A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Eksodus 331
Verder het die HERE met Moses gespreek: Gaan heen, trek hiervandaan op, jy en die volk wat jy uit Egipteland laat optrek het, na die land wat Ek met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het, met die woorde: Aan jou nageslag sal Ek dit gee;
2
en Ek sal 'n engel voor jou uit stuur -- en die Kana„niete, Amoriete, Hetiete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete verdrywe --
3
na 'n land wat oorloop van melk en heuning; want Ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is; anders sal jy op die weg verteer word.
4
Toe die volk hierdie onheilspellende woord hoor, het hulle getreur; en niemand het sy versiersels aangesit nie.
5
Die HERE het naamlik met Moses gespreek: Sê aan die kinders van Israel: Julle is 'n hardnekkige volk; as Ek vir een oomblik in jou midde sou optrek, sou Ek jou vernietig. Maar haal nou jou versiersels van jou af, dan sal Ek weet wat Ek met jou moet doen.
6
Toe het die kinders van Israel hulleself beroof van hul versiersels, van die berg Horeb af.
7
En Moses het elke keer 'n tent geneem en dit vir hom buitekant die laer opgeslaan, ver van die laer af; en hy het dit genoem die tent van samekoms. En elkeen wat die HERE wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laer was.
8
En as Moses uitgaan na die tent, staan die hele volk op en gaan elkeen aan die ingang van sy tent staan. Dan kyk hulle Moses agterna tot hy in die tent ingegaan het.
9
En as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan by die ingang van die tent staan, en dan spreek Hy met Moses.
10
En as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig, elkeen aan die ingang van sy tent.
11
Dan spreek die HERE met Moses van aangesig tot aangesig soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laer terug; maar sy dienaar Josua, 'n jongman, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie.
12
Toe het Moses met die HERE gespreek: U sê nou wel aan my: Ek moet hierdie volk laat optrek, maar U laat my nie weet wie U saam met my sal stuur nie, hoewel U gesê het: Ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oë gevind.
13
As ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weë bekend, dat ek U kan ken; sodat ek genade in u oë kan vind. En bedink tog dat hierdie nasie u volk is.
14
En Hy antwoord: Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf?
15
Toe sê hy vir Hom: As U nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie.
16
Want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oë gevind het, ek en u volk? Is dit nie daaraan dat U met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is.
17
Toe sê die HERE aan Moses: Ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal Ek voldoen; want jy het genade gevind in my oë, en Ek ken jou by die naam.
18
Daarop vra hy: Laat my tog u heerlikheid sien.
19
Maar Hy antwoord: Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die Naam van die HERE uitroep; maar Ek sal genadig wees vir wie Ek genadig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.
20
Verder het Hy gesê: Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie.
21
Ook het die HERE gesê: Kyk, hier is 'n plek by My waar jy op die rots kan gaan staan.
22
En as my heerlikheid verbygaan, sal Ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek totdat Ek verbygegaan het.
23
En as Ek my hand wegneem, sal jy My van agter sien; maar my aangesig kan nie gesien word nie.Eksodus 33:1

Eksodus 33:2

Eksodus 33:3

Eksodus 33:4

Eksodus 33:5

Eksodus 33:6

Eksodus 33:7

Eksodus 33:8

Eksodus 33:9

Eksodus 33:10

Eksodus 33:11

Eksodus 33:12

Eksodus 33:13

Eksodus 33:14

Eksodus 33:15

Eksodus 33:16

Eksodus 33:17

Eksodus 33:18

Eksodus 33:19

Eksodus 33:20

Eksodus 33:21

Eksodus 33:22

Eksodus 33:23Eksodus 1 / Eks 1

Eksodus 2 / Eks 2

Eksodus 3 / Eks 3

Eksodus 4 / Eks 4

Eksodus 5 / Eks 5

Eksodus 6 / Eks 6

Eksodus 7 / Eks 7

Eksodus 8 / Eks 8

Eksodus 9 / Eks 9

Eksodus 10 / Eks 10

Eksodus 11 / Eks 11

Eksodus 12 / Eks 12

Eksodus 13 / Eks 13

Eksodus 14 / Eks 14

Eksodus 15 / Eks 15

Eksodus 16 / Eks 16

Eksodus 17 / Eks 17

Eksodus 18 / Eks 18

Eksodus 19 / Eks 19

Eksodus 20 / Eks 20

Eksodus 21 / Eks 21

Eksodus 22 / Eks 22

Eksodus 23 / Eks 23

Eksodus 24 / Eks 24

Eksodus 25 / Eks 25

Eksodus 26 / Eks 26

Eksodus 27 / Eks 27

Eksodus 28 / Eks 28

Eksodus 29 / Eks 29

Eksodus 30 / Eks 30

Eksodus 31 / Eks 31

Eksodus 32 / Eks 32

Eksodus 33 / Eks 33

Eksodus 34 / Eks 34

Eksodus 35 / Eks 35

Eksodus 36 / Eks 36

Eksodus 37 / Eks 37

Eksodus 38 / Eks 38

Eksodus 39 / Eks 39

Eksodus 40 / Eks 40