A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Esegiël 141
Daarop het manne uit die oudstes van Israel na my gekom en voor my gaan sit.
2
Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
3
Mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit -- sou Ek My dan werklik deur hulle laat raadpleeg?
4
Daarom, spreek met hulle en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Elke man uit die huis van Israel wat sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom -- Ek, die HERE, sal hom daarvolgens, volgens die menigte van sy drekgode, antwoord gee;
5
sodat Ek die huis van Israel in hulle hart kan gryp, omdat hulle almal deur hul drekgode hul van My afgewend het.
6
Daarom, sê aan die huis van Israel: So spreek die Here HERE: Bekeer julle en wend julle af van julle drekgode en wend julle aangesig af van al julle gruwels.
7
Want elke man uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat in Israel vertoef, wat hom afsonder en My nie navolg nie en sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom, dat die My vir hom kan raadpleeg -- hom sal Ek, die HERE, self antwoord gee.
8
Ek sal my aangesig rig teen die man en hom tot 'n teken en 'n voorwerp van spot maak, en Ek sal hom uitroei uit die midde van my volk; en julle sal weet dat Ek die HERE is.
9
En as die profeet hom laat verlei om 'n woord te spreek -- Ek, die HERE, het die profeet verlei, en Ek sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit die midde van my volk Israel.
10
En hulle moet hul ongeregtigheid dra: soos die ongeregtigheid van die vraer, so sal die ongeregtigheid van die profeet wees;
11
sodat die huis van Israel nie meer agter My wegdwaal nie en hulle nie meer verontreinig met al hul oortredinge nie. Dan sal hulle vir My 'n volk wees, en Ek sal vir hulle 'n God wees, spreek die HERE.
12
Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
13
Mensekind, as 'n land teen My sondig deur troubreuk te begaan, en Ek my hand daarteen uitstrek en die staf van die brood daarvan verbreek en 'n hongersnood daarin stuur, en Ek daaruit mens en dier uitroei --
14
al was hierdie drie manne, Noag, Daniël en Job, daarin, dan sou hulle deur hul geregtigheid net hulle eie siel red, spreek die Here HERE.
15
As Ek wilde diere in die land laat rondswerf, dat hulle dit kinderloos maak en dit 'n wildernis word, sodat niemand daar deurgaan vanweë die wilde diere nie --
16
al was hierdie drie manne daarin, so waar as Ek leef, spreek die Here HERE, hulle sou geen seuns of dogters red nie; net hulle sou gered word, maar die land sou 'n wildernis wees.
17
Of as Ek die swaard bring oor daardie land en sê: Laat die swaard deur die land trek! en Ek daaruit mens en dier uitroei --
18
al was hierdie drie manne daarin, so waar as Ek leef, spreek die Here HERE, hulle sou geen seuns of dogters red nie, maar net hulle sou gered word.
19
Of as Ek pes in daardie land stuur en my grimmigheid daaroor uitgiet in bloed, om daaruit mens en dier uit te roei --
20
al was Noag, Daniël en Job daarin, so waar as Ek leef, spreek die Here HERE, hulle sou geen seun of dogter red nie; hulle sou net hulle eie siel deur hul geregtigheid red.
21
Want so sê die Here HERE: Hoeveel te meer as Ek my vier kwaai gerigte, swaard en hongersnood en wilde diere en pes, op Jerusalem afstuur om daaruit mens en dier uit te roei!
22
Maar kyk, daarin sal oorbly wat ontvlug, wat uitgebring word, seuns en dogters; kyk, hulle kom uit na julle toe, dat julle hulle weg en hulle handelinge kan sien, en julle getroos kan word oor die onheil wat Ek oor Jerusalem gebring het, oor alles wat Ek daaroor gebring het.
23
Ja hulle sal julle troos as julle hulle weg en hulle handelinge sien; en julle sal weet dat Ek nie tevergeefs alles gedoen het wat Ek daarin gedoen het nie, spreek die Here HERE.Esegiël 14:1

Esegiël 14:2

Esegiël 14:3

Esegiël 14:4

Esegiël 14:5

Esegiël 14:6

Esegiël 14:7

Esegiël 14:8

Esegiël 14:9

Esegiël 14:10

Esegiël 14:11

Esegiël 14:12

Esegiël 14:13

Esegiël 14:14

Esegiël 14:15

Esegiël 14:16

Esegiël 14:17

Esegiël 14:18

Esegiël 14:19

Esegiël 14:20

Esegiël 14:21

Esegiël 14:22

Esegiël 14:23Esegiël 1 / Ese 1

Esegiël 2 / Ese 2

Esegiël 3 / Ese 3

Esegiël 4 / Ese 4

Esegiël 5 / Ese 5

Esegiël 6 / Ese 6

Esegiël 7 / Ese 7

Esegiël 8 / Ese 8

Esegiël 9 / Ese 9

Esegiël 10 / Ese 10

Esegiël 11 / Ese 11

Esegiël 12 / Ese 12

Esegiël 13 / Ese 13

Esegiël 14 / Ese 14

Esegiël 15 / Ese 15

Esegiël 16 / Ese 16

Esegiël 17 / Ese 17

Esegiël 18 / Ese 18

Esegiël 19 / Ese 19

Esegiël 20 / Ese 20

Esegiël 21 / Ese 21

Esegiël 22 / Ese 22

Esegiël 23 / Ese 23

Esegiël 24 / Ese 24

Esegiël 25 / Ese 25

Esegiël 26 / Ese 26

Esegiël 27 / Ese 27

Esegiël 28 / Ese 28

Esegiël 29 / Ese 29

Esegiël 30 / Ese 30

Esegiël 31 / Ese 31

Esegiël 32 / Ese 32

Esegiël 33 / Ese 33

Esegiël 34 / Ese 34

Esegiël 35 / Ese 35

Esegiël 36 / Ese 36

Esegiël 37 / Ese 37

Esegiël 38 / Ese 38

Esegiël 39 / Ese 39

Esegiël 40 / Ese 40

Esegiël 41 / Ese 41

Esegiël 42 / Ese 42

Esegiël 43 / Ese 43

Esegiël 44 / Ese 44

Esegiël 45 / Ese 45

Esegiël 46 / Ese 46

Esegiël 47 / Ese 47

Esegiël 48 / Ese 48