A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Levitikus 17

1
Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:
2
Spreek met A„ron en sy seuns en met al die kinders van Israel en sê vir hulle: Dit is die saak wat die HERE beveel het:
3
Elkeen uit die huis van Israel wat 'n bees of 'n lam of 'n bok in die laer slag of dit buitekant die laer slag,
4
en dit nie bring by die ingang van die tent van samekoms om aan die HERE 'n offer voor die tabernakel van die HERE te bring nie as bloedskuld moet dit die man aangereken word. Hy het bloed vergiet; daarom moet die man uitgeroei word onder sy volk uit;
5
sodat die kinders van Israel hulle slagoffers wat hulle gewoon was om op die oop veld te offer, aan die HERE by die ingang van die tent van samekoms na die priester kan bring en dit as dankoffers aan die HERE kan slag.
6
Dan moet die priester die bloed teen die altaar van die HERE by die ingang van die tent van samekoms uitgooi en die vet aan die brand steek as lieflike geur vir die HERE.
7
En hulle mag nie meer hulle slagoffers offer aan die veldduiwels agter wie hulle aan hoereer nie. Dit moet vir hulle 'n ewige insetting wees vir hulle geslagte.
8
En jy moet vir hulle sê: Elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat 'n brandoffer of 'n slagoffer bring,
9
en dit nie by die ingang van die tent van samekoms bring om dit vir die HERE te berei nie die man moet uit sy volksgenote uitgeroei word.
10
En elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat maar enigsins bloed eet teen die een wat die bloed eet, sal Ek my aangesig rig en hom uitroei onder sy volk uit.
11
Want die siel van die vlees is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel.
12
Daarom het Ek aan die kinders van Israel gesê: Niemand van julle mag bloed eet nie; ook die vreemdeling wat onder julle vertoef, mag geen bloed eet nie.
13
En elkeen uit die kinders van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat 'n stuk wild of 'n voël vang wat geëet mag word hy moet die bloed daarvan laat uitloop en dit met grond toemaak;
14
want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Daarom het Ek aan die kinders van Israel gesê: Julle mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is sy bloed; elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word.
15
En elkeen wat aas eet of iets wat verskeur is, 'n kind van die land sowel as 'n vreemdeling, moet sy klere was en 'n bad neem, en hy bly tot die aand toe onrein. Dan sal hy rein wees.
16
Maar as hy dit nie was nie en sy liggaam nie bad nie, moet hy sy ongeregtigheid dra.
Levitikus 17:1
Levitikus 17:2
Levitikus 17:3
Levitikus 17:4
Levitikus 17:5
Levitikus 17:6
Levitikus 17:7
Levitikus 17:8
Levitikus 17:9
Levitikus 17:10
Levitikus 17:11
Levitikus 17:12
Levitikus 17:13
Levitikus 17:14
Levitikus 17:15
Levitikus 17:16
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27