A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 89

1
'n Onderwysing van Etan, die Esrahiet.
2
Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag.
3
Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele -- daar bevestig U u trou.
4
Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid, my kneg, belowe:
5
Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig en jou troon opbou van geslag tot geslag. Sela.
6
En die hemele loof u wondermag, o HERE, ook u trou in die vergadering van die heiliges.
7
Want wie kan in die hemel met die HERE vergelyk word? Wie is soos die HERE onder die hemelinge,
8
'n God grootliks gedug in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom Hom is?
9
o HERE, God van die leërskare, wie is soos U? Grootmagtig is U, o HERE, en u trou is rondom U!
10
U heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef, bring U hulle tot bedaring.
11
U het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi.
12
Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid -- U het dit gegrond.
13
Die noorde en die suide -- U het dit geskape; Tabor en Hermon jubel in u Naam.
14
U het 'n arm met mag; u hand is sterk, u regterhand verhewe.
15
Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit.
16
Welgeluksalig is die volk wat die geklank ken; o HERE, hulle wandel in die lig van u aangesig.
17
In u Naam juig hulle die hele dag, en deur u geregtigheid word hulle verhef.
18
Want U is hulle magtige sieraad, en deur u welbehae word ons horing verhef.
19
Want aan die HERE behoort ons skild, en ons koning aan die Heilige van Israel.
20
Toe het U in 'n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het hulp verleen aan 'n held, 'n uitverkorene uit die volk verhef.
21
Ek het Dawid, my kneg, gevind, met my heilige olie hom gesalf,
22
met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk.
23
Die vyand sal hom nie oorval en die kwaaddoener hom nie verdruk nie;
24
maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal Ek verslaan.
25
En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam sal sy horing verhef word.
26
En Ek sal sy hand lê op die see en sy regterhand op die riviere.
27
Hy is dit wat My sal noem: U is my Vader, my God en die rots van my heil!
28
Ja, k sal hom 'n eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde.
29
Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly vir hom vas.
30
En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy troon soos die dae van die hemel.
31
As sy kinders my wet verlaat en in my regte nie wandel nie;
32
as hulle my insettinge ontheilig en my gebooie nie hou nie,
33
dan sal Ek hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid.
34
Maar my goedertierenheid sal Ek van hom nie wegneem en my trou nie verbreek nie.
35
Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie.
36
Een maal het Ek gesweer by my heiligheid: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie lieg nie!
37
Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon soos die son voor My.
38
Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan, en die getuie in die hemel is getrou. Sela.
39
Maar U het self verstoot en verag, U het toornig geword teen u gesalfde.
40
U het die verbond van u kneg tot niet gemaak, U het sy kroon ontheilig teen die grond.
41
U het al sy mure stukkend gebreek, sy vestings 'n puinhoop gemaak.
42
Almal wat met die pad verbygaan, het hom beroof; vir sy bure het hy 'n smaad geword.
43
U het die regterhand van sy teëstanders verhef, al sy vyande bly gemaak.
44
Ook het U die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die geveg nie.
45
U het aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp.
46
U het die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek. Sela.
47
Hoe lank sal U, o HERE, Uself vir altyd verberg, sal u grimmigheid brand soos 'n vuur?
48
Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het!
49
Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Sela.
50
Here, waar is u vorige goedertierenhede wat U aan Dawid met 'n eed beloof het in u trou?
51
Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek in my boesem dra die smaad van al die baie volke,
52
waarmee u vyande, o HERE, smaad, waarmee hulle die voetstappe van u gesalfde smaad. [ (Psalms 89:53) Geloofd sy die HERE vir ewig! Amen, ja amen. ]
Psalms 89:1
Psalms 89:2
Psalms 89:3
Psalms 89:4
Psalms 89:5
Psalms 89:6
Psalms 89:7
Psalms 89:8
Psalms 89:9
Psalms 89:10
Psalms 89:11
Psalms 89:12
Psalms 89:13
Psalms 89:14
Psalms 89:15
Psalms 89:16
Psalms 89:17
Psalms 89:18
Psalms 89:19
Psalms 89:20
Psalms 89:21
Psalms 89:22
Psalms 89:23
Psalms 89:24
Psalms 89:25
Psalms 89:26
Psalms 89:27
Psalms 89:28
Psalms 89:29
Psalms 89:30
Psalms 89:31
Psalms 89:32
Psalms 89:33
Psalms 89:34
Psalms 89:35
Psalms 89:36
Psalms 89:37
Psalms 89:38
Psalms 89:39
Psalms 89:40
Psalms 89:41
Psalms 89:42
Psalms 89:43
Psalms 89:44
Psalms 89:45
Psalms 89:46
Psalms 89:47
Psalms 89:48
Psalms 89:49
Psalms 89:50
Psalms 89:51
Psalms 89:52
Psalms 1 / Ps 1
Psalms 2 / Ps 2
Psalms 3 / Ps 3
Psalms 4 / Ps 4
Psalms 5 / Ps 5
Psalms 6 / Ps 6
Psalms 7 / Ps 7
Psalms 8 / Ps 8
Psalms 9 / Ps 9
Psalms 10 / Ps 10
Psalms 11 / Ps 11
Psalms 12 / Ps 12
Psalms 13 / Ps 13
Psalms 14 / Ps 14
Psalms 15 / Ps 15
Psalms 16 / Ps 16
Psalms 17 / Ps 17
Psalms 18 / Ps 18
Psalms 19 / Ps 19
Psalms 20 / Ps 20
Psalms 21 / Ps 21
Psalms 22 / Ps 22
Psalms 23 / Ps 23
Psalms 24 / Ps 24
Psalms 25 / Ps 25
Psalms 26 / Ps 26
Psalms 27 / Ps 27
Psalms 28 / Ps 28
Psalms 29 / Ps 29
Psalms 30 / Ps 30
Psalms 31 / Ps 31
Psalms 32 / Ps 32
Psalms 33 / Ps 33
Psalms 34 / Ps 34
Psalms 35 / Ps 35
Psalms 36 / Ps 36
Psalms 37 / Ps 37
Psalms 38 / Ps 38
Psalms 39 / Ps 39
Psalms 40 / Ps 40
Psalms 41 / Ps 41
Psalms 42 / Ps 42
Psalms 43 / Ps 43
Psalms 44 / Ps 44
Psalms 45 / Ps 45
Psalms 46 / Ps 46
Psalms 47 / Ps 47
Psalms 48 / Ps 48
Psalms 49 / Ps 49
Psalms 50 / Ps 50
Psalms 51 / Ps 51
Psalms 52 / Ps 52
Psalms 53 / Ps 53
Psalms 54 / Ps 54
Psalms 55 / Ps 55
Psalms 56 / Ps 56
Psalms 57 / Ps 57
Psalms 58 / Ps 58
Psalms 59 / Ps 59
Psalms 60 / Ps 60
Psalms 61 / Ps 61
Psalms 62 / Ps 62
Psalms 63 / Ps 63
Psalms 64 / Ps 64
Psalms 65 / Ps 65
Psalms 66 / Ps 66
Psalms 67 / Ps 67
Psalms 68 / Ps 68
Psalms 69 / Ps 69
Psalms 70 / Ps 70
Psalms 71 / Ps 71
Psalms 72 / Ps 72
Psalms 73 / Ps 73
Psalms 74 / Ps 74
Psalms 75 / Ps 75
Psalms 76 / Ps 76
Psalms 77 / Ps 77
Psalms 78 / Ps 78
Psalms 79 / Ps 79
Psalms 80 / Ps 80
Psalms 81 / Ps 81
Psalms 82 / Ps 82
Psalms 83 / Ps 83
Psalms 84 / Ps 84
Psalms 85 / Ps 85
Psalms 86 / Ps 86
Psalms 87 / Ps 87
Psalms 88 / Ps 88
Psalms 89 / Ps 89
Psalms 90 / Ps 90
Psalms 91 / Ps 91
Psalms 92 / Ps 92
Psalms 93 / Ps 93
Psalms 94 / Ps 94
Psalms 95 / Ps 95
Psalms 96 / Ps 96
Psalms 97 / Ps 97
Psalms 98 / Ps 98
Psalms 99 / Ps 99
Psalms 100 / Ps 100
Psalms 101 / Ps 101
Psalms 102 / Ps 102
Psalms 103 / Ps 103
Psalms 104 / Ps 104
Psalms 105 / Ps 105
Psalms 106 / Ps 106
Psalms 107 / Ps 107
Psalms 108 / Ps 108
Psalms 109 / Ps 109
Psalms 110 / Ps 110
Psalms 111 / Ps 111
Psalms 112 / Ps 112
Psalms 113 / Ps 113
Psalms 114 / Ps 114
Psalms 115 / Ps 115
Psalms 116 / Ps 116
Psalms 117 / Ps 117
Psalms 118 / Ps 118
Psalms 119 / Ps 119
Psalms 120 / Ps 120
Psalms 121 / Ps 121
Psalms 122 / Ps 122
Psalms 123 / Ps 123
Psalms 124 / Ps 124
Psalms 125 / Ps 125
Psalms 126 / Ps 126
Psalms 127 / Ps 127
Psalms 128 / Ps 128
Psalms 129 / Ps 129
Psalms 130 / Ps 130
Psalms 131 / Ps 131
Psalms 132 / Ps 132
Psalms 133 / Ps 133
Psalms 134 / Ps 134
Psalms 135 / Ps 135
Psalms 136 / Ps 136
Psalms 137 / Ps 137
Psalms 138 / Ps 138
Psalms 139 / Ps 139
Psalms 140 / Ps 140
Psalms 141 / Ps 141
Psalms 142 / Ps 142
Psalms 143 / Ps 143
Psalms 144 / Ps 144
Psalms 145 / Ps 145
Psalms 146 / Ps 146
Psalms 147 / Ps 147
Psalms 148 / Ps 148
Psalms 149 / Ps 149
Psalms 150 / Ps 150