A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Eksodus 81
Verder het die HERE met Moses gespreek: Gaan na Farao en sê vir hom: So spreek die HERE: Laat my volk trek, dat hulle My kan dien.
2
En as jy weier om hulle te laat trek, Kyk, dan sal Ek jou hele grondgebied met paddas teister,
3
sodat die Nyl van paddas sal wemel. En hulle sal opklim en in jou huis kom en in jou slaapkamer en op jou bed; ook in die huis van jou dienaars en onder jou volk, en in jou bakoonde en in jou bakskottels.
4
En die paddas sal teen jou en teen jou volk en teen al jou dienaars opspring.
5
Verder het die HERE met Moses gespreek: Sê aan A„ron: Steek jou hand uit met jou staf oor die strome en oor die kanale en oor die waterkuile, en laat die paddas opkom oor Egipteland.
6
En A„ron het sy hand oor die waters van Egipte uitgesteek, en daar het paddas opgekom en Egipteland oordek.
7
Maar die towenaars het dieselfde gedoen met hulle towerkunste en paddas laat opkom oor Egipteland.
8
Toe het Farao Moses en A„ron laat roep en gesê: Bid tot die HERE, dat Hy die paddas van my en van my volk wegneem. Dan sal ek die volk laat trek, dat hulle aan die HERE kan offer.
9
Maar Moses sê aan Farao: Aan u die eer bo my! Teen watter tyd moet ek vir u en u dienaars en vir u volk bid, dat die paddas van u en uit u huise uitgeroei word om net in die Nyl oor te bly?
10
En hy antwoord: Teen môre . Toe sê hy: Dit sal wees volgens u woord, dat u kan weet dat daar niemand is soos die HERE onse God nie.
11
En die paddas sal u en u huise en u dienaars en u volk verlaat. Net in die Nyl sal hulle oorbly.
12
Toe het Moses en A„ron van Farao af weggegaan; en Moses het tot die HERE geroep vanweë die paddas wat Hy oor Farao beskik het.
13
En die HERE het gedoen volgens die woord van Moses: die paddas het weggesterwe uit die huise, van die plase af en uit die veld.
14
En hulle het dit by hope bymekaargemaak, en die land het gestink.
15
En toe Farao sien dat daar verligting kom, het hy sy hart verhard en na hulle nie geluister nie, soos die HERE gespreek het.
16
Verder het die HERE met Moses gespreek: Sê aan A„ron: Steek jou staf uit en slaan die stof van die aarde, en dit sal muskiete word in die hele Egipteland.
17
En hulle het so gedoen: A„ron het sy hand met sy staf uitgesteek en die stof van die aarde geslaan, en daar het muskiete gekom op die mense en op die vee. Al die stof van die aarde het muskiete geword in die hele Egipteland.
18
En die towenaars het dieselfde gedoen met hulle towerkunste om die muskiete voort te bring, maar hulle kon nie. So was die muskiete dan op die mense en op die vee.
19
Toe sê die towenaars vir Farao: Dit is die vinger van God! Maar Farao se hart was verhard, sodat hy na hulle nie geluister het nie, soos die HERE gespreek het.
20
Verder het die HERE vir Moses gesê: Maak jou môre vroeg klaar en stel jou voor Farao -- kyk, hy sal na die water toe uitgaan en sê vir hom: So spreek die HERE: Laat my volk trek, dat hulle My kan dien.
21
Want as jy my volk nie laat trek nie, kyk, dan stuur Ek teen jou en teen jou dienaars en teen jou volk en teen jou huise die steekvlieë, sodat die huise van die Egiptenaars vol steekvlieë sal wees, en selfs die grond waar hulle op staan.
22
Maar Ek sal op die dag met die land Gosen, waarin my volk woon, 'n uitsondering maak, dat daar geen steekvlieë sal wees nie; sodat jy kan weet dat Ek die HERE is in die land.
23
En Ek sal 'n verlossing stel tussen my volk en jou volk. M“re sal hierdie teken plaasvind.
24
En die HERE het so gedoen: dik swerms steekvlieë het in die huis van Farao en in die huis van sy dienaars en in die hele Egipteland gekom; die land is deur die steekvlieë verwoes.
25
Toe laat Farao Moses en A„ron roep en sê: Gaan heen, offer aan julle God in die land.
26
Maar Moses antwoord: Dit is nie reg om so te doen nie; want wat ons aan die HERE onse God offer, is 'n gruwel vir die Egiptenaars. As ons iets wat 'n gruwel is vir die Egiptenaars, voor hulle oë offer, sal hulle ons dan nie stenig nie?
27
Laat ons drie dagreise ver die woestyn intrek, dat ons aan die HERE onse God kan offer soos Hy ons sal beveel.
28
Toe sê Farao: Ek sal julle laat trek, dat julle aan die HERE julle God kan offer in die woestyn; julle moet maar net nie te ver wegtrek nie. Bid vir my.
29
En Moses antwoord: Kyk, ek gaan van u af weg en sal tot die HERE bid, dat die steekvlieë môre Farao, sy dienaars en sy volk mag verlaat. Laat Farao ons net nie langer bedrieg deur die volk nie te laat trek om aan die HERE te offer nie.
30
Toe het Moses van Farao af weggegaan en tot die HERE gebid.
31
En die HERE het gedoen volgens die woord van Moses: Hy het die steekvlieë van Farao, van sy dienaars en sy volk weggeneem. Daar het nie een oorgebly nie.
32
Maar Farao het sy hart ook hierdie keer verhard en die volk nie laat trek nie.Eksodus 8:1

Eksodus 8:2

Eksodus 8:3

Eksodus 8:4

Eksodus 8:5

Eksodus 8:6

Eksodus 8:7

Eksodus 8:8

Eksodus 8:9

Eksodus 8:10

Eksodus 8:11

Eksodus 8:12

Eksodus 8:13

Eksodus 8:14

Eksodus 8:15

Eksodus 8:16

Eksodus 8:17

Eksodus 8:18

Eksodus 8:19

Eksodus 8:20

Eksodus 8:21

Eksodus 8:22

Eksodus 8:23

Eksodus 8:24

Eksodus 8:25

Eksodus 8:26

Eksodus 8:27

Eksodus 8:28

Eksodus 8:29

Eksodus 8:30

Eksodus 8:31

Eksodus 8:32Eksodus 1 / Eks 1

Eksodus 2 / Eks 2

Eksodus 3 / Eks 3

Eksodus 4 / Eks 4

Eksodus 5 / Eks 5

Eksodus 6 / Eks 6

Eksodus 7 / Eks 7

Eksodus 8 / Eks 8

Eksodus 9 / Eks 9

Eksodus 10 / Eks 10

Eksodus 11 / Eks 11

Eksodus 12 / Eks 12

Eksodus 13 / Eks 13

Eksodus 14 / Eks 14

Eksodus 15 / Eks 15

Eksodus 16 / Eks 16

Eksodus 17 / Eks 17

Eksodus 18 / Eks 18

Eksodus 19 / Eks 19

Eksodus 20 / Eks 20

Eksodus 21 / Eks 21

Eksodus 22 / Eks 22

Eksodus 23 / Eks 23

Eksodus 24 / Eks 24

Eksodus 25 / Eks 25

Eksodus 26 / Eks 26

Eksodus 27 / Eks 27

Eksodus 28 / Eks 28

Eksodus 29 / Eks 29

Eksodus 30 / Eks 30

Eksodus 31 / Eks 31

Eksodus 32 / Eks 32

Eksodus 33 / Eks 33

Eksodus 34 / Eks 34

Eksodus 35 / Eks 35

Eksodus 36 / Eks 36

Eksodus 37 / Eks 37

Eksodus 38 / Eks 38

Eksodus 39 / Eks 39

Eksodus 40 / Eks 40