A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Jesaja 361
En in die veertiende jaar van koning Hisk¡a het S nherib, die koning van Assirië, opgetrek teen al die versterkte stede van Juda en dit verower.
2
Toe stuur die koning van Assirië die r bsake uit Lagis na Jerusalem, na koning Hisk¡a met 'n swaar leër; en hy het gaan staan by die watervoor van die Boonste Dam, by die grootpad van die Bleikveld.
3
Daarop gaan ljakim, die seun van Hilk¡a, wat oor die paleis was, en Sebna, die skrywer, en Joa, die seun van Asaf, die kanselier, na hom toe uit.
4
En die r bsake sê vir hulle: Sê tog aan Hisk¡a: So spreek die groot koning, die koning van Assirië: Wat is dit vir 'n vertroue wat jy koester?
5
Jy dink: Net 'n woord van die lippe is raad en dapperheid vir die oorlog. Op wie vertrou jy nou, dat jy teen my in opstand kom?
6
Kyk, jy vertrou op die geknakte rietstok, op Egipte, wat, as iemand daarop leun, in sy hand ingaan en dit deurboor; so is Farao, die koning van Egipte, vir almal wat op hom vertrou.
7
Maar as jy vir my sê: Ons vertrou op die HERE onse God -- is dit nie Hy wie se hoogtes en wie se altare Hisk¡a verwyder het nie deur aan Juda en Jerusalem te sê: Voor hierdie altaar moet julle buig?
8
Nou dan, wed tog met my heer, die koning van Assirië, en ek sal jou twee duisend perde gee as jy vir jou ruiters daarop kan lewer.
9
Hoe sal jy dan die aanval van 'n enkele goewerneur van my heer se geringste dienaars kan afslaan? Maar jy vertrou op Egipte vir strydwaens en perderuiters!
10
Het ek dan nou sonder die HERE teen hierdie land opgetrek om dit te verwoes? Die HERE het vir my gesê: Trek op teen hierdie land en verwoes dit.
11
Toe sê ljakim en Sebna en Joa vir die r bsake: Praat tog met u dienaars Aramees, want ons verstaan dit; en moenie met ons Joods praat voor die ore van die manskappe wat op die muur is nie.
12
Maar die r bsake het gesê: Het my heer my na jou heer en na jou gestuur om hierdie woorde te spreek? Is dit nie na die manne wat op die muur sit, dat hulle hul eie drek kan eet en hul eie water kan drink saam met julle nie?
13
Toe gaan die r bsake staan en roep hardop in die Joodse taal en sê: Hoor die woorde van die groot koning, die koning van Assirië!
14
So sê die koning: Laat Hisk¡a julle nie bedrieg nie, want hy sal julle nie kan red nie.
15
En Hisk¡a moet julle nie op die HERE laat vertrou nie deur te sê: Die HERE sal ons sekerlik red; hierdie stad sal nie in die hand van die koning van Assirië oorgegee word nie.
16
Luister nie na Hisk¡a nie; want so sê die koning van Assirië: Sluit met my vriendskap en trek uit na my toe en eet elkeen van sy wingerdstok en elkeen van sy vyeboom en drink elkeen die water van sy put,
17
totdat ek kom en julle meeneem na 'n land soos julle land, 'n land van koring en mos, 'n land van brood en wingerde.
18
Laat Hisk¡a julle nie verlei nie deur te sê: Die HERE sal ons red! Het die gode van die nasies elkeen sy land gered uit die hand van die koning van Assirië?
19
Waar is die gode van Hamat en Arpad? Waar die gode van Sefarv im? En het hulle miskien Samar¡a gered uit my hand?
20
Wie is daar onder al die gode van hierdie lande wat hulle land gered het uit my hand, dat die HERE Jerusalem uit my hand sou red?
21
Maar hulle het stilgebly en hom niks geantwoord nie; want dit was die bevel van die koning: Julle moet hom nie antwoord nie.
22
Toe het ljakim, die seun van Hilk¡a, wat oor die paleis was, en Sebna, die skrywer, en Joa, die seun van Asaf, die kanselier, met geskeurde klere by Hisk¡a gekom en hom die woorde van die r bsake te kenne gegee.Jesaja 36:1

Jesaja 36:2

Jesaja 36:3

Jesaja 36:4

Jesaja 36:5

Jesaja 36:6

Jesaja 36:7

Jesaja 36:8

Jesaja 36:9

Jesaja 36:10

Jesaja 36:11

Jesaja 36:12

Jesaja 36:13

Jesaja 36:14

Jesaja 36:15

Jesaja 36:16

Jesaja 36:17

Jesaja 36:18

Jesaja 36:19

Jesaja 36:20

Jesaja 36:21

Jesaja 36:22Jesaja 1 / Jes 1

Jesaja 2 / Jes 2

Jesaja 3 / Jes 3

Jesaja 4 / Jes 4

Jesaja 5 / Jes 5

Jesaja 6 / Jes 6

Jesaja 7 / Jes 7

Jesaja 8 / Jes 8

Jesaja 9 / Jes 9

Jesaja 10 / Jes 10

Jesaja 11 / Jes 11

Jesaja 12 / Jes 12

Jesaja 13 / Jes 13

Jesaja 14 / Jes 14

Jesaja 15 / Jes 15

Jesaja 16 / Jes 16

Jesaja 17 / Jes 17

Jesaja 18 / Jes 18

Jesaja 19 / Jes 19

Jesaja 20 / Jes 20

Jesaja 21 / Jes 21

Jesaja 22 / Jes 22

Jesaja 23 / Jes 23

Jesaja 24 / Jes 24

Jesaja 25 / Jes 25

Jesaja 26 / Jes 26

Jesaja 27 / Jes 27

Jesaja 28 / Jes 28

Jesaja 29 / Jes 29

Jesaja 30 / Jes 30

Jesaja 31 / Jes 31

Jesaja 32 / Jes 32

Jesaja 33 / Jes 33

Jesaja 34 / Jes 34

Jesaja 35 / Jes 35

Jesaja 36 / Jes 36

Jesaja 37 / Jes 37

Jesaja 38 / Jes 38

Jesaja 39 / Jes 39

Jesaja 40 / Jes 40

Jesaja 41 / Jes 41

Jesaja 42 / Jes 42

Jesaja 43 / Jes 43

Jesaja 44 / Jes 44

Jesaja 45 / Jes 45

Jesaja 46 / Jes 46

Jesaja 47 / Jes 47

Jesaja 48 / Jes 48

Jesaja 49 / Jes 49

Jesaja 50 / Jes 50

Jesaja 51 / Jes 51

Jesaja 52 / Jes 52

Jesaja 53 / Jes 53

Jesaja 54 / Jes 54

Jesaja 55 / Jes 55

Jesaja 56 / Jes 56

Jesaja 57 / Jes 57

Jesaja 58 / Jes 58

Jesaja 59 / Jes 59

Jesaja 60 / Jes 60

Jesaja 61 / Jes 61

Jesaja 62 / Jes 62

Jesaja 63 / Jes 63

Jesaja 64 / Jes 64

Jesaja 65 / Jes 65

Jesaja 66 / Jes 66