A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Eksodus 13

1
Toe het die HERE met Moses gespreek en gesê:
2
Heilig vir My al die eersgeborenes. Alles wat die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is myne.
3
Verder het Moses aan die volk gesê: Dink aan hierdie dag waarop julle uit Egipte, uit die slawehuis, uitgegaan het; want die HERE het julle deur 'n sterke hand hiervandaan uitgelei; daarom mag geen gesuurde brood geëet word nie.
4
Vandag trek julle uit, in die maand Abib.
5
En as die HERE jou bring in die land van die Kana„niete en Hetiete en Amoriete en Hewiete en Jebusiete, wat Hy aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee, 'n land wat oorloop van melk en heuning, dan moet jy hierdie diens in hierdie maand onderhou.
6
Sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die sewende dag is daar fees tot eer van die HERE.
7
Ongesuurde brode moet die sewe dae geëet word: by jou mag geen gesuurde brood gesien word nie, en geen suurdeeg mag by jou in jou hele grondgebied gesien word nie.
8
En jy moet jou seun op die dag vertel en sê: Dit geskied ter wille van wat die HERE aan my gedoen het toe ek uit Egipte uitgetrek het.
9
En dit moet vir jou as 'n teken wees op jou hand en 'n gedenkteken tussen jou oë, sodat die wet van die HERE in jou mond mag wees; want deur 'n sterke hand het die HERE jou uit Egipte uitgelei.
10
Daarom moet jy hierdie insetting onderhou op die daarvoor bepaalde tyd, van jaar tot jaar.
11
En as die HERE jou in die land van die Kana„niete bring, soos Hy aan jou en jou vaders met 'n eed beloof het, en Hy dit aan jou gee,
12
dan moet jy alles wat die moederskoot open, aan die HERE afgee; ook elke eersteling, die aanteel van vee, wat jy sal hê -- wat manlik is, behoort aan die HERE.
13
Maar elke eersteling van 'n esel moet jy met 'n lam loskoop. En as jy dit nie loskoop nie, moet jy sy nek breek. Maar al die eersgeborenes van mense onder jou seuns moet jy loskoop.
14
En as jou seun jou later vra en sê: Wat beteken dit? dan moet jy hom antwoord: Die HERE het ons deur 'n sterke hand uit Egipte, uit die slawehuis, uitgelei.
15
Want toe Farao swarigheid gemaak het om ons te laat trek, het die HERE al die eersgeborenes in Egipteland gedood, van die eersgeborene van die mense af tot die eersgeborene van die diere toe. Daarom offer ek aan die HERE alles wat die moederskoot open wat manlik is; maar al die eersgeborenes van my seuns koop ek los.
16
En dit sal as 'n teken wees op jou hand en 'n voorhoofsband tussen jou oë; want die HERE het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uitgelei.
17
Toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was; want God het gesê: Die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien, en teruggaan na Egipte.
18
Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipteland opgetrek.
19
En Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem; want hy het die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesê: God sal eindelik op julle ag gee; bring dan my gebeente saam met julle hiervandaan op.
20
So het hulle dan van Sukkot af weggetrek en laer opgeslaan in Etam, aan die kant van die woestyn.
21
En die HERE het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek.
22
Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie.
Eksodus 13:1
Eksodus 13:2
Eksodus 13:3
Eksodus 13:4
Eksodus 13:5
Eksodus 13:6
Eksodus 13:7
Eksodus 13:8
Eksodus 13:9
Eksodus 13:10
Eksodus 13:11
Eksodus 13:12
Eksodus 13:13
Eksodus 13:14
Eksodus 13:15
Eksodus 13:16
Eksodus 13:17
Eksodus 13:18
Eksodus 13:19
Eksodus 13:20
Eksodus 13:21
Eksodus 13:22
Eksodus 1 / Eks 1
Eksodus 2 / Eks 2
Eksodus 3 / Eks 3
Eksodus 4 / Eks 4
Eksodus 5 / Eks 5
Eksodus 6 / Eks 6
Eksodus 7 / Eks 7
Eksodus 8 / Eks 8
Eksodus 9 / Eks 9
Eksodus 10 / Eks 10
Eksodus 11 / Eks 11
Eksodus 12 / Eks 12
Eksodus 13 / Eks 13
Eksodus 14 / Eks 14
Eksodus 15 / Eks 15
Eksodus 16 / Eks 16
Eksodus 17 / Eks 17
Eksodus 18 / Eks 18
Eksodus 19 / Eks 19
Eksodus 20 / Eks 20
Eksodus 21 / Eks 21
Eksodus 22 / Eks 22
Eksodus 23 / Eks 23
Eksodus 24 / Eks 24
Eksodus 25 / Eks 25
Eksodus 26 / Eks 26
Eksodus 27 / Eks 27
Eksodus 28 / Eks 28
Eksodus 29 / Eks 29
Eksodus 30 / Eks 30
Eksodus 31 / Eks 31
Eksodus 32 / Eks 32
Eksodus 33 / Eks 33
Eksodus 34 / Eks 34
Eksodus 35 / Eks 35
Eksodus 36 / Eks 36
Eksodus 37 / Eks 37
Eksodus 38 / Eks 38
Eksodus 39 / Eks 39
Eksodus 40 / Eks 40