A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Levitikus 10

1
En die seuns van A„ron, Nadab en Ab¡hu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die HERE gebring, wat Hy hulle nie beveel het nie.
2
Daarop het daar vuur van die aangesig van die HERE uitgegaan en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die HERE.
3
Toe sê Moses vir A„ron: Dit is dit wat die HERE gespreek het deur te sê: In die wat naby My is, wil Ek My as die Heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil Ek My verheerlik. Maar A„ron het stilgebly.
4
En Moses het M¡sael en lsafan, die seuns van Uss¡ël, die oom van A„ron, geroep en aan hulle gesê: Kom nader, dra julle broers van die heiligdom af weg, buitekant die laer uit.
5
Toe het hulle nader gekom en hulle in hul rokke buitekant die laer uitgedra soos Moses gesê het.
6
Daarop sê Moses aan A„ron en sy seuns Ele sar en Itamar: Laat julle hare nie loshang nie en maak geen skeure in julle klere nie, dat julle nie sterwe en Hy in toorn teen die hele vergadering losbreek nie. Maar julle broers, die hele huis van Israel, kan die brand beween wat die HERE aangesteek het.
7
Julle mag ook uit die ingang van die tent van samekoms nie uitgaan nie, dat julle nie sterwe nie; want die salfolie van die HERE is op julle. En hulle het gehandel ooreenkomstig die woord van Moses.
8
En die HERE het met A„ron gespreek en gesê:
9
Moenie wyn of sterk drank drink nie, jy of jou seuns saam met jou as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie; 'n ewige insetting is dit vir julle geslagte;
10
en julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat onrein en wat rein is;
11
en julle moet die kinders van Israel leer al die insettinge wat die HERE deur die diens van Moses aan hulle verkondig het.
12
En Moses het met A„ron gespreek en met sy seuns Ele sar en Itamar wat oorgebly het: Neem die spysoffer wat van die vuuroffers van die HERE oorgebly het, en eet dit as ongesuurde koeke langs die altaar; want dit is hoogheilig.
13
Daarom moet julle dit op 'n heilige plek eet, want dit is wat aan jou en jou seuns toekom uit die vuuroffers van die HERE; want so is aan my bevel gegee.
14
Ook die beweegbors en die hefboud moet julle op 'n rein plek eet, jy en jou seuns en jou dogters saam met jou; want as deel wat aan jou en jou seuns toekom, is hulle uit die dankoffers van die kinders van Israel gegee.
15
Die hefboud en die beweegbors moet hulle saam met die vuuroffers van die stukke vet bring om as beweegoffer voor die aangesig van die HERE te beweeg; en dit sal vir jou en jou seuns saam met jou 'n deel wees wat aan julle vir ewig toekom soos die HERE beveel het.
16
En Moses het rondgesoek na die sondofferbok, maar dit was verbrand! Daarom was hy baie kwaad vir Ele sar en Itamar, die seuns van A„ron wat oorgebly het; en hy het gesê:
17
Waarom het julle die sondoffer nie op 'n heilige plek geëet nie? Want dit is hoogheilig, en Hy het dit aan julle gegee om die ongeregtigheid van die vergadering weg te neem, om versoening vir hulle te doen voor die aangesig van die HERE.
18
Kyk, die bloed daarvan is nie binne in die heiligdom gebring nie. Julle moes dit sekerlik in die heiligdom geëet het soos ek beveel het.
19
Toe sê A„ron vir Moses: Kyk, hulle het vandag hul sondoffer en hul brandoffer voor die aangesig van die HERE gebring, en sulke dinge het my oorgekom; as ek vandag sondoffer geëet het, sou dit goed gewees het in die oë van die HERE?
20
Toe Moses dit hoor, was dit goed in sy oë.
Levitikus 10:1
Levitikus 10:2
Levitikus 10:3
Levitikus 10:4
Levitikus 10:5
Levitikus 10:6
Levitikus 10:7
Levitikus 10:8
Levitikus 10:9
Levitikus 10:10
Levitikus 10:11
Levitikus 10:12
Levitikus 10:13
Levitikus 10:14
Levitikus 10:15
Levitikus 10:16
Levitikus 10:17
Levitikus 10:18
Levitikus 10:19
Levitikus 10:20
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27