A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Eksodus 311
Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:
2
Kyk, Ek het Bes leël die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep;
3
en Ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk,
4
om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper,
5
en deur snywerk in stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk; om werksaam te wees in allerhande werk.
6
En kyk, Ek het hom Oholiab bygegee, die seun van Ah¡samag, van die stam van Dan. En in die hart van elkeen wat kunsvaardig is, het Ek wysheid gegee, dat hulle alles wat ek jou beveel het, kan maak:
7
die tent van samekoms en die ark van die Getuienis en die versoendeksel wat daarop moet wees, en alles wat behoort by die tent,
8
en die tafel met sy gereedskap en die suiwer kandelaar met al sy gereedskap en die reukaltaar;
9
ook die brandofferaltaar met al sy gereedskap en die waskom met sy voetstuk
10
en die kunstige klere en die heilige klere van die priester A„ron en die klere van sy seuns, om die priesteramp te bedien;
11
ook die salfolie en die reukwerk van speserye vir die heiligdom -- net soos Ek jou beveel het, moet hulle dit maak.
12
Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:
13
Spreek jy met die kinders van Israel en sê: Julle moet sekerlik my sabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen My en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat Ek die HERE is wat julle heilig.
14
Onderhou dan die sabbat, want dit moet vir julle heilig wees. Hy wat dit ontheilig, moet sekerlik gedood word; want elkeen wat daarop werk verrig, die siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote uit.
15
Ses dae lank kan werk verrig word, maar op die sewende dag moet dit wees 'n dag van volkome rus, heilig aan die HERE. Elkeen wat op die sabbatdag werk doen, moet sekerlik gedood word.
16
En die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond.
17
Tussen My en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken; want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het Hy gerus en Hom verkwik.
18
En Hy het aan Moses, toe Hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinai, die twee tafels van die Getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God.Eksodus 31:1

Eksodus 31:2

Eksodus 31:3

Eksodus 31:4

Eksodus 31:5

Eksodus 31:6

Eksodus 31:7

Eksodus 31:8

Eksodus 31:9

Eksodus 31:10

Eksodus 31:11

Eksodus 31:12

Eksodus 31:13

Eksodus 31:14

Eksodus 31:15

Eksodus 31:16

Eksodus 31:17

Eksodus 31:18Eksodus 1 / Eks 1

Eksodus 2 / Eks 2

Eksodus 3 / Eks 3

Eksodus 4 / Eks 4

Eksodus 5 / Eks 5

Eksodus 6 / Eks 6

Eksodus 7 / Eks 7

Eksodus 8 / Eks 8

Eksodus 9 / Eks 9

Eksodus 10 / Eks 10

Eksodus 11 / Eks 11

Eksodus 12 / Eks 12

Eksodus 13 / Eks 13

Eksodus 14 / Eks 14

Eksodus 15 / Eks 15

Eksodus 16 / Eks 16

Eksodus 17 / Eks 17

Eksodus 18 / Eks 18

Eksodus 19 / Eks 19

Eksodus 20 / Eks 20

Eksodus 21 / Eks 21

Eksodus 22 / Eks 22

Eksodus 23 / Eks 23

Eksodus 24 / Eks 24

Eksodus 25 / Eks 25

Eksodus 26 / Eks 26

Eksodus 27 / Eks 27

Eksodus 28 / Eks 28

Eksodus 29 / Eks 29

Eksodus 30 / Eks 30

Eksodus 31 / Eks 31

Eksodus 32 / Eks 32

Eksodus 33 / Eks 33

Eksodus 34 / Eks 34

Eksodus 35 / Eks 35

Eksodus 36 / Eks 36

Eksodus 37 / Eks 37

Eksodus 38 / Eks 38

Eksodus 39 / Eks 39

Eksodus 40 / Eks 40