A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Jesaja 65

1
Ek het My laat raadpleeg deur wie na My nie gevra het nie; Ek het My laat vind deur die wat My nie gesoek het nie; aan 'n nasie wat na my Naam nie genoem is nie, het Ek gesê: Hier is Ek, Hier is Ek!
2
Ek het my hande die hele dag uitgebrei na 'n opstandige volk wat wandel op 'n weg wat nie goed is nie, agter hulle eie gedagtes aan;
3
'n volk wat My gedurigdeur in die aangesig terg, wat offer in tuine en rook laat opgaan op bakstene;
4
wat in die grafte sit en vernag in verborge plekke; wat varkvleis eet, en daar is brokke onrein vleis in hulle skottels;
5
wat sê: Bly daar! Kom nie naby my nie, want ek is heilig vir jou! Hierdie mense is 'n rook in my neus, 'n vuur wat die hele dag brand.
6
Kyk, dit staan voor my aangesig geskrywe; Ek sal nie swyg nie, tensy dat Ek dit vergeld het; ja, Ek sal dit vergelde in hulle boesem --
7
julle ongeregtighede en die ongeregtighede van julle vaders tesame, sê die HERE; dat hulle offerrook laat opgaan het op die berge en My smaadheid aangedoen het op die heuwels -- ja, Ek sal voor alles hulle loon in hulle boesem toemeet.
8
So spreek die HERE: Soos wanneer iemand mos vind in 'n tros druiwe en sê: Verniel dit nie, want daar is 'n seën in -- sal Ek doen ter wille van my knegte, om nie alles te verniel nie.
9
En Ek sal 'n nakroos uit Jakob laat voortkom en uit Juda die erfbesitter van my berge; en my uitverkorenes sal dit erflik in besit neem en my knegte daar woon.
10
En Saron sal 'n weiveld vir kleinvee word, en die dal Agor 'n lêplek vir beeste, vir my volk wat My gesoek het.
11
Maar julle wat die HERE verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat 'n tafel dek vir die geluksgod en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot --
12
Ek sal julle bestem vir die swaard, en julle almal sal buig om geslag te word, omdat Ek geroep maar julle nie geantwoord het nie, Ek gespreek maar julle nie geluister het nie, maar gedoen het wat verkeerd is in my oë en verkies het wat My nie behaag nie.
13
Daarom, so sê die Here HERE: Kyk, my knegte sal eet, maar julle sal honger bly; kyk, my knegte sal drink, maar julle sal dors wees; kyk, my knegte sal bly wees, maar julle sal beskaamd staan.
14
Kyk, my knegte sal jubel, omdat hulle hart vrolik is, maar julle sal skreeu van pyn in die hart en huil deur die verbreking van gees.
15
En julle sal jul naam vir my uitverkorenes as 'n woord van verwensing laat agterbly, en die Here HERE sal jou ombring. Maar sy knegte sal Hy noem met 'n ander naam,
16
sodat hy wat homself seën in die land, hom sal seën by die God van waarheid; en hy wat sweer in die land, sal sweer by die God van waarheid, omdat die vorige benoudhede vergeet is en verborge vir my oë.
17
Want kyk, Ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie.
18
Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat Ek skep; want kyk, Ek skep Jerusalem om te juig, en sy mense om bly te wees.
19
En Ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk; en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie.
20
Daarvandaan sal nie meer kom 'n suigling van 'n paar dae of 'n grysaard wat sy dae nie vol uitlewe nie; want 'n seun sal sterwe honderd jaar oud, en wie sondig, sal, honderd jaar oud, deur die vloek getref word.
21
En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet:
22
hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon nie; hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie; want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet.
23
Hulle sal hul nie tevergeefs vermoei of baar vir skielike ondergang nie; want hulle is 'n geslag van die wat deur die HERE geseënis, en hulle nakomelinge is by hulle.
24
En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek.
25
Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos 'n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees; hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, sê die HERE.
Jesaja 65:1
Jesaja 65:2
Jesaja 65:3
Jesaja 65:4
Jesaja 65:5
Jesaja 65:6
Jesaja 65:7
Jesaja 65:8
Jesaja 65:9
Jesaja 65:10
Jesaja 65:11
Jesaja 65:12
Jesaja 65:13
Jesaja 65:14
Jesaja 65:15
Jesaja 65:16
Jesaja 65:17
Jesaja 65:18
Jesaja 65:19
Jesaja 65:20
Jesaja 65:21
Jesaja 65:22
Jesaja 65:23
Jesaja 65:24
Jesaja 65:25
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66