A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Esegiël 13

1
En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê:
2
Mensekind, profeteer teen die profete van Israel wat profeteer, en sê aan die wat profete uit hulle eie hart is: Hoor die woord van die HERE!
3
So spreek die Here HERE: Wee die dwase profete wat agter hulle eie gees aan wandel en agter dinge wat hulle nie gesien het nie.
4
Jou profete, o Israel, is soos jakkalse in puinhope.
5
Julle het in die bresse nie opgegaan nie en die muur nie gebou om die huis van Israel, om in die stryd pal te staan in die dag van die HERE nie.
6
Hulle het nietigheid gesien en leuenagtige waarsêery, hulle wat daar sê: Die HERE het gespreek -- terwyl die HERE hulle nie gestuur het nie; en dan wag hulle op vervulling van die woord!
7
Het julle nie 'n bedrieglike gesig gesien en leuenagtige waarsêery gespreek nie deurdat julle sê: Die HERE spreek, terwyl k nie gespreek het nie?
8
Daarom, so spreek die Here HERE: Omdat julle valsheid gespreek en leuenagtige gesigte gesien het, daarom kyk, Ek het dit teen julle, spreek die Here HERE.
9
En my hand sal wees teen die profete wat bedrieglike gesigte sien en leuens waarsê: hulle sal in die vergadering van my volk nie wees nie en in die boek van die huis van Israel nie opgeskryf word nie en in die land van Israel nie kom nie; en julle sal weet dat Ek die Here HERE is.
10
Omdat, ja, omdat hulle my volk verlei het deur te sê: Vrede! terwyl daar geen vrede is nie; en as die volk 'n muur bou, kyk, dan bepleister hulle dit met los kalk;
11
sê vir hulle wat met los kalk pleister, dat dit sal afval; daar sal 'n oorstromende stortreën kom; en julle, haelstene, sal val en 'n stormwind sal losbreek.
12
En kyk, daar val die muur! Sal dan nie vir julle gesê word: Waar is die pleister waarmee julle gepleister het nie?
13
Daarom, so spreek die Here HERE: Ja, Ek sal 'n stormwind in my grimmigheid laat losbreek, en daar sal 'n oorstromende stortreën kom in my toorn en haelstene in grimmigheid tot vernietiging.
14
En Ek sal die muur afbreek wat julle met los kalk gepleister het, en dit op die grond gooi, sodat sy fondament blootgelê sal word; dan sal die stad val, en julle sal daarin omkom; en julle sal weet dat Ek die HERE is.
15
En Ek sal my grimmigheid laat uitwoed teen die muur en teen hulle wat dit met los kalk gepleister het; en Ek sal vir julle sê: Weg is die muur! En weg is hulle wat dit gepleister het,
16
naamlik die profete van Israel wat profeteer aangaande Jerusalem en vir hom gesigte van vrede sien, terwyl daar geen vrede is nie, spreek die Here HERE.
17
En jy, mensekind, rig jou aangesig teen die dogters van jou volk wat as profetesse optree uit hulle eie hart, en profeteer teen hulle
18
en sê: So spreek die Here HERE: Wee die vroue wat bande vaswerk aan al die gewrigte van die hande en sluiers maak oor die hoof van allerhande mense, groot en klein, om siele te vang. Wil julle siele vang van my volk en siele vir julle voordeel in die lewe hou?
19
En julle ontheilig My by my volk vir 'n paar hande vol gars en vir 'n paar stukke brood om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie, en om siele in die lewe te hou wat nie moes geleef het nie, deurdat julle my volk belieg wat na leuens luister.
20
Daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen julle bande waarmee julle die siele vang soos voëls, en Ek sal hulle van julle arms afskeur; en Ek sal die siele losmaak, die siele wat julle vang soos voëls.
21
Ek sal ook julle sluiers skeur en my volk uit julle hand red, sodat hulle nie meer 'n buit in julle hand sal wees nie; en julle sal weet dat Ek die HERE is.
22
Omdat julle met leuens die hart van die regverdige droewig gemaak het -- terwyl Ek hom geen smart aangedoen het nie -- en die hande van die goddelose versterk het, dat hy van sy slegte weg nie sou terugkeer, om hom in die lewe te hou nie;
23
daarom sal julle geen bedrieglike gesigte meer sien en geen waarsêery meer drywe nie; maar Ek sal my volk uit julle hand red, en julle sal weet dat Ek die HERE is.
Esegiël 13:1
Esegiël 13:2
Esegiël 13:3
Esegiël 13:4
Esegiël 13:5
Esegiël 13:6
Esegiël 13:7
Esegiël 13:8
Esegiël 13:9
Esegiël 13:10
Esegiël 13:11
Esegiël 13:12
Esegiël 13:13
Esegiël 13:14
Esegiël 13:15
Esegiël 13:16
Esegiël 13:17
Esegiël 13:18
Esegiël 13:19
Esegiël 13:20
Esegiël 13:21
Esegiël 13:22
Esegiël 13:23
Esegiël 1 / Ese 1
Esegiël 2 / Ese 2
Esegiël 3 / Ese 3
Esegiël 4 / Ese 4
Esegiël 5 / Ese 5
Esegiël 6 / Ese 6
Esegiël 7 / Ese 7
Esegiël 8 / Ese 8
Esegiël 9 / Ese 9
Esegiël 10 / Ese 10
Esegiël 11 / Ese 11
Esegiël 12 / Ese 12
Esegiël 13 / Ese 13
Esegiël 14 / Ese 14
Esegiël 15 / Ese 15
Esegiël 16 / Ese 16
Esegiël 17 / Ese 17
Esegiël 18 / Ese 18
Esegiël 19 / Ese 19
Esegiël 20 / Ese 20
Esegiël 21 / Ese 21
Esegiël 22 / Ese 22
Esegiël 23 / Ese 23
Esegiël 24 / Ese 24
Esegiël 25 / Ese 25
Esegiël 26 / Ese 26
Esegiël 27 / Ese 27
Esegiël 28 / Ese 28
Esegiël 29 / Ese 29
Esegiël 30 / Ese 30
Esegiël 31 / Ese 31
Esegiël 32 / Ese 32
Esegiël 33 / Ese 33
Esegiël 34 / Ese 34
Esegiël 35 / Ese 35
Esegiël 36 / Ese 36
Esegiël 37 / Ese 37
Esegiël 38 / Ese 38
Esegiël 39 / Ese 39
Esegiël 40 / Ese 40
Esegiël 41 / Ese 41
Esegiël 42 / Ese 42
Esegiël 43 / Ese 43
Esegiël 44 / Ese 44
Esegiël 45 / Ese 45
Esegiël 46 / Ese 46
Esegiël 47 / Ese 47
Esegiël 48 / Ese 48