A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Esegiël 5

1
En jy, mensekind, neem vir jou 'n skerp swaard; as skeermes moet jy dit vir jou neem, en laat dit gaan oor jou hoof en oor jou baard; daarna moet jy vir jou 'n weegskaal neem en die hare verdeel:
2
'n derde deel moet jy binne-in die stad met vuur verbrand as die dae van die beleëring verby is; dan moet jy 'n derde deel neem en met die swaard stukkend kap rondom die stad, en 'n derde deel moet jy in die wind strooi; en Ek sal 'n swaard agter hulle uittrek.
3
Jy moet ook 'n klein bietjie daarvan neem en dit in jou slippe bind;
4
en daarvan moet jy nog weer neem en dit binne-in die vuur gooi en dit met vuur verbrand; daar sal vuur van uitgaan in die hele huis van Israel.
5
So sê die Here HERE: Dit is Jerusalem. Ek het dit onder die nasies gestel, en lande is daar rondomheen.
6
Maar dit was wederstrewig teen my verordeninge, goddeloser as die nasies, en teen my insettinge meer as die lande daar rondomheen; want hulle het my verordeninge verwerp en in my insettinge nie gewandel nie.
7
Daarom, so sê die Here HERE: Omdat julle opstandiger is as die nasies wat rondom julle is, in my insettinge nie gewandel en my verordeninge nie betrag het nie -- selfs na die verordeninge van die nasies wat rondom julle is, nie gehandel het nie;
8
daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, ja, Ek! En Ek sal strafgerigte in jou midde oefen, voor die oë van die nasies;
9
en om al jou gruwels ontwil sal Ek aan jou doen wat Ek nooit gedoen het nie, en wat Ek so nooit weer sal doen nie.
10
Daarom sal die vaders die kinders opeet in jou midde, en die kinders sal hulle vaders opeet; en Ek sal strafgerigte oefen in jou midde en sal al wat van jou oorbly, na al die windstreke verstrooi.
11
Daarom, so waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, omdat jy my heiligdom verontreinig het met al jou verfoeisels en met al jou gruwels, sal k My ook onttrek; my oog sal nie verskoon nie, en k sal ook nie spaar nie.
12
'n Derde deel van jou sal aan die pes sterwe en deur hongersnood in jou omkom; en 'n derde deel sal deur die swaard rondom jou val; en 'n derde deel sal Ek na al die windstreke verstrooi, en Ek sal 'n swaard agter hulle uittrek.
13
So sal dan my toorn uitwoed, en Ek sal my grimmigheid tot rus bring teen hulle en aan My voldoening verskaf; en hulle sal weet dat Ek, die HERE, in my ywer gespreek het as Ek my grimmigheid teen hulle laat uitwoed.
14
En Ek sal jou 'n puinhoop en 'n voorwerp van smaad maak onder die nasies wat rondom jou is, voor die oë van almal wat verbygaan.
15
En dit sal 'n voorwerp van smaad en skimp wees, 'n waarskuwing en 'n voorwerp van verbasing vir die nasies wat rondom jou is, as Ek strafgerigte in jou oefen in toorn en grimmigheid en in grimmige strawwe; Ek, die HERE, het dit gespreek.
16
As Ek die verderflike pyle van hongersnood teen hulle uitstuur wat tot verwoesting is, wat Ek uitstuur om julle te vernietig, dan sal Ek die hongersnood oor julle vermeerder, en julle staf van die brood sal Ek verbreek.
17
Ja, hongersnood en wilde diere wat jou kinderloos sal maak, sal Ek oor julle stuur; ook sal pes en bloedvergieting in jou rondgaan, en Ek sal 'n swaard oor jou bring. Ek, die HERE, het dit gespreek.
Esegiël 5:1
Esegiël 5:2
Esegiël 5:3
Esegiël 5:4
Esegiël 5:5
Esegiël 5:6
Esegiël 5:7
Esegiël 5:8
Esegiël 5:9
Esegiël 5:10
Esegiël 5:11
Esegiël 5:12
Esegiël 5:13
Esegiël 5:14
Esegiël 5:15
Esegiël 5:16
Esegiël 5:17
Esegiël 1 / Ese 1
Esegiël 2 / Ese 2
Esegiël 3 / Ese 3
Esegiël 4 / Ese 4
Esegiël 5 / Ese 5
Esegiël 6 / Ese 6
Esegiël 7 / Ese 7
Esegiël 8 / Ese 8
Esegiël 9 / Ese 9
Esegiël 10 / Ese 10
Esegiël 11 / Ese 11
Esegiël 12 / Ese 12
Esegiël 13 / Ese 13
Esegiël 14 / Ese 14
Esegiël 15 / Ese 15
Esegiël 16 / Ese 16
Esegiël 17 / Ese 17
Esegiël 18 / Ese 18
Esegiël 19 / Ese 19
Esegiël 20 / Ese 20
Esegiël 21 / Ese 21
Esegiël 22 / Ese 22
Esegiël 23 / Ese 23
Esegiël 24 / Ese 24
Esegiël 25 / Ese 25
Esegiël 26 / Ese 26
Esegiël 27 / Ese 27
Esegiël 28 / Ese 28
Esegiël 29 / Ese 29
Esegiël 30 / Ese 30
Esegiël 31 / Ese 31
Esegiël 32 / Ese 32
Esegiël 33 / Ese 33
Esegiël 34 / Ese 34
Esegiël 35 / Ese 35
Esegiël 36 / Ese 36
Esegiël 37 / Ese 37
Esegiël 38 / Ese 38
Esegiël 39 / Ese 39
Esegiël 40 / Ese 40
Esegiël 41 / Ese 41
Esegiël 42 / Ese 42
Esegiël 43 / Ese 43
Esegiël 44 / Ese 44
Esegiël 45 / Ese 45
Esegiël 46 / Ese 46
Esegiël 47 / Ese 47
Esegiël 48 / Ese 48