A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Esegiël 31
Daarna het Hy vir my gesê: Mensekind, eet op wat jy vind; eet hierdie rol op, en gaan spreek met die huis van Israel.
2
Toe het ek my mond oopgemaak, en Hy het my die rol laat eet
3
en vir my gesê: Mensekind, laat jou buik eet, en vul jou ingewande met hierdie rol wat Ek jou gee. En ek het dit geëet, en dit was in my mond soos heuning so soet.
4
En Hy het vir my gesê: Mensekind, kom, gaan na die huis van Israel, en spreek hulle aan met my woorde;
5
want jy is nie gestuur na 'n volk wat duister van spraak en swaar van tong is nie, maar na die huis van Israel;
6
nie na baie volke wat duister van spraak en swaar van tong is nie, wie se woorde jy nie kan verstaan nie; as Ek jou tog na hulle gestuur het, het hulle na jou geluister!
7
Maar die huis van Israel sal na jou nie wil luister nie, omdat hulle na My nie wil luister nie; want die hele huis van Israel het 'n harde voorhoof en 'n ongevoelige hart.
8
Kyk, Ek maak jou aangesig hard net soos hulle aangesig en jou voorhoof hard net soos hulle voorhoof.
9
Jou voorhoof maak Ek hard soos 'n diamant, harder as 'n rots; jy mag nie vir hulle bevrees of vir hulle verskrik wees nie, omdat hulle 'n wederstrewige huis is.
10
Verder het Hy vir my gesê: Mensekind, neem al my woorde wat Ek vir jou sal sê, in jou hart op, en hoor hulle met jou ore;
11
en kom, gaan na die ballinge, na die kinders van jou volk, en spreek met hulle en sê vir hulle: So spreek die Here HERE -- of hulle al luister of nie.
12
Toe het die Gees my opgeneem, en ek het agter my die geluid van 'n groot gedreun gehoor wat sê: Geloofd sy die heerlikheid van die HERE uit sy woonplek!
13
En ek het gehoor die geluid van die wesens se vlerke wat die een aan die ander verbind was, en die geluid van die wiele gelyktydig daarmee en die geluid van 'n groot gedreun.
14
Toe het die Gees my opgehef en my weggeneem, en ek het gegaan, verbitterd in die grimmigheid van my gees; maar die hand van die HERE was sterk op my.
15
En ek het by die ballinge gekom in Tel-Abib, wat by die Kebarrivier gewoon het, en by die plek van hulle woning; en ek het daar sewe dae lank verstom in hulle midde gesit.
16
En aan die einde van sewe dae het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
17
Mensekind, Ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel; en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku.
18
As Ek aan die goddelose sê: Jy sal sekerlik sterwe -- en jy waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis.
19
Maar as jy die goddelose waarsku, en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou siel gered.
20
En as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en Ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe; omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis.
21
Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het; en jy het jou siel gered.
22
En die hand van die HERE was daar op my, en Hy het vir my gesê: Staan op, gaan uit na die laagte, en Ek sal daar met jou spreek.
23
Ek staan toe op en gaan na die laagte uit; en kyk, die heerlikheid van die HERE het daar gestaan soos die heerlikheid wat ek by die Kebarrivier gesien het. En ek het op my aangesig geval.
24
Toe kom die Gees in my en laat my op my voete staan; en Hy het met my gespreek en vir my gesê: Gaan in, sluit jou toe in jou huis.
25
En jy, mensekind, kyk, hulle sit vir jou toue aan en bind jou daarmee, sodat jy nie onder hulle kan uitgaan nie.
26
En Ek sal jou tong aan jou verhemelte laat klewe, sodat jy stom sal word en vir hulle geen bestraffer sal wees nie; want hulle is 'n wederstrewige huis.
27
Maar as Ek met jou spreek, sal Ek jou mond open, en jy moet aan hulle sê: So spreek die Here HERE. Wie hoor, laat hom hoor; en wie dit nalaat, laat hom dit nalaat; want hulle is 'n wederstrewige huis.Esegiël 3:1

Esegiël 3:2

Esegiël 3:3

Esegiël 3:4

Esegiël 3:5

Esegiël 3:6

Esegiël 3:7

Esegiël 3:8

Esegiël 3:9

Esegiël 3:10

Esegiël 3:11

Esegiël 3:12

Esegiël 3:13

Esegiël 3:14

Esegiël 3:15

Esegiël 3:16

Esegiël 3:17

Esegiël 3:18

Esegiël 3:19

Esegiël 3:20

Esegiël 3:21

Esegiël 3:22

Esegiël 3:23

Esegiël 3:24

Esegiël 3:25

Esegiël 3:26

Esegiël 3:27Esegiël 1 / Ese 1

Esegiël 2 / Ese 2

Esegiël 3 / Ese 3

Esegiël 4 / Ese 4

Esegiël 5 / Ese 5

Esegiël 6 / Ese 6

Esegiël 7 / Ese 7

Esegiël 8 / Ese 8

Esegiël 9 / Ese 9

Esegiël 10 / Ese 10

Esegiël 11 / Ese 11

Esegiël 12 / Ese 12

Esegiël 13 / Ese 13

Esegiël 14 / Ese 14

Esegiël 15 / Ese 15

Esegiël 16 / Ese 16

Esegiël 17 / Ese 17

Esegiël 18 / Ese 18

Esegiël 19 / Ese 19

Esegiël 20 / Ese 20

Esegiël 21 / Ese 21

Esegiël 22 / Ese 22

Esegiël 23 / Ese 23

Esegiël 24 / Ese 24

Esegiël 25 / Ese 25

Esegiël 26 / Ese 26

Esegiël 27 / Ese 27

Esegiël 28 / Ese 28

Esegiël 29 / Ese 29

Esegiël 30 / Ese 30

Esegiël 31 / Ese 31

Esegiël 32 / Ese 32

Esegiël 33 / Ese 33

Esegiël 34 / Ese 34

Esegiël 35 / Ese 35

Esegiël 36 / Ese 36

Esegiël 37 / Ese 37

Esegiël 38 / Ese 38

Esegiël 39 / Ese 39

Esegiël 40 / Ese 40

Esegiël 41 / Ese 41

Esegiël 42 / Ese 42

Esegiël 43 / Ese 43

Esegiël 44 / Ese 44

Esegiël 45 / Ese 45

Esegiël 46 / Ese 46

Esegiël 47 / Ese 47

Esegiël 48 / Ese 48