A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Jeremia 371
En Sedek¡a, die seun van Jos¡a, wat Nebukadr,sar, die koning van Babel, koning gemaak het in die land Juda, het as koning geregeer in die plek van Gonja, die seun van Jojakim.
2
Maar hy het nie geluister, hy en sy dienaars en die volk van die land, na die woorde van die HERE wat Hy deur die diens van die profeet Jeremia gespreek het nie.
3
Nogtans het koning Sedek¡a met Jugal, die seun van Sel,mja, en Sef nja, die seun van Ma„s,ja, die priester, die profeet Jeremia laat weet: Bid tog tot die HERE onse God vir ons.
4
Toe het Jeremia nog in-- en uitgegaan onder die volk, en hulle het hom nog nie in die gevangenis gesit nie.
5
Ook het die leër van Farao uit Egipte uitgetrek; en toe die Chaldeërs wat besig was om Jerusalem te beleër, die tyding aangaande hulle hoor, het hulle van Jerusalem af opgetrek.
6
Daarop kom die woord van die HERE tot die profeet Jeremia en sê:
7
So spreek die HERE, die God van Israel: So moet julle sê aan die koning van Juda wat julle na My gestuur het om My te raadpleeg: Kyk, die leër van Farao wat uitgetrek het om julle te help, sal teruggaan na sy land, na Egipte toe;
8
en die Chaldeërs sal terugkom en teen hierdie stad oorlog voer en dit inneem en dit met vuur verbrand.
9
So spreek die HERE: Bedrieg julleself nie deur te sê: Die Chaldeërs sal sekerlik van ons af wegtrek -- want hulle sal nie wegtrek nie.
10
Want al sou julle die hele leër van die Chaldeërs wat teen julle oorlog voer, verslaan, sodat daar onder hulle net swaar gewondes oorbly, dan sou hulle elkeen in sy tent opstaan en hierdie stad met vuur verbrand.
11
En toe die leër van die Chaldeërs van Jerusalem af opgetrek het vanweë die leër van Farao,
12
wou Jeremia Jerusalem verlaat om in die land Benjamin te gaan, om daar te midde van die volk 'n erfdeel in ontvangs te neem.
13
Toe hy in die Benjaminspoort kom, was daar 'n voorman van die wag met die naam Jir¡a, die seun van Sel,mja, die seun van Han nja; en hy het die profeet Jeremia gevang, met die woorde: Jy wil na die Chaldeërs oorloop!
14
Maar Jeremia het gesê: Leuens! Ek wil nie na die Chaldeërs oorloop nie. Maar hy het na hom nie geluister nie, en Jir¡a het Jeremia gevang en hom by die vorste gebring.
15
En die vorste het vir Jeremia baie kwaad geword en hom geslaan en hom in die gevangenis gesit in die huis van die skrywer Jonatan; want hulle het daar 'n gevangenis van gemaak.
16
Toe Jeremia in die kerker en in die gewelwe kom en Jeremia daar baie dae gebly het,
17
het koning Sedek¡a gestuur en hom laat haal; en die koning het hom in sy huis in die geheim gevra en gesê: Is daar 'n woord van die HERE? Toe antwoord Jeremia: Ja. Ook sê hy: U sal in die hand van die koning van Babel oorgelewer word.
18
Verder het Jeremia aan die koning Sedek¡a gesê: Wat het ek teen u of teen u dienaars of teen hierdie volk gesondig, dat julle my in die gevangenis gesit het?
19
En waar is julle profete wat vir julle geprofeteer het met die woorde: Die koning van Babel sal nie teen julle of teen hierdie land kom nie?
20
Luister dan nou tog, my heer die koning! Laat tog my smeking voor u kom en laat my nie terugbring in die huis van die skrywer Jonatan, dat ek daar nie sterwe nie.
21
Toe gee koning Sedek¡a bevel dat hulle Jeremia onder toesig moet hou in die voorhof van bewaking en aan hom daagliks 'n skyf brood uit die Bakkerstraat moet gee, totdat al die brood van die stad op was. So het Jeremia dan in die voorhof van bewaking gebly.Jeremia 37:1

Jeremia 37:2

Jeremia 37:3

Jeremia 37:4

Jeremia 37:5

Jeremia 37:6

Jeremia 37:7

Jeremia 37:8

Jeremia 37:9

Jeremia 37:10

Jeremia 37:11

Jeremia 37:12

Jeremia 37:13

Jeremia 37:14

Jeremia 37:15

Jeremia 37:16

Jeremia 37:17

Jeremia 37:18

Jeremia 37:19

Jeremia 37:20

Jeremia 37:21Jeremia 1 / Jer 1

Jeremia 2 / Jer 2

Jeremia 3 / Jer 3

Jeremia 4 / Jer 4

Jeremia 5 / Jer 5

Jeremia 6 / Jer 6

Jeremia 7 / Jer 7

Jeremia 8 / Jer 8

Jeremia 9 / Jer 9

Jeremia 10 / Jer 10

Jeremia 11 / Jer 11

Jeremia 12 / Jer 12

Jeremia 13 / Jer 13

Jeremia 14 / Jer 14

Jeremia 15 / Jer 15

Jeremia 16 / Jer 16

Jeremia 17 / Jer 17

Jeremia 18 / Jer 18

Jeremia 19 / Jer 19

Jeremia 20 / Jer 20

Jeremia 21 / Jer 21

Jeremia 22 / Jer 22

Jeremia 23 / Jer 23

Jeremia 24 / Jer 24

Jeremia 25 / Jer 25

Jeremia 26 / Jer 26

Jeremia 27 / Jer 27

Jeremia 28 / Jer 28

Jeremia 29 / Jer 29

Jeremia 30 / Jer 30

Jeremia 31 / Jer 31

Jeremia 32 / Jer 32

Jeremia 33 / Jer 33

Jeremia 34 / Jer 34

Jeremia 35 / Jer 35

Jeremia 36 / Jer 36

Jeremia 37 / Jer 37

Jeremia 38 / Jer 38

Jeremia 39 / Jer 39

Jeremia 40 / Jer 40

Jeremia 41 / Jer 41

Jeremia 42 / Jer 42

Jeremia 43 / Jer 43

Jeremia 44 / Jer 44

Jeremia 45 / Jer 45

Jeremia 46 / Jer 46

Jeremia 47 / Jer 47

Jeremia 48 / Jer 48

Jeremia 49 / Jer 49

Jeremia 50 / Jer 50

Jeremia 51 / Jer 51

Jeremia 52 / Jer 52