A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Jeremia 9

1
Ag, was my hoof maar water en my oog 'n fontein van trane! Dan sou ek dag en nag beween die wat verslaan is van die dogter van my volk.
2
Ag, het ek in die woestyn maar 'n herberg vir reisigers gehad! Dan sou ek my volk verlaat en van hulle af wegtrek; want hulle is almal owerspelers, 'n hoop ontroue mense.
3
En hulle span hulle tong, soos hulle boog, met leuens, en nie volgens waarheid is hulle magtig in die land nie; want van boosheid tot boosheid gaan hulle voort, maar My ken hulle nie, spreek die HERE.
4
Pas op, elkeen vir sy vriend, en vertrou op geen broer nie; want elke broer is net 'n onderkruiper, en elke vriend gaan om met kwaadsprekery.
5
En hulle bedrieg elkeen sy vriend en praat nie die waarheid nie; hulle het hul tong geleer om leuens te praat, hulle maak hul moeg met verdraaiery.
6
Jou woning is in die midde van bedrog; deur bedrog weier hulle om My te ken, spreek die HERE.
7
Daarom, so sê die HERE van die leërskare: Kyk, Ek smelt hulle en toets hulle; want hoe sou Ek anders handel vanweë die dogter van my volk?
8
Hulle tong is 'n moordpyl; dit spreek bedrog; met die mond spreek hulle van vrede met hul naaste, maar in hul binneste beraam hulle listige planne.
9
Sou Ek hieroor aan hulle geen besoeking doen nie? spreek die HERE. Of sou my siel hom nie wreek op 'n nasie soos hierdie een nie?
10
Ek sal geween en geklaag aanhef oor die berge en 'n klaaglied oor die weivelde van die woestyn; want hulle is verwoes, sodat niemand daar deurtrek nie, en 'n mens hoor geen geluid van vee nie; die voëls van die hemel sowel as die diere -- hulle het gevlug, weggetrek.
11
En Ek sal Jerusalem maak tot kliphope, 'n lêplek van jakkalse; en die stede van Juda sal Ek 'n woesteny maak, sonder inwoner.
12
Wie is die wyse man wat dit kan verstaan? En met wie het die mond van die HERE gespreek, dat hy dit kan verkondig? Waarom het die land te gronde gegaan, is dit verwoes soos die woestyn, sodat niemand daar deurtrek nie?
13
En die HERE het gesê: Omdat hulle my wet wat Ek hulle voorgehou het, verlaat het en na my stem nie geluister en daarin nie gewandel het nie,
14
maar gewandel het agter die verhardheid van hulle hart en agter die Ba„ls aan, waaraan hulle vaders hulle gewend gemaak het,
15
daarom, so sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Kyk, Ek gee aan hulle, aan hierdie volk, wilde-als om te eet, en Ek laat hulle gifwater drink,
16
en Ek verstrooi hulle onder die nasies wat hulle en hul vaders nie geken het nie, en stuur die swaard agter hulle aan totdat Ek hulle verteer het.
17
So sê die HERE van die leërskare: Let op, en roep die klaagvroue, dat hulle kom; en stuur na die wyse vroue, dat hulle kom;
18
en laat hulle gou maak en oor ons 'n weeklag aanhef, sodat ons oë afloop in trane en ons ooglede stroom van water.
19
Want die geluid van weeklag word uit Sion gehoor: Hoe is ons verwoes! Ons het diep in die skande gekom, omdat ons die land moet verlaat, omdat hulle ons wonings omgegooi het.
20
Want hoor, o vroue, die woord van die HERE, en laat julle oor opvang die woord van sy mond; en leer julle dogters 'n weeklag en vir mekaar 'n klaaglied.
21
Want die dood het in ons vensters opgeklim, in ons paleise ingekom om die kinders van die straat af uit te roei, die jongmanne van die pleine af.
22
Sê dit: So spreek die HERE: En die lyke van die mense sal neerval soos mis op die oop veld en soos gerwe agter die maaier sonder dat iemand dit versamel.
23
So sê die HERE: Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie;
24
maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem dat hy verstaan en My ken, dat Ek die HERE is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen; want in die dinge het Ek 'n behae, spreek die HERE.
25
Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek besoeking sal doen oor almal wat besny is, wat nogtans onbesnede is:
26
oor Egipte en Juda en Edom en oor die kinders van Ammon en Moab en oor almal wat die rand van hulle hare wegskeer, wat in die woestyn woon; want al die heidene is onbesnede, maar die hele huis van Israel is onbesnede van hart.
Jeremia 9:1
Jeremia 9:2
Jeremia 9:3
Jeremia 9:4
Jeremia 9:5
Jeremia 9:6
Jeremia 9:7
Jeremia 9:8
Jeremia 9:9
Jeremia 9:10
Jeremia 9:11
Jeremia 9:12
Jeremia 9:13
Jeremia 9:14
Jeremia 9:15
Jeremia 9:16
Jeremia 9:17
Jeremia 9:18
Jeremia 9:19
Jeremia 9:20
Jeremia 9:21
Jeremia 9:22
Jeremia 9:23
Jeremia 9:24
Jeremia 9:25
Jeremia 9:26
Jeremia 1 / Jer 1
Jeremia 2 / Jer 2
Jeremia 3 / Jer 3
Jeremia 4 / Jer 4
Jeremia 5 / Jer 5
Jeremia 6 / Jer 6
Jeremia 7 / Jer 7
Jeremia 8 / Jer 8
Jeremia 9 / Jer 9
Jeremia 10 / Jer 10
Jeremia 11 / Jer 11
Jeremia 12 / Jer 12
Jeremia 13 / Jer 13
Jeremia 14 / Jer 14
Jeremia 15 / Jer 15
Jeremia 16 / Jer 16
Jeremia 17 / Jer 17
Jeremia 18 / Jer 18
Jeremia 19 / Jer 19
Jeremia 20 / Jer 20
Jeremia 21 / Jer 21
Jeremia 22 / Jer 22
Jeremia 23 / Jer 23
Jeremia 24 / Jer 24
Jeremia 25 / Jer 25
Jeremia 26 / Jer 26
Jeremia 27 / Jer 27
Jeremia 28 / Jer 28
Jeremia 29 / Jer 29
Jeremia 30 / Jer 30
Jeremia 31 / Jer 31
Jeremia 32 / Jer 32
Jeremia 33 / Jer 33
Jeremia 34 / Jer 34
Jeremia 35 / Jer 35
Jeremia 36 / Jer 36
Jeremia 37 / Jer 37
Jeremia 38 / Jer 38
Jeremia 39 / Jer 39
Jeremia 40 / Jer 40
Jeremia 41 / Jer 41
Jeremia 42 / Jer 42
Jeremia 43 / Jer 43
Jeremia 44 / Jer 44
Jeremia 45 / Jer 45
Jeremia 46 / Jer 46
Jeremia 47 / Jer 47
Jeremia 48 / Jer 48
Jeremia 49 / Jer 49
Jeremia 50 / Jer 50
Jeremia 51 / Jer 51
Jeremia 52 / Jer 52