A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Esegiël 11

1
En die Gees het my opgehef en my gebring na die Oostelike Poort van die huis van die HERE wat na die ooste kyk; en kyk, by die ingang van die poort was daar vyf en twintig man, en onder hulle het ek gesien Ja„sanja, die seun van Assur, en Pelatja, die seun van Ben ja, vorste van die volk.
2
Toe sê Hy vir my: Mensekind, dit is die manne wat ongeregtigheid bedink en slegte raad gee in hierdie stad,
3
wat sê: Nie so gou kom die tyd om huise te bou nie: hierdie stad is die pot, en ons die vleis.
4
Daarom, profeteer teen hulle, profeteer, mensekind!
5
Toe val die Gees van die HERE op my, en Hy sê vir my: Spreek, so sê die HERE: So het julle gespreek, o huis van Israel; en wat in julle gees opkom, weet k.
6
Julle het die wat deur julle verslaan is, in hierdie stad vermenigvuldig, en julle het sy strate vol gemaak met die wat verslaan is.
7
Daarom, so sê die Here HERE: Die wat deur julle verslaan is, wat julle daarin neergelê het, hulle is die vleis, en hierdie stad is die pot, maar julle sal Ek daar uitbring.
8
Julle is bevrees vir die swaard, maar die swaard sal Ek oor julle bring, spreek die Here HERE.
9
En Ek sal julle daar uitbring en julle oorgee in die hand van vreemdes en strafgerigte onder julle oefen.
10
Julle sal deur die swaard val; by die grens van Israel sal Ek julle oordeel. En julle sal weet dat Ek die HERE is.
11
Hierdie stad sal vir julle nie die pot, en julle sal daarin nie die vleis wees nie; by die grens van Israel sal Ek julle oordeel.
12
En julle sal weet dat Ek die HERE is, omdat julle nie in my insettinge gewandel en my verordeninge nie gehou het nie, maar gehandel het volgens verordeninge van die nasies wat rondom julle is.
13
En terwyl ek profeteer, het Pelatja, die seun van Ben ja, gesterwe. Toe het ek op my aangesig geval en hardop uitgeroep en gesê: Ag, Here HERE, wil U 'n einde maak aan die oorblyfsel van Israel?
14
Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
15
Mensekind, jou broers, jou broers, die manne wat aan jou verwant is, en die hele huis van Israel, almal saam, van wie die inwoners van Jerusalem sê: Bly ver van die HERE af, aan ons is dit, die land, as besitting gegee --
16
Daarom sê: So spreek die Here HERE: Omdat Ek hulle ver weggedryf het onder die nasies, en omdat Ek hulle verstrooi het in die lande en Ek vir hulle 'n kort rukkie 'n heiligdom geword het in die lande waar hulle gekom het --
17
daarom sê: So spreek die Here HERE: Ek sal julle bymekaarmaak uit die volke en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, en Ek sal aan julle die land Israel gee.
18
En hulle sal daarnatoe kom en al sy verfoeisels en al sy gruwels daaruit verwyder.
19
En Ek sal hulle een hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle 'n hart van vlees gee,
20
sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen; en hulle sal vir my 'n volk wees, en Ek sal vir hulle 'n God wees.
21
Maar hulle wie se hart agter die hart van hulle verfoeisels en hulle gruwels aan loop -- hulle wandel laat Ek op hul hoof neerkom, spreek die Here HERE.
22
Toe het die g,rubs hulle vlerke opgehef en die wiele gelyktydig met hulle saam, terwyl die heerlikheid van die God van Israel bo-oor hulle was.
23
En die heerlikheid van die HERE het opgestyg uit die stad uit weg en het gaan staan op die berg wat oos van die stad lê.
24
Daarna het die Gees my opgeneem en my, in 'n gesig deur die Gees van God, gebring na Chald,a, na die ballinge; en die gesig wat ek gesien het, het van my af opgetrek.
25
En ek het aan die ballinge verkondig al die woorde van die HERE wat Hy my laat sien het.
Esegiël 11:1
Esegiël 11:2
Esegiël 11:3
Esegiël 11:4
Esegiël 11:5
Esegiël 11:6
Esegiël 11:7
Esegiël 11:8
Esegiël 11:9
Esegiël 11:10
Esegiël 11:11
Esegiël 11:12
Esegiël 11:13
Esegiël 11:14
Esegiël 11:15
Esegiël 11:16
Esegiël 11:17
Esegiël 11:18
Esegiël 11:19
Esegiël 11:20
Esegiël 11:21
Esegiël 11:22
Esegiël 11:23
Esegiël 11:24
Esegiël 11:25
Esegiël 1 / Ese 1
Esegiël 2 / Ese 2
Esegiël 3 / Ese 3
Esegiël 4 / Ese 4
Esegiël 5 / Ese 5
Esegiël 6 / Ese 6
Esegiël 7 / Ese 7
Esegiël 8 / Ese 8
Esegiël 9 / Ese 9
Esegiël 10 / Ese 10
Esegiël 11 / Ese 11
Esegiël 12 / Ese 12
Esegiël 13 / Ese 13
Esegiël 14 / Ese 14
Esegiël 15 / Ese 15
Esegiël 16 / Ese 16
Esegiël 17 / Ese 17
Esegiël 18 / Ese 18
Esegiël 19 / Ese 19
Esegiël 20 / Ese 20
Esegiël 21 / Ese 21
Esegiël 22 / Ese 22
Esegiël 23 / Ese 23
Esegiël 24 / Ese 24
Esegiël 25 / Ese 25
Esegiël 26 / Ese 26
Esegiël 27 / Ese 27
Esegiël 28 / Ese 28
Esegiël 29 / Ese 29
Esegiël 30 / Ese 30
Esegiël 31 / Ese 31
Esegiël 32 / Ese 32
Esegiël 33 / Ese 33
Esegiël 34 / Ese 34
Esegiël 35 / Ese 35
Esegiël 36 / Ese 36
Esegiël 37 / Ese 37
Esegiël 38 / Ese 38
Esegiël 39 / Ese 39
Esegiël 40 / Ese 40
Esegiël 41 / Ese 41
Esegiël 42 / Ese 42
Esegiël 43 / Ese 43
Esegiël 44 / Ese 44
Esegiël 45 / Ese 45
Esegiël 46 / Ese 46
Esegiël 47 / Ese 47
Esegiël 48 / Ese 48