A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Esegiël 32

1
En in die twaalfde jaar, in die twaalfde maand, op die eerste van die maand, het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
2
Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor Farao, die koning van Egipte, en sê vir hom: Jong leeu onder die volke, verlore is jy! En jy was soos 'n draak in die groot water, en jy het uitgebreek in jou strome en die waters geroer met jou pote en die strome daarvan troebel gemaak.
3
So sê die Here HERE: So sal Ek dan my net oor jou uitsprei deur 'n vergadering van baie volke, en hulle sal jou optrek in my vangnet.
4
Dan sal Ek jou neerwerp op die land, jou wegslinger op die oop veld; en Ek sal al die voëls van die hemel op jou laat sit en die wilde diere van die hele aarde aan jou versadig.
5
En Ek sal jou vlees weggee op die berge en die dale vol maak met jou hoogheid.
6
En Ek sal jou stroomland natmaak met jou bloed tot by die berge; en die klowe sal vol word van jou.
7
En as Ek jou uitblus, sal Ek die hemel oordek en sy sterre verdonker; Ek sal die son met wolke oordek, en die maan sal sy lig nie laat skyn nie.
8
Al die skynende ligte aan die hemel, die sal Ek om jou ontwil duister maak, en Ek sal duisternis gee oor jou land, spreek die Here HERE.
9
En Ek sal die hart van baie volke bekommerd maak as Ek jou verbreking onder die nasies uitbring, na lande wat jy nie geken het nie.
10
En Ek sal maak dat baie volke oor jou verstom staan en hulle konings sal oor jou gril van skrik as Ek my swaard voor hulle swaai; en hulle sal elke oomblik sidder, elkeen vir sy lewe, op die dag van jou val.
11
Want so sê die Here HERE: Die swaard van die koning van Babel sal oor jou kom.
12
Ek sal jou menigte laat val deur swaarde van helde -- die geweldigste nasies, hulle almal; en hulle sal die prag van Egipte verwoes, en sy hele menigte sal verdelg word.
13
En Ek sal al sy vee laat omkom by die groot waters; en geen mensevoet sal dit weer laat roer nie en geen dier se kloue dit troebel maak nie.
14
Dan sal Ek hulle waters laat besink en hulle riviere laat vloei soos olie, spreek die Here HERE.
15
As Ek Egipteland 'n wildernis maak en die land woes lê, van sy volheid beroof, as Ek almal wat daarin woon, verslaan het, dan sal hulle weet dat Ek die HERE is.
16
'n Klaaglied is dit, en hulle moet dit sing; die dogters van die nasies moet dit sing; hulle moet dit sing oor Egipte en oor sy hele menigte, spreek die Here HERE.
17
En in die twaalfde jaar, op die vyftiende van die maand, het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
18
Mensekind, weeklaag oor die menigte van Egipte, en laat hulle neerdaal hy met die dogters van geweldige nasies in die onderste plekke van die aarde, by die wat in die kuil neergedaal het.
19
Bo wie is jy skoon? Daal af, en laat jou neerlê by die onbesnedenes.
20
Onder die wat deur die swaard verslaan is, sal hulle val; die swaard is aangegee; trek hom weg saam met sy hele menigte.
21
Die magtigste helde sal hom, met sy helpers, toespreek uit die doderyk uit: Hulle het neergedaal, hulle lê daar -- die onbesnedenes, verslaan deur die swaard.
22
Daar is Assur en sy hele menigte; hulle grafte is rondom hom; hulle is almal verslaan, geval deur die swaard;
23
wie se grafte gemaak is in die uithoeke van die kuil, en sy menigte is rondom sy graf; hulle is almal verslaan, geval deur die swaard, hulle wat skrik versprei het in die land van die lewendes.
24
Daar is Elam en sy hele menigte rondom sy graf; hulle is almal verslaan, geval deur die swaard, hulle wat onbesnede neergedaal het in die onderste plekke van die aarde, wat skrik voor hulle versprei het in die land van die lewendes en nou hulle skande dra by die wat in die kuil neergedaal het.
25
Onder die wat verslaan is, het hulle vir hom 'n bed gemaak saam met sy hele menigte; rondom hom is hulle grafte; hulle is almal onbesnede, verslaan deur die swaard, omdat skrik voor hulle versprei is in die land van die lewendes; en nou dra hulle hul skande by die wat in die kuil neergedaal het. Onder die wat verslaan is, is hy neergelê.
26
Daar is Meseg-Tubal en sy hele menigte; rondom hom is hulle grafte; hulle is almal onbesnede, verslaan deur die swaard, omdat hulle skrik voor hulle versprei het in die land van die lewendes.
27
Maar hulle lê nie by die helde wat geval het uit die onbesnedenes, wat na die doderyk neergedaal het saam met hulle oorlogswapens en wie se swaarde onder hulle hoofde gesit is nie; wie se ongeregtighede nogtans op hulle gebeente is, omdat die skrik vir die helde in die land van die lewendes was.
28
Jy sal ook verbreek word onder die onbesnedenes, en jy sal lê by die wat deur die swaard verslaan is.
29
Daar is Edom, sy konings en al sy vorste, wat ondanks hulle dapperheid neergelê is by die wat verslaan is deur die swaard; hulle lê by die onbesnedenes en by die wat in die kuil neergedaal het.
30
Daar is die vorste van die Noorde, hulle almal, en al die Sidoniërs wat neergedaal het saam met die wat verslaan is, en beskaamd staan ondanks die skrik deur hulle verwek vanweë hulle dapperheid; en nou lê hulle onbesnede by die wat verslaan is deur die swaard, en dra hulle skande by die wat in die kuil neergedaal het.
31
Farao sal hulle sien en hom troos oor sy hele menigte; deur die swaard verslaan is Farao en sy hele leër, spreek die Here HERE.
32
Want Ek het skrik vir hom versprei in die land van die lewendes; daarom sal hy neergelê word onder die onbesnedenes, by die wat verslaan is deur die swaard -- Farao en sy hele menigte, spreek die Here HERE.
Esegiël 32:1
Esegiël 32:2
Esegiël 32:3
Esegiël 32:4
Esegiël 32:5
Esegiël 32:6
Esegiël 32:7
Esegiël 32:8
Esegiël 32:9
Esegiël 32:10
Esegiël 32:11
Esegiël 32:12
Esegiël 32:13
Esegiël 32:14
Esegiël 32:15
Esegiël 32:16
Esegiël 32:17
Esegiël 32:18
Esegiël 32:19
Esegiël 32:20
Esegiël 32:21
Esegiël 32:22
Esegiël 32:23
Esegiël 32:24
Esegiël 32:25
Esegiël 32:26
Esegiël 32:27
Esegiël 32:28
Esegiël 32:29
Esegiël 32:30
Esegiël 32:31
Esegiël 32:32
Esegiël 1 / Ese 1
Esegiël 2 / Ese 2
Esegiël 3 / Ese 3
Esegiël 4 / Ese 4
Esegiël 5 / Ese 5
Esegiël 6 / Ese 6
Esegiël 7 / Ese 7
Esegiël 8 / Ese 8
Esegiël 9 / Ese 9
Esegiël 10 / Ese 10
Esegiël 11 / Ese 11
Esegiël 12 / Ese 12
Esegiël 13 / Ese 13
Esegiël 14 / Ese 14
Esegiël 15 / Ese 15
Esegiël 16 / Ese 16
Esegiël 17 / Ese 17
Esegiël 18 / Ese 18
Esegiël 19 / Ese 19
Esegiël 20 / Ese 20
Esegiël 21 / Ese 21
Esegiël 22 / Ese 22
Esegiël 23 / Ese 23
Esegiël 24 / Ese 24
Esegiël 25 / Ese 25
Esegiël 26 / Ese 26
Esegiël 27 / Ese 27
Esegiël 28 / Ese 28
Esegiël 29 / Ese 29
Esegiël 30 / Ese 30
Esegiël 31 / Ese 31
Esegiël 32 / Ese 32
Esegiël 33 / Ese 33
Esegiël 34 / Ese 34
Esegiël 35 / Ese 35
Esegiël 36 / Ese 36
Esegiël 37 / Ese 37
Esegiël 38 / Ese 38
Esegiël 39 / Ese 39
Esegiël 40 / Ese 40
Esegiël 41 / Ese 41
Esegiël 42 / Ese 42
Esegiël 43 / Ese 43
Esegiël 44 / Ese 44
Esegiël 45 / Ese 45
Esegiël 46 / Ese 46
Esegiël 47 / Ese 47
Esegiël 48 / Ese 48