op die agtste dag het Moses A„ron en sy seuns en die oudstes van Israel geroep
2
en aan A„ron gesê: Neem vir jou 'n bulkalf as sondoffer en 'n ram as brandoffer, altwee sonder gebrek; en bring hulle voor die aangesig van die HERE.
3
En spreek met die kinders van Israel en sê: Neem 'n bokram as sondoffer en 'n kalf en 'n lam, altwee een jaar oud, sonder gebrek, as brandoffer,
4
ook 'n bul en 'n ram as dankoffer om voor die aangesig van die HERE te offer; en spysoffer met olie gemeng; want vandag verskyn die HERE aan julle.
5
Toe het hulle voor die tent van samekoms gebring wat Moses beveel het. En die hele vergadering het nader gekom en gaan staan voor die aangesig van die HERE.
6
En Moses het gesê: Dit is die saak wat die HERE julle beveel het om te doen, sodat die heerlikheid van die HERE aan julle kan verskyn.
7
En Moses het vir A„ron gesê: Kom nader na die altaar en berei jou sondoffer en jou brandoffer, en doen versoening vir jou en vir die volk, en berei die offer van die volk, en doen versoening vir hulle soos die HERE beveel het.
8
Toe het A„ron na die altaar nader gekom en die sondofferkalf geslag wat vir hom bedoel was.
9
En die seuns van A„ron het die bloed na hom gebring, en hy het sy vinger in die bloed gesteek en dit aan die horings van die altaar gestryk. Daarna het hy die orige bloed aan die onderkant van die altaar uitgegiet.
10
Maar die vet en die niere en die lap aan die lewer van die sondoffer het hy op die altaar aan die brand gesteek soos die HERE Moses beveel het.
11
En die vleis en die vel het hy buitekant die laer met vuur verbrand.
12
Toe het hy die brandoffer geslag, en die seuns van A„ron het vir hom die bloed aangegee, en hy het dit rondom teen die altaar uitgegooi.
13
Ook het hulle vir hom die brandoffer volgens sy stukke aangegee, met die kop, en hy het dit aan die brand gesteek op die altaar.
14
En hy het die binnegoed en die pote gewas en dit aan die brand gesteek bo op die brandoffer op die altaar.
15
Daarna het hy die offer van die volk gebring; hy het naamlik die sondofferbok geneem wat vir die volk bedoel was, en dit geslag en dit as sondoffer gebring soos tevore.
16
Verder het hy die brandoffer gebring en dit berei volgens voorskrif.
17
En hy het die spysoffer gebring en 'n handvol daaruit geneem en dit aan die brand gesteek op die altaar, behalwe die môre brandoffer.
18
Toe het hy die bul en die ram geslag wat vir die volk as dankoffer bedoel was; en die seuns van A„ron het vir hom die bloed aangegee wat hy toe rondom teen die altaar uitgegooi het
19
en die stukke vet van die bul, en van die ram die vetstert en die netvet en die niere en die lap aan die lewer;
20
en hulle het die stukke vet op die borsstukke gesit, en hy het die stukke vet op die altaar aan die brand gesteek.
21
Maar die borsstukke en die regterboud het A„ron as beweegoffer voor die aangesig van die HERE beweeg soos Moses beveel het.
22
Daarna het A„ron sy hande na die volk toe opgehef en hulle geseën. En hy het afgeklim nadat hy die sondoffer en brandoffer en dankoffer gebring het.
23
Daarop het Moses en A„ron in die tent van samekoms gegaan; en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. En die heerlikheid van die HERE het aan die hele volk verskyn
24
vuur het van die aangesig van die HERE uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval.
Levitikus 9:1
Levitikus 9:2
Levitikus 9:3
Levitikus 9:4
Levitikus 9:5
Levitikus 9:6
Levitikus 9:7
Levitikus 9:8
Levitikus 9:9
Levitikus 9:10
Levitikus 9:11
Levitikus 9:12
Levitikus 9:13
Levitikus 9:14
Levitikus 9:15
Levitikus 9:16
Levitikus 9:17
Levitikus 9:18
Levitikus 9:19
Levitikus 9:20
Levitikus 9:21
Levitikus 9:22
Levitikus 9:23
Levitikus 9:24
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27