A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Jeremia 461
Die woord van die HERE wat aangaande die volke tot die profeet Jeremia gekom het.
2
Oor Egipte. Oor die leër van Farao Nego, die koning van Egipte, wat by die Eufraatrivier by K rkemis was, wat Nebukadr,sar, die koning van Babel, verslaan het in die vierde jaar van Jojakim, die seun van Jos¡a, die koning van Juda --
3
Hou die klein en die groot skild klaar, en kom aan na die geveg!
4
Span die perde in, en klim op, o ruiters! En staan reg, met die helms op; maak blink die spiese, trek die pantsers aan.
5
Waarom sien ek -- hulle is verslae, hulle wyk agteruit? Ja, hulle helde is verslaan en vlug al verder sonder om om te draai. Daar is skrik rondom, spreek die HERE.
6
Die wat gou is, kan nie ontvlug nie, en die held kan nie ontkom nie; teen die noorde, aan die kant van die Eufraatrivier, het hulle gestruikel en geval.
7
Wie is dit wat daar oprys soos die Nyl, waarvan die waters klots soos strome?
8
Egipte rys op soos die Nyl en sy waters klots soos strome; en hy sê: Ek sal optrek, die aarde oordek, ek wil die stad verwoes en die wat daarin woon.
9
Trek op, perde, en raas, waens! En laat die helde uittrek: Kusiete en Put,ërs wat die skild hanteer, en Ludiete wat die boog hanteer en span.
10
Maar die dag behoort aan die Here HERE van die leërskare, 'n dag van wraak, om wraak te neem op sy teëstanders; en die swaard sal verslind en versadig en dronk word van hulle bloed; want die Here HERE van die leërskare het 'n slagoffer in die Noordland, by die Eufraatrivier.
11
Gaan op na G¡lead en gaan haal balsem, o jonkvrou, dogter van Egipte! Tevergeefs vermenigvuldig jy medisyne, daar is geen genesing vir jou nie.
12
Die nasies het van jou skande gehoor en die aarde is vol van jou geskreeu; want held het gestruikel teen held, hulle altwee het saam geval.
13
Die woord wat die HERE tot die profeet Jeremia gespreek het aangaande die koms van Nebukadr,sar, die koning van Babel, om Egipteland te verower.
14
Verkondig dit in Egipte en laat dit hoor in Migdol; ja, laat dit hoor in Nof en in Tagp nhes. Sê: Staan reg, en maak jou klaar, want die swaard het verslind wat rondom jou is.
15
Waarom is jou ruitery neergewerp? Dit het nie bly staan nie, omdat die HERE dit omgestoot het.
16
Hy het baie laat struikel, ja, die een val oor die ander, sodat hulle gesê het: Staan op en laat ons teruggaan na ons volk en na die land van ons geboorte weens die verdrukkende swaard.
17
Hulle het daar geroep: Farao, die koning van Egipte, is oorlogsrumoer; hy het die bepaalde tyd laat verbygaan.
18
So waar as Ek leef, spreek die Koning, wie se Naam is HERE van die leërskare, daar sal sekerlik een kom soos Tabor onder die berge en soos Karmel by die see.
19
Maak vir jou toebereidsels om in ballingskap te gaan, o inwoner, dogter van Egipte; want Nof sal 'n woesteny word en dit sal verniel word, sonder inwoner wees.
20
Egipte is 'n pragtige vers; 'n steekvlieg kom, dit kom van die noorde af.
21
Ook is haar huurtroepe daar by haar soos kalwers uit die stal; maar hulle het ook omgedraai, almal saam gevlug, hulle het nie bly staan nie; want die dag van hulle ondergang het oor hulle gekom, die tyd van hulle besoeking.
22
Haar geluid is soos van 'n slang wat wegseil; want met 'n leërmag trek hulle en kom na haar met byle soos houtkappers.
23
Hulle kap haar bos om, spreek die HERE; want hulle is onberekenbaar: want hulle is meer as sprinkane, sodat 'n mens hulle nie kan tel nie.
24
Die dogter van Egipte staan beskaamd; sy is oorgegee in die hand van die volk uit die Noorde.
25
Die HERE van die leërskare, die God van Israel, sê: Kyk, Ek doen besoeking oor Amon van No en oor Farao en Egipte en sy gode en sy konings, ja, oor Farao en die wat op hom vertrou;
26
en Ek sal hulle oorgee in die hand van die wat hulle lewe soek, en in die hand van Nebukadr,sar, die koning van Babel, en in die hand van sy dienaars. Maar daarna sal dit bewoon word soos in die dae van die voortyd, spreek die HERE.
27
Maar jy, my kneg Jakob, wees nie bevrees nie; en wees nie verskrik nie, o Israel! Want kyk, Ek verlos jou uit ver plekke en jou kroos uit die land van hulle gevangenskap; en Jakob sal terugkom en stil en gerus wees sonder dat iemand hom verskrik.
28
Jy, o my kneg Jakob, wees nie bevrees nie, spreek die HERE, want Ek is met jou. Want Ek sal 'n einde maak aan al die nasies waarheen Ek jou verdryf het; maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.Jeremia 46:1

Jeremia 46:2

Jeremia 46:3

Jeremia 46:4

Jeremia 46:5

Jeremia 46:6

Jeremia 46:7

Jeremia 46:8

Jeremia 46:9

Jeremia 46:10

Jeremia 46:11

Jeremia 46:12

Jeremia 46:13

Jeremia 46:14

Jeremia 46:15

Jeremia 46:16

Jeremia 46:17

Jeremia 46:18

Jeremia 46:19

Jeremia 46:20

Jeremia 46:21

Jeremia 46:22

Jeremia 46:23

Jeremia 46:24

Jeremia 46:25

Jeremia 46:26

Jeremia 46:27

Jeremia 46:28Jeremia 1 / Jer 1

Jeremia 2 / Jer 2

Jeremia 3 / Jer 3

Jeremia 4 / Jer 4

Jeremia 5 / Jer 5

Jeremia 6 / Jer 6

Jeremia 7 / Jer 7

Jeremia 8 / Jer 8

Jeremia 9 / Jer 9

Jeremia 10 / Jer 10

Jeremia 11 / Jer 11

Jeremia 12 / Jer 12

Jeremia 13 / Jer 13

Jeremia 14 / Jer 14

Jeremia 15 / Jer 15

Jeremia 16 / Jer 16

Jeremia 17 / Jer 17

Jeremia 18 / Jer 18

Jeremia 19 / Jer 19

Jeremia 20 / Jer 20

Jeremia 21 / Jer 21

Jeremia 22 / Jer 22

Jeremia 23 / Jer 23

Jeremia 24 / Jer 24

Jeremia 25 / Jer 25

Jeremia 26 / Jer 26

Jeremia 27 / Jer 27

Jeremia 28 / Jer 28

Jeremia 29 / Jer 29

Jeremia 30 / Jer 30

Jeremia 31 / Jer 31

Jeremia 32 / Jer 32

Jeremia 33 / Jer 33

Jeremia 34 / Jer 34

Jeremia 35 / Jer 35

Jeremia 36 / Jer 36

Jeremia 37 / Jer 37

Jeremia 38 / Jer 38

Jeremia 39 / Jer 39

Jeremia 40 / Jer 40

Jeremia 41 / Jer 41

Jeremia 42 / Jer 42

Jeremia 43 / Jer 43

Jeremia 44 / Jer 44

Jeremia 45 / Jer 45

Jeremia 46 / Jer 46

Jeremia 47 / Jer 47

Jeremia 48 / Jer 48

Jeremia 49 / Jer 49

Jeremia 50 / Jer 50

Jeremia 51 / Jer 51

Jeremia 52 / Jer 52