English
A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Jeremia 29

1
En dit is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die nog lewende oudstes van die ballinge en na die priesters en die profete en na die hele volk wat Nebukadn,sar uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het na Babel toe --
2
ndie uittog van die koning Jegonja en die gebiedster en die hofdienaars, die vorste van Juda en Jerusalem, en die smede en die slotmakers, uit Jerusalem --
3
deur bemiddeling van Ele sa, die seun van Safan, en Gem rja, die seun van Hilk¡a, wat Sedek¡a, die koning van Juda, na Nebukadn,sar, die koning van Babel, na Babel gestuur het, naamlik:
4
So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel, aan al die ballinge wat Ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het:
5
Bou huise en woon, en plant tuine aan en eet die vrugte daarvan;
6
neem vroue en verwek seuns en dogters, en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters baar; en vermenigvuldig daar, en moenie verminder nie;
7
en soek die vrede van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, en bid daarvoor tot die HERE; want in die vrede daarvan sal julle vrede hê.
8
Want so spreek die HERE van die leërskare, die God van Israel: Laat julle profete en julle waarsêers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie, en luister nie na julle dromers vir wie julle laat droom nie.
9
Want hulle profeteer vir julle vals in my Naam; Ek het hulle nie gestuur nie, spreek die HERE.
10
Want so sê die HERE: As eers sewentig jaar vir Babel verby is, sal Ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring.
11
Want k weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.
12
Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister.
13
En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.
14
En Ek sal My deur julle laat vind, spreek die HERE, en julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen Ek julle verdryf het, spreek die HERE; en Ek sal julle terugbring na die plek vanwaar Ek julle in ballingskap weggevoer het.
15
As julle sê: Die HERE het vir ons profete verwek in Babel --
16
nee, so sê die HERE aangaande die koning wat op die troon van Dawid sit, en aangaande die hele volk wat in hierdie stad woon, julle broers wat nie saam met julle in ballingskap uitgetrek het nie,
17
so sê die HERE van die leërskare: Kyk, Ek stuur die swaard, die hongersnood en die pes onder hulle, en Ek sal hulle maak soos bedorwe vye wat te sleg is om te eet.
18
En Ek sal hulle agtervolg met die swaard, die hongersnood en die pes; en Ek sal hulle 'n skrikbeeld maak vir al die koninkryke van die aarde: 'n voorwerp van vervloeking, van verbasing, van bespotting en van smaad onder al die volke waarheen Ek hulle verdryf het;
19
omdat hulle na my woorde nie geluister het nie, spreek die HERE, waarmee Ek my knegte, die profete, na hulle gestuur het, vroeg en laat, sonder dat julle geluister het, spreek die HERE.
20
Luister dan na die woord van die HERE, al julle ballinge wat Ek uit Jerusalem na Babel weggestuur het!
21
So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel, aangaande Agab, die seun van Kol ja, en aangaande Sedek¡a, die seun van Maäs,ja, wat vir julle in my Naam leuens profeteer: Kyk, Ek gee hulle in die hand van Nebukadr,sar, die koning van Babel, en hy sal hulle voor julle oë verslaan.
22
En aan hulle sal 'n vloek ontleen word by al die ballinge van Juda wat in Babel is, deurdat gesê word: Mag die HERE jou maak soos Sedek¡a en soos Agab, wat die koning van Babel in die vuur gebraai het! --
23
omdat hulle 'n skanddaad in Israel begaan het en owerspel met die vroue van hulle naaste bedryf het en 'n leuenwoord in my Naam gespreek het, wat Ek hulle nie beveel het nie; en Ek is die Een wat weet en getuie is, spreek die HERE.
24
En aan Sem ja, die Nehelamiet, moet jy d¡t sê:
25
So spreek die HERE van die leërskare, die God van Israel: Omdat jy 'n brief in jou naam gestuur het na die hele volk wat in Jerusalem is, en na Sef nja, die seun van Ma„s,ja, die priester, en na al die priesters, met die woorde:
26
Die HERE het jou as priester aangestel in die plek van die priester Jojada, dat daar opsigters kan wees in die huis van die HERE oor elkeen wat kranksinnig is en as profeet optree, dat jy hom in die blok en in die nekyster kan sit --
27
waarom het jy dan nou Jeremia, die Anatotiet, nie gekeer nie, wat by julle as 'n profeet optree;
28
aangesien hy ons in Babel laat weet het: Dit sal lank duur; bou huise en woon, en plant tuine aan en eet die vrugte daarvan?
29
En Sef nja, die priester, het hierdie brief voor die ore van die profeet Jeremia gelees.
30
Toe het die woord van die HERE tot Jeremia gekom en gesê:
31
Laat al die ballinge weet: So sê die HERE aangaande Sem ja, die Nehelamiet: Omdat Sem ja vir julle geprofeteer het sonder dat hy deur My gestuur is, en hy julle op leuens laat vertrou het,
32
daarom, so sê die HERE: Kyk, Ek doen besoeking oor Sem ja, die Nehelamiet, en oor sy geslag; hy sal niemand hê wat onder hierdie volk woon nie, en hy sal die goeie nie sien wat Ek aan my volk sal doen nie, spreek die HERE; want hy het teen die HERE afval verkondig.
Jeremia 29:1
Jeremia 29:2
Jeremia 29:3
Jeremia 29:4
Jeremia 29:5
Jeremia 29:6
Jeremia 29:7
Jeremia 29:8
Jeremia 29:9
Jeremia 29:10
Jeremia 29:11
Jeremia 29:12
Jeremia 29:13
Jeremia 29:14
Jeremia 29:15
Jeremia 29:16
Jeremia 29:17
Jeremia 29:18
Jeremia 29:19
Jeremia 29:20
Jeremia 29:21
Jeremia 29:22
Jeremia 29:23
Jeremia 29:24
Jeremia 29:25
Jeremia 29:26
Jeremia 29:27
Jeremia 29:28
Jeremia 29:29
Jeremia 29:30
Jeremia 29:31
Jeremia 29:32
Jeremia 1 / Jer 1
Jeremia 2 / Jer 2
Jeremia 3 / Jer 3
Jeremia 4 / Jer 4
Jeremia 5 / Jer 5
Jeremia 6 / Jer 6
Jeremia 7 / Jer 7
Jeremia 8 / Jer 8
Jeremia 9 / Jer 9
Jeremia 10 / Jer 10
Jeremia 11 / Jer 11
Jeremia 12 / Jer 12
Jeremia 13 / Jer 13
Jeremia 14 / Jer 14
Jeremia 15 / Jer 15
Jeremia 16 / Jer 16
Jeremia 17 / Jer 17
Jeremia 18 / Jer 18
Jeremia 19 / Jer 19
Jeremia 20 / Jer 20
Jeremia 21 / Jer 21
Jeremia 22 / Jer 22
Jeremia 23 / Jer 23
Jeremia 24 / Jer 24
Jeremia 25 / Jer 25
Jeremia 26 / Jer 26
Jeremia 27 / Jer 27
Jeremia 28 / Jer 28
Jeremia 29 / Jer 29
Jeremia 30 / Jer 30
Jeremia 31 / Jer 31
Jeremia 32 / Jer 32
Jeremia 33 / Jer 33
Jeremia 34 / Jer 34
Jeremia 35 / Jer 35
Jeremia 36 / Jer 36
Jeremia 37 / Jer 37
Jeremia 38 / Jer 38
Jeremia 39 / Jer 39
Jeremia 40 / Jer 40
Jeremia 41 / Jer 41
Jeremia 42 / Jer 42
Jeremia 43 / Jer 43
Jeremia 44 / Jer 44
Jeremia 45 / Jer 45
Jeremia 46 / Jer 46
Jeremia 47 / Jer 47
Jeremia 48 / Jer 48
Jeremia 49 / Jer 49
Jeremia 50 / Jer 50
Jeremia 51 / Jer 51
Jeremia 52 / Jer 52