A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 741
'n Onderwysing van Asaf. o God, waarom het U vir altyd verstoot? Waarom rook u toorn teen die skape van u weide?
2
Dink aan u vergadering wat U in die voortyd verwerf het, wat U verlos het om die stam van u erfdeel te wees, aan die berg Sion waar U op gewoon het.
3
Hef u voete op na die ewige puinhope: alles het die vyand in die heiligdom verniel.
4
U teëstanders het binne-in u vergaderplek gebrul; hulle het hul tekens as tekens gestel.
5
Dit lyk soos wanneer iemand byle omhoog hef in 'n digte plek bome.
6
En nou -- die houtsnywerk daarvan het hulle alles met byl en hamers stukkend geslaan.
7
Hulle het u heiligdom aan die brand gesteek; tot die grond toe het hulle die woonplek van u Naam ontheilig.
8
Hulle het in hul hart gesê: Laat ons hulle almal saam onderdruk! Hulle het al die vergaderplekke van God in die land verbrand.
9
Ons sien nie ons tekens nie; daar is geen profeet meer nie, en by ons is daar niemand wat weet hoe lank nie.
10
Hoe lank, o God, sal die teëstander smaad aandoen, sal die vyand u Naam vir altyd verag?
11
Waarom trek U u hand, ja, u regterhand, terug? Trek dit uit u boesem! Vernietig!
12
Nogtans is God my Koning van die voortyd af, wat verlossinge werk op die aarde.
13
U het deur u sterkte die see geklief; U het die koppe van die seemonsters op die waters verbreek.
14
U het die koppe van die Levi tan verbrysel; U het hom gegee as voedsel vir 'n volk -- vir woestyndiere.
15
U het fontein en stroom oopgeslaan; U het standhoudende riviere laat opdroog.
16
Aan U behoort die dag, aan U behoort ook die nag; U het hemelligte en son vasgestel.
17
U het al die grense van die aarde bepaal; somer en winter, U het hulle geformeer.
18
Dink hieraan: Die vyand het die HERE gesmaad, en 'n dwase volk het u Naam verag.
19
Gee aan die wilde diere die siel van u tortelduif nie oor nie; vergeet nie vir altyd die lewe van u ellendiges nie.
20
Aanskou die verbond, want die donker plekke van die land is vol wonings van geweld.
21
Laat die verdrukte nie beskaamd terugkom nie; laat die ellendige en behoeftige u Naam prys.
22
Staan op, o God, verdedig u saak; dink aan die smaad wat U die hele dag aangedoen word deur 'n dwaas.
23
Vergeet nie die geroep van u teëstanders nie -- die rumoer van u opstandige vyande, wat altyddeur opgaan!