A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Eksodus 25

1
Toe het die HERE met Moses gespreek en gesê:
2
Sê aan die kinders van Israel dat hulle aan My 'n offergawe moet bring; van elkeen wie se hart hom aandrywe, moet julle my offergawe bring.
3
En dit is die offergawe wat julle van hulle kant moet bring: goud en silwer en koper;
4
en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar;
5
en rooigeverfde ramsvelle en robbevelle en akasiahout;
6
olie vir die kandelaar, speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye;
7
oniksstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas.
8
Ook moet hulle vir My 'n heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan woon.
9
Volgens alles wat Ek jou laat sien -- die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort -- so moet julle dit maak.
10
Hulle moet dan 'n ark van akasiahout maak. Twee en 'n half el moet sy lengte, en anderhalf el sy breedte, en anderhalf el sy hoogte wees.
11
En jy moet dit oortrek met suiwer goud, van binne en van buite moet jy dit oortrek. En jy moet daaraan 'n goue krans maak rondom.
12
En giet daarvoor vier goue ringe, en sit dit aan sy vier voete vas, so dat twee ringe aan die een kant en twee ringe aan die ander kant is.
13
En maak draaghoute van akasiahout, en trek dit oor met goud.
14
En steek die draaghoute in die ringe aan weerskante van die ark om die ark daarmee te dra.
15
Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly; hulle mag daar nie uit weggeneem word nie.
16
Daarna moet jy in die ark die Getuienis sit wat Ek aan jou sal gee.
17
Maak ook 'n versoendeksel van suiwer goud. Twee en 'n half el moet sy lengte, en anderhalf el sy breedte wees.
18
Maak ook twee g,rubs van goud. Van dryfwerk moet jy hulle maak, aan die twee ente van die versoendeksel.
19
En maak een g,rub aan die een ent en een g,rub aan die ander ent. Uit een stuk, saam met die versoendeksel, moet julle die g,rubs maak, aan die twee ente.
20
En die g,rubs moet die vlerke boontoe uitgesprei hou, terwyl hulle met hul vlerke die versoendeksel beskut; en hulle aangesigte moet na mekaar toe wees; die gesigte van die g,rubs moet op die versoendeksel gerig wees.
21
En sit die versoendeksel bo-op die ark; maar in die ark moet jy die Getuienis neerlê wat Ek aan jou sal gee.
22
En daar sal Ek met jou saamkom, en van die versoendeksel af, tussen die twee g,rubs uit wat op die ark van die Getuienis is, sal Ek jou alles sê wat Ek jou vir die kinders van Israel sal beveel.
23
Maak ook 'n tafel van akasiahout. Twee el moet sy lengte, en 'n el sy breedte, anderhalf el sy hoogte wees.
24
En trek dit oor met suiwer goud, en maak daarvoor 'n goue krans rondom.
25
Maak daarvoor ook 'n lys van 'n handbreed rondom; en maak 'n goue krans vir die lys rondom.
26
En maak daar vier goue ringe voor, en sit die ringe vas aan die vier hoeke van die vier pote.
27
Naby die lys moet die ringe wees as plekke vir die draaghoute om die tafel te dra.
28
En maak die draaghoute van akasiahout, en trek dit oor met goud; daarmee moet dan die tafel gedra word.
29
Maak ook sy skottels en sy rookpanne en sy kanne en sy bekers waarmee gegiet moet word; van suiwer goud moet jy dit maak.
30
En op die tafel moet jy altyddeur toonbrood voor my aangesig neersit.
31
Maak ook 'n kandelaar van suiwer goud. Van dryfwerk moet die kandelaar, sy voetstuk en sy stam gemaak word; sy kelkies, sy knoppe en sy blomme moet, daarmee saam, uit een stuk wees.
32
En ses arms moet uit die sykante daarvan uitgaan: drie arms van die kandelaar uit die een kant en drie arms van die kandelaar uit die ander kant.
33
Drie kelkies soos amandelblomme aan die een arm, 'n knop en 'n blom, en drie kelkies soos amandelblomme aan die ander arm, 'n knop en 'n blom -- so moet dit wees aan die ses arms wat uit die kandelaar uitgaan.
34
Maar aan die kandelaar self moet vier kelkies soos amandelblomme wees, met knoppe en blomme:
35
daar moet 'n knop wees onder die eerste paar arms wat daaruit uitgaan; en 'n knop onder die tweede paar arms wat daaruit uitgaan; en 'n knop onder die derde paar arms wat daaruit uitgaan -- vir die ses arms wat uit die kandelaar uitgaan.
36
Hulle knoppe en hulle arms moet, daarmee saam, uit een stuk wees -- alles saam een stuk dryfwerk van suiwer goud.
37
Jy moet ook sewe lampe daarvoor maak, en hulle moet sy lampe opsteek en die lig daarteenoor laat val aan die voorkant.
38
Sy snuiters en sy bakkies moet van suiwer goud wees.
39
Van 'n talent suiwer goud moet hulle dit maak -- al hierdie voorwerpe.
40
En kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is.
Eksodus 25:1
Eksodus 25:2
Eksodus 25:3
Eksodus 25:4
Eksodus 25:5
Eksodus 25:6
Eksodus 25:7
Eksodus 25:8
Eksodus 25:9
Eksodus 25:10
Eksodus 25:11
Eksodus 25:12
Eksodus 25:13
Eksodus 25:14
Eksodus 25:15
Eksodus 25:16
Eksodus 25:17
Eksodus 25:18
Eksodus 25:19
Eksodus 25:20
Eksodus 25:21
Eksodus 25:22
Eksodus 25:23
Eksodus 25:24
Eksodus 25:25
Eksodus 25:26
Eksodus 25:27
Eksodus 25:28
Eksodus 25:29
Eksodus 25:30
Eksodus 25:31
Eksodus 25:32
Eksodus 25:33
Eksodus 25:34
Eksodus 25:35
Eksodus 25:36
Eksodus 25:37
Eksodus 25:38
Eksodus 25:39
Eksodus 25:40
Eksodus 1 / Eks 1
Eksodus 2 / Eks 2
Eksodus 3 / Eks 3
Eksodus 4 / Eks 4
Eksodus 5 / Eks 5
Eksodus 6 / Eks 6
Eksodus 7 / Eks 7
Eksodus 8 / Eks 8
Eksodus 9 / Eks 9
Eksodus 10 / Eks 10
Eksodus 11 / Eks 11
Eksodus 12 / Eks 12
Eksodus 13 / Eks 13
Eksodus 14 / Eks 14
Eksodus 15 / Eks 15
Eksodus 16 / Eks 16
Eksodus 17 / Eks 17
Eksodus 18 / Eks 18
Eksodus 19 / Eks 19
Eksodus 20 / Eks 20
Eksodus 21 / Eks 21
Eksodus 22 / Eks 22
Eksodus 23 / Eks 23
Eksodus 24 / Eks 24
Eksodus 25 / Eks 25
Eksodus 26 / Eks 26
Eksodus 27 / Eks 27
Eksodus 28 / Eks 28
Eksodus 29 / Eks 29
Eksodus 30 / Eks 30
Eksodus 31 / Eks 31
Eksodus 32 / Eks 32
Eksodus 33 / Eks 33
Eksodus 34 / Eks 34
Eksodus 35 / Eks 35
Eksodus 36 / Eks 36
Eksodus 37 / Eks 37
Eksodus 38 / Eks 38
Eksodus 39 / Eks 39
Eksodus 40 / Eks 40