A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Hos 2

1
Twis met julle moeder, twis; want sy is nie my vrou nie, en Ek is nie haar man nie, en laat sy haar hoerery van haar aangesig verwyder en haar owerspel van haar borste af weg.
2
Anders sal Ek haar naak uittrek en haar neersit soos op die dag van haar geboorte en haar maak soos 'n woestyn, ja, haar stel soos 'n dor land en haar van dors laat sterwe.
3
En Ek sal My oor haar kinders nie ontferm nie, want hulle is kinders uit hoerery gebore.
4
Want hulle moeder het in ontug gelewe, sy wat met hulle swanger was, het skandelike dinge gedoen; want sy het gesê: Ek wil my minnaars agternaloop wat my brood en my water, my wol en my vlas, my olie en my drank gee.
5
Daarom, kyk, Ek sal jou weg met dorings toemaak en om haar 'n muur bou, sodat sy haar paaie nie sal vind nie.
6
En sy sal haar minnaars agternaloop, maar hulle nie inhaal nie; en sy sal hulle soek, maar nie vind nie. Dan sal sy sê: Ek wil heengaan en terugkeer na my vorige man, want toe het ek dit beter gehad as nou.
7
Ja, sy het nie erken dat Ek aan haar die koring en die mos en die olie gegee het nie, ook silwer vir haar vermenigvuldig het en goud, wat hulle vir Ba„l gebruik het.
8
Daarom sal Ek my koring terugneem in die oestyd en my mos op die bepaalde tyd, en wegneem my wol en my vlas wat dien om haar naaktheid te bedek.
9
Ek sal dan nou haar skaamte ontbloot voor die oë van haar minnaars, en niemand sal haar uit my hand red nie.
10
En Ek maak 'n einde aan al haar vreugde, haar feeste, haar nuwemane en haar sabbatte, ja, aan al haar feestye.
11
En Ek sal haar wingerdstok en haar vyeboom verwoes waarvan sy gesê het: Hierdie dinge is my hoereloon wat my minnaars my gegee het; en Ek sal dit tot 'n bos maak, en die wilde diere van die veld sal dit opeet.
12
So besoek Ek dan aan haar die dae van die Ba„ls toe sy vir hulle offerrook laat opgaan het en haar met haar neusring en haar halssierade versier en haar minnaars agternageloop het; maar My het sy vergeet, spreek die HERE.
13
Daarom, kyk, Ek sal haar lok en haar in die woestyn lei en na haar hart spreek.
14
Dan sal Ek haar daarvandaan haar wingerde gee en die dal Agor tot 'n deur van hoop, en daar sal sy antwoord gee soos in die dae van haar jeug en soos die dag toe sy uit Egipteland opgetrek het.
15
En in die dag, spreek die HERE, sal jy My noem: My man; en jy sal my nie meer noem: My Ba„l nie.
16
Dan verwyder Ek die name van die Ba„ls uit haar mond, sodat hulle by hul naam nie meer genoem sal word nie.
17
Verder sluit Ek in die dag vir hulle 'n verbond met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel en die kruipende diere van die aarde; ja, boog en swaard en oorlog sal Ek verbreek uit die land, en Ek sal hulle in veiligheid laat rus.
18
En Ek sal My met jou verloof tot in ewigheid en My met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierenheid en in ontferming.
19
En Ek sal My met jou verloof in trou; dan sal jy die HERE ken.
20
En in die dag sal Ek verhoor, spreek die HERE, Ek sal die hemel verhoor en die sal die aarde verhoor.
21
En die aarde sal die koring verhoor en die mos en die olie, en die sal J¡sreël verhoor.
22
En Ek sal haar vir My saai in die land en My oor Lo-Rug ma ontferm, en aan Lo-Ammi sê: Jy is my volk; en hy sal sê: My God!
Hos 2:1
Hos 2:2
Hos 2:3
Hos 2:4
Hos 2:5
Hos 2:6
Hos 2:7
Hos 2:8
Hos 2:9
Hos 2:10
Hos 2:11
Hos 2:12
Hos 2:13
Hos 2:14
Hos 2:15
Hos 2:16
Hos 2:17
Hos 2:18
Hos 2:19
Hos 2:20
Hos 2:21
Hos 2:22
Hos 1 / Hos 1
Hos 2 / Hos 2
Hos 3 / Hos 3
Hos 4 / Hos 4
Hos 5 / Hos 5
Hos 6 / Hos 6
Hos 7 / Hos 7
Hos 8 / Hos 8
Hos 9 / Hos 9
Hos 10 / Hos 10
Hos 11 / Hos 11
Hos 12 / Hos 12
Hos 13 / Hos 13
Hos 14 / Hos 14