A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Eksodus 31

1
Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:
2
Kyk, Ek het Bes leël die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep;
3
en Ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk,
4
om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper,
5
en deur snywerk in stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk; om werksaam te wees in allerhande werk.
6
En kyk, Ek het hom Oholiab bygegee, die seun van Ah¡samag, van die stam van Dan. En in die hart van elkeen wat kunsvaardig is, het Ek wysheid gegee, dat hulle alles wat ek jou beveel het, kan maak:
7
die tent van samekoms en die ark van die Getuienis en die versoendeksel wat daarop moet wees, en alles wat behoort by die tent,
8
en die tafel met sy gereedskap en die suiwer kandelaar met al sy gereedskap en die reukaltaar;
9
ook die brandofferaltaar met al sy gereedskap en die waskom met sy voetstuk
10
en die kunstige klere en die heilige klere van die priester A„ron en die klere van sy seuns, om die priesteramp te bedien;
11
ook die salfolie en die reukwerk van speserye vir die heiligdom -- net soos Ek jou beveel het, moet hulle dit maak.
12
Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:
13
Spreek jy met die kinders van Israel en sê: Julle moet sekerlik my sabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen My en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat Ek die HERE is wat julle heilig.
14
Onderhou dan die sabbat, want dit moet vir julle heilig wees. Hy wat dit ontheilig, moet sekerlik gedood word; want elkeen wat daarop werk verrig, die siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote uit.
15
Ses dae lank kan werk verrig word, maar op die sewende dag moet dit wees 'n dag van volkome rus, heilig aan die HERE. Elkeen wat op die sabbatdag werk doen, moet sekerlik gedood word.
16
En die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond.
17
Tussen My en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken; want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het Hy gerus en Hom verkwik.
18
En Hy het aan Moses, toe Hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinai, die twee tafels van die Getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God.
Eksodus 31:1
Eksodus 31:2
Eksodus 31:3
Eksodus 31:4
Eksodus 31:5
Eksodus 31:6
Eksodus 31:7
Eksodus 31:8
Eksodus 31:9
Eksodus 31:10
Eksodus 31:11
Eksodus 31:12
Eksodus 31:13
Eksodus 31:14
Eksodus 31:15
Eksodus 31:16
Eksodus 31:17
Eksodus 31:18
Eksodus 1 / Eks 1
Eksodus 2 / Eks 2
Eksodus 3 / Eks 3
Eksodus 4 / Eks 4
Eksodus 5 / Eks 5
Eksodus 6 / Eks 6
Eksodus 7 / Eks 7
Eksodus 8 / Eks 8
Eksodus 9 / Eks 9
Eksodus 10 / Eks 10
Eksodus 11 / Eks 11
Eksodus 12 / Eks 12
Eksodus 13 / Eks 13
Eksodus 14 / Eks 14
Eksodus 15 / Eks 15
Eksodus 16 / Eks 16
Eksodus 17 / Eks 17
Eksodus 18 / Eks 18
Eksodus 19 / Eks 19
Eksodus 20 / Eks 20
Eksodus 21 / Eks 21
Eksodus 22 / Eks 22
Eksodus 23 / Eks 23
Eksodus 24 / Eks 24
Eksodus 25 / Eks 25
Eksodus 26 / Eks 26
Eksodus 27 / Eks 27
Eksodus 28 / Eks 28
Eksodus 29 / Eks 29
Eksodus 30 / Eks 30
Eksodus 31 / Eks 31
Eksodus 32 / Eks 32
Eksodus 33 / Eks 33
Eksodus 34 / Eks 34
Eksodus 35 / Eks 35
Eksodus 36 / Eks 36
Eksodus 37 / Eks 37
Eksodus 38 / Eks 38
Eksodus 39 / Eks 39
Eksodus 40 / Eks 40