A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Spreuke 11

1
'n Valse weegskaal is vir die HERE 'n gruwel, maar in 'n volle gewig het Hy behae.
2
Kom die vermetelheid, dan kom die skande, maar by die beskeidenes is wysheid.
3
Die regskapenheid van die opregtes is vir hulle 'n leier, maar die valsheid van die ontroues vernietig hulle.
4
Goed bring geen voordeel op die dag van die grimmigheid nie, maar geregtigheid red van die dood.
5
Die geregtigheid van die regskapene maak sy weg gelyk, maar die goddelose val deur sy goddeloosheid.
6
Die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar deur hulle eie begeerlikheid word die ontroues gevang.
7
By die dood van 'n goddelose mens gaan sy hoop tot niet, en die verwagting van die roekelose het vergaan.
8
Word die regverdige uit die benoudheid gered, dan kom die goddelose in sy plek.
9
Deur die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf, maar deur kennis word die regverdiges gered.
10
Oor die voorspoed van die regverdiges jubel 'n stad, en as die goddelose omkom, is daar gejubel.
11
Deur die seën van die opregtes kom 'n stad op, maar deur die mond van die goddelose word dit afgebreek.
12
Die verstandelose verag sy naaste, maar 'n verstandige man bly stil.
13
Die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees, bedek 'n saak.
14
As daar nie goeie oorleg is nie, val 'n volk; maar in die veelheid van raadgewers is redding.
15
Baie sleg word iemand behandel as hy vir 'n ander borg gestaan het; maar hy wat haat wie die handslag gee, is veilig.
16
'n Aanvallige vrou verkry eer, en die geweldenaars verkry rykdom.
17
'n Man wat 'n weldaad bewys, doen goed aan sy eie siel, maar 'n wreedaard pynig sy eie vlees.
18
Die goddelose behaal oneerlike wins, maar hy wat geregtigheid saai, 'n betroubare loon.
19
Ware geregtigheid lei tot die lewe, maar hy wat die kwaad najaag, jaag na sy dood.
20
Die wat verkeerd van hart is, is vir die HERE 'n gruwel; maar Hy het behae in die wat regskape van wandel is.
21
Sekerlik, die slegte bly nie ongestraf nie; maar die geslag van regverdiges raak vry.
22
'n Goue ring in 'n vark se snuit, so is 'n vrou wat mooi is maar sonder beleid.
23
Die begeerte van die regverdiges is net ten goede, maar die hoop van die goddelose is 'n strafgerig van toorn.
24
Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek.
25
Die siel wat seën, word versadig; en hy wat laaf, word self ook gelaaf.
26
Hy wat koring terughou, hom vloek die mense; maar seëning kom op die hoof van hom wat koring verkoop.
27
Wie die goeie nastreef, soek wat welgevallig is; maar hy wat die kwaad soek, oor hom sal dit kom.
28
Wie op sy rykdom vertrou, die sal val; maar die regverdiges sal soos blare uitspruit.
29
Wie sy huis in beroering bring, sal wind erwe, en 'n dwaas word 'n slaaf van hom wat wys van hart is.
30
Die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win, is wys.
31
As die regverdige op aarde vergelding ontvang, hoeveel te meer die goddelose en die sondaar!
Spreuke 11:1
Spreuke 11:2
Spreuke 11:3
Spreuke 11:4
Spreuke 11:5
Spreuke 11:6
Spreuke 11:7
Spreuke 11:8
Spreuke 11:9
Spreuke 11:10
Spreuke 11:11
Spreuke 11:12
Spreuke 11:13
Spreuke 11:14
Spreuke 11:15
Spreuke 11:16
Spreuke 11:17
Spreuke 11:18
Spreuke 11:19
Spreuke 11:20
Spreuke 11:21
Spreuke 11:22
Spreuke 11:23
Spreuke 11:24
Spreuke 11:25
Spreuke 11:26
Spreuke 11:27
Spreuke 11:28
Spreuke 11:29
Spreuke 11:30
Spreuke 11:31
Spreuke 1 / Spr 1
Spreuke 2 / Spr 2
Spreuke 3 / Spr 3
Spreuke 4 / Spr 4
Spreuke 5 / Spr 5
Spreuke 6 / Spr 6
Spreuke 7 / Spr 7
Spreuke 8 / Spr 8
Spreuke 9 / Spr 9
Spreuke 10 / Spr 10
Spreuke 11 / Spr 11
Spreuke 12 / Spr 12
Spreuke 13 / Spr 13
Spreuke 14 / Spr 14
Spreuke 15 / Spr 15
Spreuke 16 / Spr 16
Spreuke 17 / Spr 17
Spreuke 18 / Spr 18
Spreuke 19 / Spr 19
Spreuke 20 / Spr 20
Spreuke 21 / Spr 21
Spreuke 22 / Spr 22
Spreuke 23 / Spr 23
Spreuke 24 / Spr 24
Spreuke 25 / Spr 25
Spreuke 26 / Spr 26
Spreuke 27 / Spr 27
Spreuke 28 / Spr 28
Spreuke 29 / Spr 29
Spreuke 30 / Spr 30
Spreuke 31 / Spr 31