A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Eksodus 6

1
Verder het God met Moses gespreek en vir hom gesê: Ek is die HERE.
2
En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.
3
Ook het Ek my verbond met hulle opgerig om hulle die land Kana„n te gee, die land van hulle vreemdelingskap waarin hulle vertoef het;
4
en k het ook gehoor die gekerm van die kinders van Israel wat deur die Egiptenaars in slawerny gehou word, en Ek het aan my verbond gedink.
5
Daarom, sê aan die kinders van Israel: Ek is die HERE, en Ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit hulle slawerny, en Ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte;
6
en Ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n God wees. En julle sal erken dat Ek die HERE julle God is wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Egiptenaars uit.
7
En Ek sal julle bring in die land waaromtrent Ek my hand opgehef het, om dit aan Abraham, aan Isak en aan Jakob te gee; en Ek sal dit aan julle as 'n besitting gee, Ek, die HERE.
8
Moses het toe so met die kinders van Israel gespreek, maar hulle het nie na Moses geluister nie, uit ongeduldigheid en weens die harde diens.
9
Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:
10
Gaan spreek met Farao, die koning van Egipte, dat hy die kinders van Israel uit sy land moet laat uittrek.
11
Maar Moses het voor die aangesig van die HERE gespreek en gesê: As die kinders van Israel na my nie geluister het nie, hoe sal Farao dan na my luister terwyl ek onbesnede van lippe is?
12
Daarop het die HERE met Moses en A„ron gespreek en hulle met 'n boodskap gestuur na die kinders van Israel en na Farao, die koning van Egipte, om die kinders van Israel uit Egipteland uit te lei.
13
Dit is die hoofde van hulle families. Die seuns van Ruben, die eersgeborene van Israel: Henog en Pallu, Hesron en Karmi; dit is die geslagte van Ruben.
14
En die seuns van S¡meon: J,muel en Jamin en Ohad en Jagin en Sohar en Saul, die seun van die Kana„nitiese vrou; dit is die geslagte van S¡meon.
15
En dit is die name van die seuns van Levi volgens hulle afstamming: Gerson en Kehat en Mer ri. En die lewensjare van Levi was honderd sewe en dertig jaar.
16
Die seuns van Gerson: Libni en S¡me‹volgens hulle geslagte.
17
En die seuns van Kehat: Amram en Jishar en Hebron en Ussiël; en die lewensjare van Kehat was honderd drie en dertig jaar.
18
En die seuns van Mer ri: Magli en Musi. Dit is die geslagte van Levi volgens hulle afstamming.
19
En Amram het Jog,bed, sy tante, vir hom as vrou geneem, en sy het vir hom A„ron en Moses gebaar. En die lewensjare van Amram was honderd sewe en dertig jaar.
20
En die seuns van Jishar: Korag en Nefeg en Sigri.
21
En die seuns van Ussiël: M¡sael, lsafan en Sitri.
22
En A„ron het Elis,ba, die dogter van Amm¡nadab, die suster van Nagson, vir hom as vrou geneem; en sy het vir hom gebaar: Nadab en Ab¡hu, Ele sar en Itamar.
23
En die seuns van Korag: Assir en lkana en Ab¡asaf. Dit is die geslagte van die Koragiete.
24
En Ele sar, die seun van A„ron, het vir hom een van die dogters van Putiël as vrou geneem; en sy het vir hom P¡nehas gebaar. Dit is die familie-hoofde van die Leviete volgens hulle geslagte.
25
Dit is A„ron en Moses aan wie die HERE gesê het: Lei die kinders van Israel uit Egipteland volgens hulle leërskare.
26
Dit is hulle wat met Farao, die koning van Egipte, gespreek het om die kinders van Israel uit Egipte uit te lei. Dit is Moses en A„ron.
27
Die dag toe die HERE met Moses gespreek het in Egipteland,
28
het die HERE Moses aangespreek met die woorde: Ek is die HERE. Sê aan Farao, die koning van Egipte, alles wat Ek met jou spreek.
29
Toe sê Moses voor die aangesig van die HERE: Ek is onbesnede van lippe! Hoe sal Farao dan na my luister?
30
***
Eksodus 6:1
Eksodus 6:2
Eksodus 6:3
Eksodus 6:4
Eksodus 6:5
Eksodus 6:6
Eksodus 6:7
Eksodus 6:8
Eksodus 6:9
Eksodus 6:10
Eksodus 6:11
Eksodus 6:12
Eksodus 6:13
Eksodus 6:14
Eksodus 6:15
Eksodus 6:16
Eksodus 6:17
Eksodus 6:18
Eksodus 6:19
Eksodus 6:20
Eksodus 6:21
Eksodus 6:22
Eksodus 6:23
Eksodus 6:24
Eksodus 6:25
Eksodus 6:26
Eksodus 6:27
Eksodus 6:28
Eksodus 6:29
Eksodus 6:30
Eksodus 1 / Eks 1
Eksodus 2 / Eks 2
Eksodus 3 / Eks 3
Eksodus 4 / Eks 4
Eksodus 5 / Eks 5
Eksodus 6 / Eks 6
Eksodus 7 / Eks 7
Eksodus 8 / Eks 8
Eksodus 9 / Eks 9
Eksodus 10 / Eks 10
Eksodus 11 / Eks 11
Eksodus 12 / Eks 12
Eksodus 13 / Eks 13
Eksodus 14 / Eks 14
Eksodus 15 / Eks 15
Eksodus 16 / Eks 16
Eksodus 17 / Eks 17
Eksodus 18 / Eks 18
Eksodus 19 / Eks 19
Eksodus 20 / Eks 20
Eksodus 21 / Eks 21
Eksodus 22 / Eks 22
Eksodus 23 / Eks 23
Eksodus 24 / Eks 24
Eksodus 25 / Eks 25
Eksodus 26 / Eks 26
Eksodus 27 / Eks 27
Eksodus 28 / Eks 28
Eksodus 29 / Eks 29
Eksodus 30 / Eks 30
Eksodus 31 / Eks 31
Eksodus 32 / Eks 32
Eksodus 33 / Eks 33
Eksodus 34 / Eks 34
Eksodus 35 / Eks 35
Eksodus 36 / Eks 36
Eksodus 37 / Eks 37
Eksodus 38 / Eks 38
Eksodus 39 / Eks 39
Eksodus 40 / Eks 40