A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Jesaja 631
Wie is dit wat daar aankom uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar, pragtig in sy gewaad, wat agteroor buig in die volheid van sy krag? Dit is Ek wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos.
2
Waarom is u gewaad so rooi, en u klere soos die van een wat die wynpers trap?
3
Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by My nie; en Ek het hulle getrap in my toorn en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewensap op my klere gespat en Ek my hele gewaad bevlek het.
4
Want die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlossing het gekom.
5
En Ek het uitgekyk, maar daar was geen helper nie; en Ek het My verbaas, maar daar was niemand wat ondersteun nie. Toe het my arm My gehelp en my grimmigheid het My ondersteun.
6
En Ek het volke vertrap in my toorn en hulle dronk gemaak in my grimmigheid; en Ek het hulle lewensap op die aarde laat afloop.
7
Ek sal die goedertierenhede van die HERE prys, die roemryke dade van die HERE, ooreenkomstig alles wat die HERE aan ons bewys het, en die veelvuldige goedheid jeens die huis van Israel wat Hy aan hulle bewys het, na sy barmhartighede en na die grootheid van sy goedertierenhede.
8
Want Hy het gesê: Hulle is tog my volk, kinders wat nie sal lieg nie. So het Hy dan vir hulle 'n Heiland geword.
9
In al hulle benoudheid was Hy benoud, en die Engel van sy aangesig het hulle verlos; deur sy liefde en deur sy medelyde het Hy hulle verlos; en Hy het hulle opgehef en hulle gedra, al die dae van die ou tyd.
10
Maar hulle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef; daarom het Hy vir hulle in 'n vyand verander: Hy self het teen hulle gestry.
11
Toe het sy volk gedink aan die dae van die ou tyd, van Moses: Waar is Hy wat hulle uit die see laat optrek het saam met die herder van sy kudde? Waar is Hy wat sy Heilige Gees in hulle midde gegee het?
12
Wat sy heerlike arm laat trek het aan die regterhand van Moses; wat die waters voor hulle uit gekloof het, om vir Hom 'n ewige Naam te maak?
13
Wat hulle deur die watervloede laat trek het soos 'n perd deur die woestyn, sonder om te struikel?
14
Soos vee wat aftrek in die laagte, het die Gees van die HERE hulle na die rus gelei. So het U u volk gelei, om vir U 'n heerlike Naam te maak.
15
Kyk van die hemel neer en aanskou uit u heilige en heerlike woning! Waar is u ywer en u magtige dade? Die ontroering van u binneste en u barmhartighede het hulle jeens my ingehou.
16
Want U is ons Vader! Want Abraham weet van ons nie, en Israel ken ons nie. U, o HERE, is ons Vader; ons Verlosser is van ouds af u Naam.
17
HERE, waarom laat U ons wegdwaal van u weë? Waarom verhard U ons hart, sodat ons U nie vrees nie? Keer terug ter wille van u knegte, die stamme van u erfdeel!
18
U heilige volk het dit vir 'n kort rukkie besit; ons teëstanders het u heiligdom vertrap.
19
Ons het geword soos hulle oor wie U nie van ouds af geheers het nie, oor wie u Naam nie uitgeroep is nie.Jesaja 63:1

Jesaja 63:2

Jesaja 63:3

Jesaja 63:4

Jesaja 63:5

Jesaja 63:6

Jesaja 63:7

Jesaja 63:8

Jesaja 63:9

Jesaja 63:10

Jesaja 63:11

Jesaja 63:12

Jesaja 63:13

Jesaja 63:14

Jesaja 63:15

Jesaja 63:16

Jesaja 63:17

Jesaja 63:18

Jesaja 63:19Jesaja 1 / Jes 1

Jesaja 2 / Jes 2

Jesaja 3 / Jes 3

Jesaja 4 / Jes 4

Jesaja 5 / Jes 5

Jesaja 6 / Jes 6

Jesaja 7 / Jes 7

Jesaja 8 / Jes 8

Jesaja 9 / Jes 9

Jesaja 10 / Jes 10

Jesaja 11 / Jes 11

Jesaja 12 / Jes 12

Jesaja 13 / Jes 13

Jesaja 14 / Jes 14

Jesaja 15 / Jes 15

Jesaja 16 / Jes 16

Jesaja 17 / Jes 17

Jesaja 18 / Jes 18

Jesaja 19 / Jes 19

Jesaja 20 / Jes 20

Jesaja 21 / Jes 21

Jesaja 22 / Jes 22

Jesaja 23 / Jes 23

Jesaja 24 / Jes 24

Jesaja 25 / Jes 25

Jesaja 26 / Jes 26

Jesaja 27 / Jes 27

Jesaja 28 / Jes 28

Jesaja 29 / Jes 29

Jesaja 30 / Jes 30

Jesaja 31 / Jes 31

Jesaja 32 / Jes 32

Jesaja 33 / Jes 33

Jesaja 34 / Jes 34

Jesaja 35 / Jes 35

Jesaja 36 / Jes 36

Jesaja 37 / Jes 37

Jesaja 38 / Jes 38

Jesaja 39 / Jes 39

Jesaja 40 / Jes 40

Jesaja 41 / Jes 41

Jesaja 42 / Jes 42

Jesaja 43 / Jes 43

Jesaja 44 / Jes 44

Jesaja 45 / Jes 45

Jesaja 46 / Jes 46

Jesaja 47 / Jes 47

Jesaja 48 / Jes 48

Jesaja 49 / Jes 49

Jesaja 50 / Jes 50

Jesaja 51 / Jes 51

Jesaja 52 / Jes 52

Jesaja 53 / Jes 53

Jesaja 54 / Jes 54

Jesaja 55 / Jes 55

Jesaja 56 / Jes 56

Jesaja 57 / Jes 57

Jesaja 58 / Jes 58

Jesaja 59 / Jes 59

Jesaja 60 / Jes 60

Jesaja 61 / Jes 61

Jesaja 62 / Jes 62

Jesaja 63 / Jes 63

Jesaja 64 / Jes 64

Jesaja 65 / Jes 65

Jesaja 66 / Jes 66