A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Esegiël 431
Toe het hy my gelei na die poort, die poort wat na die ooste kyk.
2
En kyk, die heerlikheid van die God van Israel het van die oostekant af gekom; en die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlikheid.
3
En die gesig wat ek gesien het, het gelyk soos die gesig wat ek gesien het by my koms om die stad te verwoes; en dit was gesigte soos die gesig wat ek gesien het by die Kebarrivier; en ek het op my aangesig geval.
4
En die heerlikheid van die HERE het in die huis ingetrek deur die poort waarvan die voorkant na die ooste lê.
5
En die Gees het my opgeneem en my in die binneste voorhof gebring; en kyk, die heerlikheid van die HERE het die huis vervul.
6
En ek het Een gehoor wat met my spreek uit die huis, terwyl die man by my staan.
7
En Hy het vir my gesê: Mensekind, dit is die plek van my troon en die plek van my voetsole waar Ek vir ewig sal woon onder die kinders van Israel; en die huis van Israel sal my heilige Naam nie meer verontreinig nie, hulle en hulle konings met hulle hoerery en met die lyke van hulle konings, by hulle dood;
8
deurdat hulle hul drumpel by my drumpel gemaak het en hul deurpos langs my deurpos, sodat net die muur tussen My en hulle was; en hulle het my heilige Naam verontreinig met hulle gruwels wat hulle bedryf het, sodat Ek hulle in my toorn verteer het.
9
Nou sal hulle hul hoerery en die lyke van hul konings ver van My af verwyder; en Ek sal vir ewig onder hulle woon.
10
Jy, o mensekind, vertel die huis van Israel van die huis, sodat hulle beskaamd kan staan vanweë hul ongeregtighede, en laat hulle die voorbeeld nameet.
11
En as hulle beskaamd staan oor alles wat hulle gedoen het, maak hulle dan bekend die vorm van die huis en sy inrigting en sy uitgange en sy ingange en al sy vorme en al sy verordeninge, ja, al sy vorme en al sy wette; en skrywe dit voor hulle oë op, sodat hulle sy hele vorm kan bewaar en al sy verordeninge en die kan uitvoer.
12
Dit is die wet van die huis: Op die top van die berg sal sy hele gebied al rondom hoogheilig wees. Kyk, dit is die wet van die huis.
13
En dit is die afmetinge van die altaar in elle die el is 'n el en 'n handbreedte: die voetlaag 'n el hoog en 'n el die breedte; en die opstaande rand daarvan aan die buitekant daarvan rondom: een span; en dit is die onderbou van die altaar.
14
En van die voetlaag op die grond tot by die onderste omlysting: twee el, en die breedte: een el; en van die kleinste omlysting tot by die grootste omlysting: vier el, en die breedte: een el.
15
En die vuurherd: vier el; en van die vuurherd af en boontoe die horings, vier in getal.
16
En die vuurherd: twaalf el lank by twaalf el breed, vierkantig na sy vier kante.
17
En die omlysting: veertien el lengte by veertien el breedte na sy vier kante toe; en die opstaande rand daar rondom: 'n half-el; en die voetlaag daaraan: 'n el rondom; en sy trappe het oos gekyk.
18
En hy het vir my gesê: Mensekind, so spreek die Here HERE: Dit is die verordeninge van die altaar: Op die dag as dit gemaak word om brandoffers daarop te bring en om bloed daarteen uit te gooi,
19
moet jy aan die Levitiese priesters wat uit die geslag van Sadok is, wat na My mag nader kom -- spreek die Here HERE -- om My te dien, 'n jong bul gee as sondoffer.
20
En jy moet van sy bloed neem en dit stryk aan die vier horings daarvan en aan die vier hoeke van die omlysting en aan die opstaande rand rondom; so moet jy dit dan ontsondig en versoening daarvoor bewerk.
21
Dan moet jy die sondofferbul neem, en hulle moet hom verbrand in die daarvoor bestemde plek van die huis, buitekant die heiligdom.
22
En op die tweede dag moet jy 'n bokram sonder gebrek as sondoffer bring; en hulle moet die altaar ontsondig soos hulle dit met die bul ontsondig het.
23
As jy klaar is met die ontsondiging, moet jy 'n jong bul sonder gebrek en 'n ram sonder gebrek uit die kleinvee bring.
24
En jy moet hulle bring voor die aangesig van die HERE; en die priesters moet sout daarop strooi en dit as brandoffer aan die HERE bring.
25
Sewe dae lank moet jy daagliks die sondofferbok gereedmaak; ook moet hulle 'n jong bul en 'n ram uit die kleinvee, altwee sonder gebrek, berei.
26
Sewe dae lank moet hulle vir die altaar versoening bewerk en dit reinig en dit inwy.
27
En hulle moet die dae voleindig; dan moet die priesters op die agtste dag en verder julle brandoffers en julle dankoffers op die altaar berei; en Ek sal 'n behae in julle hê, spreek die Here HERE.Esegiël 43:1

Esegiël 43:2

Esegiël 43:3

Esegiël 43:4

Esegiël 43:5

Esegiël 43:6

Esegiël 43:7

Esegiël 43:8

Esegiël 43:9

Esegiël 43:10

Esegiël 43:11

Esegiël 43:12

Esegiël 43:13

Esegiël 43:14

Esegiël 43:15

Esegiël 43:16

Esegiël 43:17

Esegiël 43:18

Esegiël 43:19

Esegiël 43:20

Esegiël 43:21

Esegiël 43:22

Esegiël 43:23

Esegiël 43:24

Esegiël 43:25

Esegiël 43:26

Esegiël 43:27Esegiël 1 / Ese 1

Esegiël 2 / Ese 2

Esegiël 3 / Ese 3

Esegiël 4 / Ese 4

Esegiël 5 / Ese 5

Esegiël 6 / Ese 6

Esegiël 7 / Ese 7

Esegiël 8 / Ese 8

Esegiël 9 / Ese 9

Esegiël 10 / Ese 10

Esegiël 11 / Ese 11

Esegiël 12 / Ese 12

Esegiël 13 / Ese 13

Esegiël 14 / Ese 14

Esegiël 15 / Ese 15

Esegiël 16 / Ese 16

Esegiël 17 / Ese 17

Esegiël 18 / Ese 18

Esegiël 19 / Ese 19

Esegiël 20 / Ese 20

Esegiël 21 / Ese 21

Esegiël 22 / Ese 22

Esegiël 23 / Ese 23

Esegiël 24 / Ese 24

Esegiël 25 / Ese 25

Esegiël 26 / Ese 26

Esegiël 27 / Ese 27

Esegiël 28 / Ese 28

Esegiël 29 / Ese 29

Esegiël 30 / Ese 30

Esegiël 31 / Ese 31

Esegiël 32 / Ese 32

Esegiël 33 / Ese 33

Esegiël 34 / Ese 34

Esegiël 35 / Ese 35

Esegiël 36 / Ese 36

Esegiël 37 / Ese 37

Esegiël 38 / Ese 38

Esegiël 39 / Ese 39

Esegiël 40 / Ese 40

Esegiël 41 / Ese 41

Esegiël 42 / Ese 42

Esegiël 43 / Ese 43

Esegiël 44 / Ese 44

Esegiël 45 / Ese 45

Esegiël 46 / Ese 46

Esegiël 47 / Ese 47

Esegiël 48 / Ese 48