A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Jeremia 151
Maar die HERE het vir my gesê: Al staan Moses en Samuel voor my aangesig, my siel wil niks van hierdie volk weet nie; dryf hulle van my aangesig af weg, en laat hulle heengaan.
2
En as hulle jou vra: Waar moet ons heengaan? sê dan vir hulle: So spreek die HERE: Wie vir die pes bestem is, na die pes; en wie vir die swaard, na die swaard; en wie vir die hongersnood, na die hongersnood; en wie vir die gevangenskap, na die gevangenskap.
3
En Ek sal oor hulle vier soorte besoekinge doen, spreek die HERE: die swaard om dood te maak en die honde om weg te sleep en die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde om op te eet en te vernietig.
4
En Ek sal hulle 'n skrikbeeld maak vir al die koninkryke van die aarde vanweë Manasse, die seun van Hisk¡a, die koning van Juda, oor wat hy in Jerusalem gedoen het.
5
Want wie sal jou bejammer, o Jerusalem? Of wie sal met jou medelyde hê? Of wie sal uitdraai om na jou welstand te vra?
6
Jy het My verwerp, spreek die HERE, jy hetl agteruitgegaan; daarom strek Ek my hand teen jou uit en verwoes jou; Ek is moeg om berou te hê.
7
En Ek wan hulle uit met 'n gaffel by die ingange van die land. Ek maak my volk kinderloos, maak hulle tot niet; hulle kom van hulle weë nie terug nie.
8
Hulle weduwees het vir My meer geword as die sand van die see; Ek bring vir hulle oor die moeder van die jong manskappe 'n verwoester op die middag; Ek laat skielik op haar val angs en verskrikkinge.
9
Sy wat sewe gebaar het, het weggekwyn; sy het magteloos neergesink; haar son het ondergegaan terwyl dit nog dag was; sy staan beskaamd en het rooi van skaamte geword. En hulle oorblyfsel gee Ek aan die swaard oor, voor hulle vyande, spreek die HERE.
10
Wee my, my moeder, dat u my gebaar het -- 'n man van twis en 'n man van stryd vir die hele land! Ek het nie uitgeleen nie, en hulle het nie aan my geleen nie; almal vloek my.
11
Die HERE het gesê: Waarlik, Ek bevry jou ten goede; waarlik, Ek maak dat die vyand jou ootmoedig smeek in tyd van onheil en in tyd van benoudheid.
12
Kan 'n mens yster breek, yster uit die noorde, en koper?
13
Jou rykdom en jou skatte sal Ek as buit gee, sonder betaling; en dit weens al jou sondes en in jou hele grondgebied.
14
En Ek sal jou jou vyande laat dien in 'n land wat jy nie ken nie; want 'n vuur is aangesteek in my toorn, oor julle sal dit brand.
15
o HERE, U weet dit; dink aan my en besoek my, en wreek my op my vervolgers. Neem my in u lankmoedigheid nie weg nie. Weet dat ek smaad dra om U ontwil.
16
Toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart; want u Naam is oor my uitgeroep, HERE, God van die leërskare!
17
Ek het nie gesit in 'n vergadering van spotters of was nie uitgelate nie; vanweë u hand het ek alleen gesit, want U het my met grimmigheid vervul.
18
Waarom is my smart ewigdurend en my wond ongeneeslik? Dit weier om gesond te word. Sou U vir my waarlik wees soos 'n bedrieglike stroom, waters wat nie standhoudend is nie?
19
Daarom, so sê die HERE: As jy terugkeer, sal Ek jou laat terugkeer, sal jy voor my aangesig staan; en as jy voortbring wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos my mond wees. Laat hulle na jou terugkeer, maar jy moet nie na hulle terugkeer nie.
20
En Ek sal jou 'n onneembare kopermuur vir hierdie volk maak; en hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorweldig nie; want Ek is met jou om jou te verlos en om jou te red, spreek die HERE.
21
En Ek sal jou red uit die hand van die goddelose mense en jou verlos uit die vuis van die tiranne.Jeremia 15:1

Jeremia 15:2

Jeremia 15:3

Jeremia 15:4

Jeremia 15:5

Jeremia 15:6

Jeremia 15:7

Jeremia 15:8

Jeremia 15:9

Jeremia 15:10

Jeremia 15:11

Jeremia 15:12

Jeremia 15:13

Jeremia 15:14

Jeremia 15:15

Jeremia 15:16

Jeremia 15:17

Jeremia 15:18

Jeremia 15:19

Jeremia 15:20

Jeremia 15:21Jeremia 1 / Jer 1

Jeremia 2 / Jer 2

Jeremia 3 / Jer 3

Jeremia 4 / Jer 4

Jeremia 5 / Jer 5

Jeremia 6 / Jer 6

Jeremia 7 / Jer 7

Jeremia 8 / Jer 8

Jeremia 9 / Jer 9

Jeremia 10 / Jer 10

Jeremia 11 / Jer 11

Jeremia 12 / Jer 12

Jeremia 13 / Jer 13

Jeremia 14 / Jer 14

Jeremia 15 / Jer 15

Jeremia 16 / Jer 16

Jeremia 17 / Jer 17

Jeremia 18 / Jer 18

Jeremia 19 / Jer 19

Jeremia 20 / Jer 20

Jeremia 21 / Jer 21

Jeremia 22 / Jer 22

Jeremia 23 / Jer 23

Jeremia 24 / Jer 24

Jeremia 25 / Jer 25

Jeremia 26 / Jer 26

Jeremia 27 / Jer 27

Jeremia 28 / Jer 28

Jeremia 29 / Jer 29

Jeremia 30 / Jer 30

Jeremia 31 / Jer 31

Jeremia 32 / Jer 32

Jeremia 33 / Jer 33

Jeremia 34 / Jer 34

Jeremia 35 / Jer 35

Jeremia 36 / Jer 36

Jeremia 37 / Jer 37

Jeremia 38 / Jer 38

Jeremia 39 / Jer 39

Jeremia 40 / Jer 40

Jeremia 41 / Jer 41

Jeremia 42 / Jer 42

Jeremia 43 / Jer 43

Jeremia 44 / Jer 44

Jeremia 45 / Jer 45

Jeremia 46 / Jer 46

Jeremia 47 / Jer 47

Jeremia 48 / Jer 48

Jeremia 49 / Jer 49

Jeremia 50 / Jer 50

Jeremia 51 / Jer 51

Jeremia 52 / Jer 52