A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Eksodus 35

1
Toe het Moses die hele vergadering van die kinders van Israel bymekaar laat kom en aan hulle gesê: Dit is die woorde wat die HERE beveel het, om dit te doen:
2
Ses dae lank kan daar werk verrig word, maar op die sewende dag moet daar vir julle 'n heiligheid, 'n dag van volkome rus wees tot eer van die HERE. Elkeen wat daarop werk verrig, moet gedood word.
3
Julle mag op die sabbat geen vuur aansteek in enigeen van julle woonplekke nie.
4
Verder het Moses die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê: Dit is die saak wat die HERE beveel het:
5
Neem van julle besittings 'n offergawe aan die HERE. Laat elkeen wat gewillig is in sy hart, dit bring, die offergawe van die HERE: goud en silwer en koper;
6
en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar;
7
en rooigeverfde ramsvelle en robbevelle en akasiahout;
8
en olie vir die kandelaar en speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye;
9
en oniksstene en stene om in te lê, vir die skouerkleed en die borstas.
10
En almal wat kunsvaardig is onder julle, moet kom en alles maak wat die HERE beveel het:
11
die tabernakel, sy tent en sy dekkleed, sy hakies en sy style, sy dwarshoute, sy pilare en sy voetstukke;
12
die ark en sy draaghoute, die versoendeksel en die voorhangsel tot bedekking;
13
die tafel met sy draaghoute en al sy gereedskap, en die toonbrode;
14
en die kandelaar tot verligting, met sy gereedskap en sy lampe, en die olie vir die kandelaar;
15
en die reukaltaar met sy draaghoute, en die salfolie en die reukwerk van speserye, en die bedekking vir die ingang van die tabernakel;
16
die brandofferaltaar met sy traliewerk van koper, sy draaghoute en al sy gereedskap; die waskom met sy voetstuk;
17
die behangsels van die voorhof, sy pilare en sy voetstukke, en die bedekking van die poort van die voorhof;
18
die penne van die tabernakel en die penne van die voorhof met hulle lyne;
19
die kunstige klere om in die heiligdom te dien, die heilige klere vir die priester A„ron en die klere van sy seuns om die priesteramp te bedien.
20
Toe het die hele vergadering van die kinders van Israel van Moses af weggegaan.
21
En elkeen wie se hart hom opgewek en elkeen wie se gees hom aangedryf het, het gekom: hulle het die offergawe van die HERE gebring vir die werk aan die tent van samekoms en vir sy hele bediening en vir die heilige klere;
22
die manne het met die vroue gekom, elkeen wat gewillig van hart was; hulle het gespes en ringe en vingerringe en halssierade, allerhande goue goed, gebring. En elkeen wat 'n offer van goud aan die HERE gewy het,
23
en elkeen wat in besit was van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar en rooigeverfde ramsvelle en robbevelle, het dit gebring.
24
Elkeen wat 'n offergawe van silwer of koper kon aanbied, het die offergawe van die HERE gebring; en elkeen wat akasiahout besit het, wat oral by die werk kon gebruik word, het dit gebring.
25
En elke vrou wat kunsvaardig was, het met haar eie hande gespin en die spinsel gebring: die pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en die fyn linne.
26
En al die vroue wie se hart hulle opgewek het deur kunsvaardigheid, het die bokhaar gespin.
27
En die owerstes het die oniksstene gebring en die stene om in te lê, vir die skouerkleed en die borstas,
28
en die speserye en die olie vir die kandelaar en vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye.
29
Elke man en vrou wie se hart hulle aangedryf het om iets by te dra vir al die werk wat die HERE deur die diens van Moses beveel het om te verrig -- as vrywillige offergawe aan die HERE het die kinders van Israel dit gebring.
30
Daarop het Moses aan die kinders van Israel gesê: Kyk, die HERE het Bes leël, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep;
31
en Hy het hom met die Gees van God vervul, met wysheid, met verstand en met kennis en bekwaamheid vir allerhande werk;
32
en om kunstige planne uit te dink, om die uit te voer in goud en silwer en koper,
33
en deur snywerk in stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk -- om werksaam te wees in allerhande kunsarbeid.
34
Hy het dit ook in sy hart gegee om ander te onderrig, aan hom en aan Oholiab, die seun van Ah¡samag, van die stam van Dan.
35
Hy het hulle vervul met kunsvaardigheid om allerhande werk te maak van 'n ambagsman en 'n kunstenaar en van 'n bewerker van veelkleurige goed in pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne, en van 'n wewer hulle wat al die werk moes verrig en kunstige planne moes uitdink.
Eksodus 35:1
Eksodus 35:2
Eksodus 35:3
Eksodus 35:4
Eksodus 35:5
Eksodus 35:6
Eksodus 35:7
Eksodus 35:8
Eksodus 35:9
Eksodus 35:10
Eksodus 35:11
Eksodus 35:12
Eksodus 35:13
Eksodus 35:14
Eksodus 35:15
Eksodus 35:16
Eksodus 35:17
Eksodus 35:18
Eksodus 35:19
Eksodus 35:20
Eksodus 35:21
Eksodus 35:22
Eksodus 35:23
Eksodus 35:24
Eksodus 35:25
Eksodus 35:26
Eksodus 35:27
Eksodus 35:28
Eksodus 35:29
Eksodus 35:30
Eksodus 35:31
Eksodus 35:32
Eksodus 35:33
Eksodus 35:34
Eksodus 35:35
Eksodus 1 / Eks 1
Eksodus 2 / Eks 2
Eksodus 3 / Eks 3
Eksodus 4 / Eks 4
Eksodus 5 / Eks 5
Eksodus 6 / Eks 6
Eksodus 7 / Eks 7
Eksodus 8 / Eks 8
Eksodus 9 / Eks 9
Eksodus 10 / Eks 10
Eksodus 11 / Eks 11
Eksodus 12 / Eks 12
Eksodus 13 / Eks 13
Eksodus 14 / Eks 14
Eksodus 15 / Eks 15
Eksodus 16 / Eks 16
Eksodus 17 / Eks 17
Eksodus 18 / Eks 18
Eksodus 19 / Eks 19
Eksodus 20 / Eks 20
Eksodus 21 / Eks 21
Eksodus 22 / Eks 22
Eksodus 23 / Eks 23
Eksodus 24 / Eks 24
Eksodus 25 / Eks 25
Eksodus 26 / Eks 26
Eksodus 27 / Eks 27
Eksodus 28 / Eks 28
Eksodus 29 / Eks 29
Eksodus 30 / Eks 30
Eksodus 31 / Eks 31
Eksodus 32 / Eks 32
Eksodus 33 / Eks 33
Eksodus 34 / Eks 34
Eksodus 35 / Eks 35
Eksodus 36 / Eks 36
Eksodus 37 / Eks 37
Eksodus 38 / Eks 38
Eksodus 39 / Eks 39
Eksodus 40 / Eks 40