A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Spreuke 3

1
My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar;
2
want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder.
3
Laat liefde en trou jou nie verlaat nie; bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart,
4
dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense.
5
Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.
6
Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.
7
Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;
8
dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.
9
Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste;
10
dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.
11
My seun, verag die tug van die HERE nie, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie,
12
want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behae het.
13
Gelukkig die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry;
14
want die verkryging daarvan is beter as die van silwer, en die verwerwing daarvan beter as van goud;
15
dit is kosteliker as korale, en al jou kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie.
16
In sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer;
17
sy weë is lieflike weë, en al sy paaie is vrede.
18
Dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp, en elkeen wat dit vashou, is gelukkig.
19
Die HERE het deur wysheid die aarde gegrond, deur verstand die hemele vasgestel;
20
deur sy kennis het die watervloede oopgebreek en het die wolke dou gedrup.
21
My seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie, bewaar beleid en oorleg,
22
dan sal dit die lewe wees vir jou siel en 'n versiersel vir jou hals;
23
dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie;
24
as jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en lê jy, dan sal jou slaap soet wees.
25
Jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie;
26
want die HERE sal jou vertroue wees, en Hy sal jou voet bewaar vir die strik.
27
Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie.
28
Sê nie vir jou naaste nie: Gaan en kom terug, dan sal ek môre gee -- terwyl jy dit het.
29
Bewerk geen onheil teen jou naaste terwyl hy vol vertroue by jou woon nie.
30
Twis nie sonder oorsaak met 'n mens as hy jou geen kwaad gedoen het nie.
31
Wees nie afgunstig op 'n man van geweld en verkies geeneen van sy weë nie.
32
Want die verkeerde is vir die HERE 'n gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes.
33
Die vloek van die HERE is in die huis van die goddelose, maar Hy seën die woning van die regverdiges.
34
As dit spotters betref, spot Hy, maar aan die ootmoediges gee Hy genade.
35
Die wyse sal eer beërwe, maar die dwase behaal skande.
Spreuke 3:1
Spreuke 3:2
Spreuke 3:3
Spreuke 3:4
Spreuke 3:5
Spreuke 3:6
Spreuke 3:7
Spreuke 3:8
Spreuke 3:9
Spreuke 3:10
Spreuke 3:11
Spreuke 3:12
Spreuke 3:13
Spreuke 3:14
Spreuke 3:15
Spreuke 3:16
Spreuke 3:17
Spreuke 3:18
Spreuke 3:19
Spreuke 3:20
Spreuke 3:21
Spreuke 3:22
Spreuke 3:23
Spreuke 3:24
Spreuke 3:25
Spreuke 3:26
Spreuke 3:27
Spreuke 3:28
Spreuke 3:29
Spreuke 3:30
Spreuke 3:31
Spreuke 3:32
Spreuke 3:33
Spreuke 3:34
Spreuke 3:35
Spreuke 1 / Spr 1
Spreuke 2 / Spr 2
Spreuke 3 / Spr 3
Spreuke 4 / Spr 4
Spreuke 5 / Spr 5
Spreuke 6 / Spr 6
Spreuke 7 / Spr 7
Spreuke 8 / Spr 8
Spreuke 9 / Spr 9
Spreuke 10 / Spr 10
Spreuke 11 / Spr 11
Spreuke 12 / Spr 12
Spreuke 13 / Spr 13
Spreuke 14 / Spr 14
Spreuke 15 / Spr 15
Spreuke 16 / Spr 16
Spreuke 17 / Spr 17
Spreuke 18 / Spr 18
Spreuke 19 / Spr 19
Spreuke 20 / Spr 20
Spreuke 21 / Spr 21
Spreuke 22 / Spr 22
Spreuke 23 / Spr 23
Spreuke 24 / Spr 24
Spreuke 25 / Spr 25
Spreuke 26 / Spr 26
Spreuke 27 / Spr 27
Spreuke 28 / Spr 28
Spreuke 29 / Spr 29
Spreuke 30 / Spr 30
Spreuke 31 / Spr 31