A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Jesaja 101
Wee hulle wat heillose insettinge tot wet maak, en die skrywers wat moeite ywerig voorskrywe,
2
om die armes van die gereg weg te stoot en om die ellendiges onder my volk van die reg te beroof, sodat die weduwees hulle buit kan word en hulle die wese kan plunder.
3
Maar wat sal julle doen op die dag van besoeking en by die verwoesting wat van ver af sal kom? Na wie sal julle vlug om hulp, en waar julle rykdom wegbêre?
4
Hulle kan net maar buig soos geboeides en val soos diegene wat gedood is. Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek.
5
Wee Assur! die roede van my toorn en 'n stok is hy -- in hulle hand is my grimmigheid!
6
Ek sal hom stuur teen 'n roekelose nasie, en Ek sal hom bevel gee teen die volk van my grimmigheid, om buit te maak en roof in te samel en om hulle tot 'n vertrapping te maak soos modder van die strate.
7
Maar hy bedoel dit nie so nie, en sy hart dink nie so nie; maar om te verdelg, is in sy hart, en om nasies uit te roei, nie min nie.
8
Want hy sê: Is my vorste nie almal saam konings nie?
9
Het dit met Kalno nie gegaan soos met K rkemis, met Hamat soos met Arpad, met Samar¡a soos met Damaskus nie?
10
Soos my hand die koninkryke van die afgode bereik het, alhoewel hulle gesnede beelde meer was as die van Jerusalem en Samar¡a,
11
sou ek nie, soos ek aan Samar¡a en sy afgode gedoen het, net so aan Jerusalem en sy afgode kan doen nie?
12
Maar as die HERE al sy werk voltooi het op die berg Sion en in Jerusalem, dan sal Ek besoeking doen oor die vrug van die grootsheid van die hart van Assirië se koning en oor die gepraal van sy hoë oë.
13
Want hy sê: Deur die krag van my hand het ek dit gedoen en deur my wysheid, want ek is verstandig; en die grense van die volke het ek verwyder, en hulle voorrade het ek geplunder; en die wat op trone sit, het ek soos 'n maghebber neergewerp.
14
En my hand het na die rykdom van die volke gegryp soos na 'n voëlnes, en ,k het die hele aarde bymekaargeskraap soos 'n mens eiers bymekaarskraap wat verlaat is; en daar was niemand wat 'n vlerk verroer of 'n bek oopgemaak of gepiep het nie.
15
Kan die byl hom beroem teen die wat daarmee kap, of die saag spog teen hom wat dit trek? Asof 'n staf hulle swaai wat hom ophef, asof 'n stok hom ophef wat nie hout is nie!
16
Daarom sal die Here HERE van die leërskare onder sy vettes 'n maerte stuur; en onder sy heerlikheid sal Hy 'n brand laat uitslaan soos die brand van vuur.
17
En die Lig van Israel sal 'n vuur wees, en sy Heilige 'n vlam; en dit sal sy distels en sy dorings verbrand en verteer op een dag.
18
Ook sal Hy die heerlikheid van sy bos en van sy vrugteboord verteer, van die siel af tot die vlees toe, sodat dit is soos wanneer 'n kranke wegkwyn.
19
En die oorblyfsel van die bome van sy bos sal min in getal wees, en 'n seuntjie sal hulle kan opskrywe.
20
En in die dag sal die oorblyfsel van Israel en die wat ontvlug het van die huis van Jakob, nie meer voortgaan om te steun op hom wat hulle slaan nie; maar hulle sal steun op die HERE, die Heilige van Israel, in opregtheid.
21
Die oorblyfsel sal terugkom, die oorblyfsel van Jakob na die sterke God toe.
22
Want al was jou volk, o Israel, soos die sand van die see, net 'n oorblyfsel van hulle sal terugkom; die verdelging is vas besluit en vloei oor van geregtigheid.
23
Want 'n verdelging wat vas besluit is, sal die Here HERE van die leërskare voltrek in die midde van die hele aarde.
24
Daarom, so sê die Here HERE van die leërskare: o My volk wat in Sion woon, wees nie bevrees vir Assur wat jou met die staf slaan en sy stok teen jou ophef op die manier van Egipte nie.
25
Want nog 'n baie kort rukkie, dan is die grimmigheid ten einde, en my toorn gaan uit om hulle te vernietig.
26
En die HERE van die leërskare sal oor hom die g,sel swaai soos M¡dian verslaan is by die rots Oreb; en sy staf sal wees oor die see, en Hy sal dit ophef op die manier van Egipte.
27
En in die dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid.
28
Hy oorval Ajat; hy trek deur Migron; in Migmas laat hy sy pakgoed agterbly.
29
Hulle trek oor die nek. Laat Geba ons nagverblyf wees! Rama bewe, G¡bea van Saul vlug.
30
Skreeu dit uit, dogter van Gallim! Luister, Lais! Arme Anatot!
31
Madm,na vlug, die inwoners van Gebim soek skuiling!
32
Nog vandag staan hy in Nob, hy swaai sy hand teen die berg van die dogter van Sion, teen die heuwel van Jerusalem!
33
Maar kyk, die Here HERE van die leërskare slaan met skrikwekkende geweld die takke af, en die hoog uitgegroeides word omgekap en die verhewenes neergegooi;
34
en Hy sal die digte takke van die bos met die yster omkap, en die L¡banon sal val deur die Heerlike.Jesaja 10:1

Jesaja 10:2

Jesaja 10:3

Jesaja 10:4

Jesaja 10:5

Jesaja 10:6

Jesaja 10:7

Jesaja 10:8

Jesaja 10:9

Jesaja 10:10

Jesaja 10:11

Jesaja 10:12

Jesaja 10:13

Jesaja 10:14

Jesaja 10:15

Jesaja 10:16

Jesaja 10:17

Jesaja 10:18

Jesaja 10:19

Jesaja 10:20

Jesaja 10:21

Jesaja 10:22

Jesaja 10:23

Jesaja 10:24

Jesaja 10:25

Jesaja 10:26

Jesaja 10:27

Jesaja 10:28

Jesaja 10:29

Jesaja 10:30

Jesaja 10:31

Jesaja 10:32

Jesaja 10:33

Jesaja 10:34Jesaja 1 / Jes 1

Jesaja 2 / Jes 2

Jesaja 3 / Jes 3

Jesaja 4 / Jes 4

Jesaja 5 / Jes 5

Jesaja 6 / Jes 6

Jesaja 7 / Jes 7

Jesaja 8 / Jes 8

Jesaja 9 / Jes 9

Jesaja 10 / Jes 10

Jesaja 11 / Jes 11

Jesaja 12 / Jes 12

Jesaja 13 / Jes 13

Jesaja 14 / Jes 14

Jesaja 15 / Jes 15

Jesaja 16 / Jes 16

Jesaja 17 / Jes 17

Jesaja 18 / Jes 18

Jesaja 19 / Jes 19

Jesaja 20 / Jes 20

Jesaja 21 / Jes 21

Jesaja 22 / Jes 22

Jesaja 23 / Jes 23

Jesaja 24 / Jes 24

Jesaja 25 / Jes 25

Jesaja 26 / Jes 26

Jesaja 27 / Jes 27

Jesaja 28 / Jes 28

Jesaja 29 / Jes 29

Jesaja 30 / Jes 30

Jesaja 31 / Jes 31

Jesaja 32 / Jes 32

Jesaja 33 / Jes 33

Jesaja 34 / Jes 34

Jesaja 35 / Jes 35

Jesaja 36 / Jes 36

Jesaja 37 / Jes 37

Jesaja 38 / Jes 38

Jesaja 39 / Jes 39

Jesaja 40 / Jes 40

Jesaja 41 / Jes 41

Jesaja 42 / Jes 42

Jesaja 43 / Jes 43

Jesaja 44 / Jes 44

Jesaja 45 / Jes 45

Jesaja 46 / Jes 46

Jesaja 47 / Jes 47

Jesaja 48 / Jes 48

Jesaja 49 / Jes 49

Jesaja 50 / Jes 50

Jesaja 51 / Jes 51

Jesaja 52 / Jes 52

Jesaja 53 / Jes 53

Jesaja 54 / Jes 54

Jesaja 55 / Jes 55

Jesaja 56 / Jes 56

Jesaja 57 / Jes 57

Jesaja 58 / Jes 58

Jesaja 59 / Jes 59

Jesaja 60 / Jes 60

Jesaja 61 / Jes 61

Jesaja 62 / Jes 62

Jesaja 63 / Jes 63

Jesaja 64 / Jes 64

Jesaja 65 / Jes 65

Jesaja 66 / Jes 66