A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Esegiël 291
In die tiende jaar, in die tiende maand, op die twaalfde van die maand, het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
2
Mensekind, rig jou aangesig teen Farao, die koning van Egipte, en profeteer teen hom en teen die hele Egipte.
3
Spreek en sê: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Farao, koning van Egipte, jou groot draak wat in jou strome lê, wat sê: My stroom is myne, en ek het dit vir my gemaak.
4
Maar Ek sal hake in jou kakebene slaan en die visse van jou strome aan jou skubbe laat klewe; en Ek sal jou uit jou strome optrek, saam met al die visse van jou strome wat aan jou skubbe klewe.
5
En Ek sal jou wegwerp in die woestyn, jou en al die visse van jou strome; op die oop veld sal jy val; jy sal nie bymekaargemaak of versamel word nie; aan die wilde diere van die aarde en aan die voëls van die hemel gee Ek jou as voedsel.
6
En al die inwoners van Egipte sal weet dat Ek die HERE is, omdat hulle vir die huis van Israel 'n rietstok is --
7
as Israel jou met die hand aanvat, knak jy en skeur hulle hele skouer oop; en as hulle op jou leun, dan breek jy en laat al hulle lendene wankel.
8
Daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek bring die swaard oor jou en sal mens en dier uit jou uitroei.
9
En Egipteland sal 'n wildernis en puinhoop word, en hulle sal weet dat Ek die HERE is. Omdat hy sê: Die Nyl is myne, en ek het dit gemaak --
10
daarom, kyk, Ek het dit teen jou en teen jou strome; en Ek sal Egipteland 'n volkome puinhoop maak, 'n wildernis van Migdol af tot by Siëne, en tot by die grens van Kus.
11
Geen mens se voet sal daar deurgaan nie, en geen dier se poot sal daar deurgaan nie, en dit sal veertig jaar lank onbewoond wees.
12
En Ek sal Egipteland 'n wildernis maak tussen verwoeste lande in, en sy stede sal 'n wildernis wees tussen verwoeste stede in, veertig jaar lank; en Ek sal die Egiptenaars verstrooi onder die nasies en hulle versprei in die lande.
13
Want so sê die Here HERE: Aan die einde van veertig jaar sal Ek die Egiptenaars versamel uit die volke waarheen hulle verstrooi was.
14
En Ek sal die lot van die Egiptenaars verander en hulle laat teruggaan na die land Patros, na die land van hulle oorsprong; en daar sal hulle 'n koninkryk van geringe betekenis wees.
15
En dit sal geringer wees as die ander koninkryke en hom nie meer bo die nasies verhef nie; en Ek sal hulle klein maak, sodat hulle nie heers oor die nasies nie.
16
En dit sal vir die huis van Israel geen voorwerp van vertroue meer wees, wat die ongeregtigheid in gedagtenis bring as Israel omdraai agter hulle aan nie; en hulle sal weet dat Ek die Here HERE is.
17
En in die sewe en twintigste jaar, in die eerste maand, op die eerste van die maand, het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
18
Mensekind, Nebukadr,sar, die koning van Babel, het sy leër 'n swaar diens teen Tirus laat verrig: elke hoof het kaal geword en elke skouer is seer geskaaf. Maar hy en ook sy leër het van Tirus geen loon ontvang vir die krygsdiens wat hy daarteen verrig het nie.
19
Daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek gee Egipteland aan Nebukadr,sar, die koning van Babel, en hy sal die rykdom daarvan wegdra en die buit daarvan buitmaak en die roof daarvan rowe, en dit sal die loon vir sy leër wees.
20
As sy arbeidsloon waar hy voor gedien het, gee Ek hom Egipteland, omdat hulle vir My gewerk het, spreek die Here HERE.
21
In die dag sal Ek vir die huis van Israel 'n horing laat uitspruit, en Ek sal vir jou opening van die mond gee onder hulle; en hulle sal weet dat Ek die HERE is.Esegiël 29:1

Esegiël 29:2

Esegiël 29:3

Esegiël 29:4

Esegiël 29:5

Esegiël 29:6

Esegiël 29:7

Esegiël 29:8

Esegiël 29:9

Esegiël 29:10

Esegiël 29:11

Esegiël 29:12

Esegiël 29:13

Esegiël 29:14

Esegiël 29:15

Esegiël 29:16

Esegiël 29:17

Esegiël 29:18

Esegiël 29:19

Esegiël 29:20

Esegiël 29:21Esegiël 1 / Ese 1

Esegiël 2 / Ese 2

Esegiël 3 / Ese 3

Esegiël 4 / Ese 4

Esegiël 5 / Eze 5

Esegiël 6 / Eze 6

Esegiël 7 / Eze 7

Esegiël 8 / Eze 8

Esegiël 9 / Eze 9

Esegiël 10 / Eze 10

Esegiël 11 / Eze 11

Esegiël 12 / Eze 12

Esegiël 13 / Eze 13

Esegiël 14 / Eze 14

Esegiël 15 / Eze 15

Esegiël 16 / Eze 16

Esegiël 17 / Eze 17

Esegiël 18 / Eze 18

Esegiël 19 / Eze 19

Esegiël 20 / Eze 20

Esegiël 21 / Eze 21

Esegiël 22 / Eze 22

Esegiël 23 / Eze 23

Esegiël 24 / Eze 24

Esegiël 25 / Eze 25

Esegiël 26 / Eze 26

Esegiël 27 / Eze 27

Esegiël 28 / Eze 28

Esegiël 29 / Eze 29

Esegiël 30 / Eze 30

Esegiël 31 / Eze 31

Esegiël 32 / Eze 32

Esegiël 33 / Eze 33

Esegiël 34 / Eze 34

Esegiël 35 / Eze 35

Esegiël 36 / Eze 36

Esegiël 37 / Eze 37

Esegiël 38 / Eze 38

Esegiël 39 / Eze 39

Esegiël 40 / Eze 40

Esegiël 41 / Eze 41

Esegiël 42 / Eze 42

Esegiël 43 / Eze 43

Esegiël 44 / Eze 44

Esegiël 45 / Eze 45

Esegiël 46 / Eze 46

Esegiël 47 / Eze 47

Esegiël 48 / Eze 48