A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Esegiël 421
Daarna het hy my uitgebring na die buitenste voorhof op die weg na die noorde toe; en hy het my gebring na die kamers wat teenoor die afgeslote ruimte en wat teenoor die bouwerk teen die noorde lê,
2
oor 'n lengte van honderd el, langs die noordelike ingang, en 'n breedte van vyftig el.
3
Teenoor die twintig el wat by die binneste voorhof behoort, en teenoor die plaveisel wat by die buitenste voorhof behoort, was galery teenoor galery in drie verdiepinge.
4
En voor die kamers was 'n gang van tien el breedte, na binnetoe, honderd el lank; en hulle deure was teen die noorde.
5
En die boonste kamers was korter, want die galerye het ruimte van hulle weggeneem in vergelyking met die onderstes en die middelstes in die bouwerk;
6
want hulle het drie verdiepinge gehad, maar geen pilare soos die pilare van die voorhowe nie; daarom is daar ruimte weggeneem in vergelyking met die onderstes en die middelstes, van die grond af.
7
En daar was 'n muur wat buitekant ewewydig met die kamers geloop het, na die buitenste voorhof toe, vooraan die kamers, vyftig el lank.
8
Want die lengte van die kamers wat na die buitenste voorhof lê, was vyftig el; en kyk, teenoor die tempel was honderd el.
9
En onder hierdie kamers was die ingang van die oostekant af as iemand na hulle toe ingaan uit die buitenste voorhof uit.
10
In die breedte van die muur van die voorhof, na die suide toe, vooraan die afgeslote ruimte en vooraan die bouwerk, was daar kamers,
11
met 'n weg voor hulle, soos die voorkoms van die kamers wat na die noorde toe lê, net so lank en so breed as hulle, en al die uitgange en inrigtinge soos by hulle. En soos hulle ingange,
12
so was ook die ingange van die kamers wat na die suide lê: 'n ingang by die begin van die weg, naamlik die weg voor die ooreenkomende muur, na die ooste toe, as 'n mens na hulle toe aankom.
13
Toe het hy vir my gesê: Die noordelike kamers en die suidelike kamers wat teenoor die afgeslote ruimte lê, hulle is die heilige kamers waar die priesters wat na die HERE nader kom, die hoogheilige gawes moet eet; daar moet hulle die hoogheilige gawes neersit: die spysoffer en die sondoffer en die skuldoffer, want die plek is heilig.
14
As die priesters ingaan, dan mag hulle nie uit die heiligdom uitgaan na die buitenste voorhof nie, maar daar moet hulle hul klere neersit waarin hulle diens gedoen het; want die is heilig; hulle moet ander klere aantrek en dan nader kom na die ruimte wat vir die volk bestem is.
15
En toe hy klaar was met die mate van die binneste huis, het hy my na die poort toe uitgebring waarvan die voorkant na die ooste lê, en dit gemeet al rondom.
16
Hy het die oostekant met die meetroede gemeet: vyf honderd roede, met die meetroede rondom.
17
Hy het die noordekant gemeet: vyf honderd roede, met die meetroede rondom.
18
Die suidekant het hy gemeet: vyf honderd roede, met die meetroede.
19
Hy het hom begewe na die westekant en gemeet: vyf honderd roede, met die meetroede.
20
Hy het dit aan vier kante gemeet; dit het 'n muur gehad al rondom; die lengte was vyf honderd en die breedte vyf honderd, om skeiding te maak tussen wat heilig en onheilig is.Esegiël 42:1

Esegiël 42:2

Esegiël 42:3

Esegiël 42:4

Esegiël 42:5

Esegiël 42:6

Esegiël 42:7

Esegiël 42:8

Esegiël 42:9

Esegiël 42:10

Esegiël 42:11

Esegiël 42:12

Esegiël 42:13

Esegiël 42:14

Esegiël 42:15

Esegiël 42:16

Esegiël 42:17

Esegiël 42:18

Esegiël 42:19

Esegiël 42:20Esegiël 1 / Ese 1

Esegiël 2 / Ese 2

Esegiël 3 / Ese 3

Esegiël 4 / Ese 4

Esegiël 5 / Ese 5

Esegiël 6 / Ese 6

Esegiël 7 / Ese 7

Esegiël 8 / Ese 8

Esegiël 9 / Ese 9

Esegiël 10 / Ese 10

Esegiël 11 / Ese 11

Esegiël 12 / Ese 12

Esegiël 13 / Ese 13

Esegiël 14 / Ese 14

Esegiël 15 / Ese 15

Esegiël 16 / Ese 16

Esegiël 17 / Ese 17

Esegiël 18 / Ese 18

Esegiël 19 / Ese 19

Esegiël 20 / Ese 20

Esegiël 21 / Ese 21

Esegiël 22 / Ese 22

Esegiël 23 / Ese 23

Esegiël 24 / Ese 24

Esegiël 25 / Ese 25

Esegiël 26 / Ese 26

Esegiël 27 / Ese 27

Esegiël 28 / Ese 28

Esegiël 29 / Ese 29

Esegiël 30 / Ese 30

Esegiël 31 / Ese 31

Esegiël 32 / Ese 32

Esegiël 33 / Ese 33

Esegiël 34 / Ese 34

Esegiël 35 / Ese 35

Esegiël 36 / Ese 36

Esegiël 37 / Ese 37

Esegiël 38 / Ese 38

Esegiël 39 / Ese 39

Esegiël 40 / Ese 40

Esegiël 41 / Ese 41

Esegiël 42 / Ese 42

Esegiël 43 / Ese 43

Esegiël 44 / Ese 44

Esegiël 45 / Ese 45

Esegiël 46 / Ese 46

Esegiël 47 / Ese 47

Esegiël 48 / Ese 48