A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 69

1
Vir die musiekleier; op die wysie van: "Lelies." 'n Psalm van Dawid.
2
Verlos my, o God, want die waters het tot by die siel gekom.
3
Ek sink in grondelose modder waar geen staanplek is nie; ek het in waterdieptes gekom, en die stroom loop oor my.
4
Ek is moeg van my geroep, my keel brand, my oë versmag terwyl ek wag op my God.
5
Die wat my sonder oorsaak haat, is meer as die hare van my hoof; die wat klaar staan om my te vernietig, wat sonder grond my vyande is, is magtig; wat ek nie geroof het nie, moet ek dan teruggee.
6
o God, U weet van my dwaasheid, en my skuldige dade is vir U nie verborge nie.
7
Laat die wat u verwag, deur my nie beskaamd staan nie, o Here, HERE van die leërskare! Laat die wat U soek, deur my nie in die skande kom nie, o God van Israel!
8
Want om U ontwil dra ek smaad, bedek skande my aangesig.
9
Vreemd het ek vir my broers geword en 'n onbekende vir die seuns van my moeder.
10
Want die ywer vir u huis het my verteer, en die smaadhede van die wat U smaad, het op my geval.
11
Wat my aangaan, my siel het geween met vas; maar dit het smaadhede vir my geword.
12
Ek het ook 'n rougewaad my kleding gemaak en vir hulle 'n spreekwoord geword.
13
Die wat in die poort sit, praat van my -- ook die spotlied van die wat sterk drank drink.
14
Maar ek -- my gebed is tot U, o HERE: in die tyd van genade, o God, verhoor my deur die grootheid van u goedertierenheid, deur die trou van u heil!
15
Red my uit die modder en laat my nie sink nie; laat my gered word van my haters en uit waterdieptes.
16
Laat die waterstroom nie oor my loop en die diepte my nie verslind nie, en laat die put sy mond bo my nie toesluit nie!
17
Verhoor my, o HERE, want u goedertierenheid is goed; wend U tot my na die grootheid van u barmhartighede.
18
En verberg u aangesig nie vir u kneg nie; want ek is benoud. Verhoor my dan gou!
19
Kom nader na my siel, verlos dit; bevry my om my vyande ontwil.
20
U ken my smaad en my beskaming en my skande; al my teëstanders is voor U.
21
Die smaad breek my hart, en ek is verswak; ja, ek het gewag op medelyde, maar verniet; en op vertroosters, maar het hulle nie gevind nie.
22
En hulle het aan my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink.
23
Laat hul tafel voor hulle 'n vangnet wees en vir hulle wat sorgeloos is, 'n strik.
24
Laat hulle oë duister word, sodat hulle nie sien nie; en maak dat hulle heupe altyddeur wankel.
25
Stort oor hulle u grimmigheid uit, en laat u toorngloed hulle inhaal.
26
Laat hulle laer woes word, laat in hulle tente geen bewoner wees nie.
27
Want hulle vervolg hom wat deur U swaar getref is, en vertel van die smart van u gewondes.
28
Voeg skuld by hulle skuld, en laat hulle nie in u geregtigheid kom nie.
29
Laat hulle uitgedelg word uit die boek van die lewe en nie saam met die regverdiges opgeskrywe word nie.
30
Maar ek is ellendig en in pyn: laat u hulp, o God, my beskerm!
31
Ek wil die Naam van God prys met 'n lied en Hom groot maak met danksegging;
32
en dit sal die HERE welgevalliger wees as beeste, as stiere wat horings en gesplitste kloue het.
33
As die ootmoediges dit sien, sal hulle bly wees; julle wat na God soek, laat julle hart lewe!
34
Want die HERE luister na die behoeftiges en verag sy gevangenes nie.
35
Laat hemel en aarde Hom prys, die see en alles wat daarin roer.
36
Want God sal Sion verlos en die stede van Juda bou; en daar sal hulle woon en dit besit. [ (Psalms 69:37) En die nageslag van sy knegte sal dit beërwe, en die liefhebbers van sy Naam sal daarin woon. ]
Psalms 69:1
Psalms 69:2
Psalms 69:3
Psalms 69:4
Psalms 69:5
Psalms 69:6
Psalms 69:7
Psalms 69:8
Psalms 69:9
Psalms 69:10
Psalms 69:11
Psalms 69:12
Psalms 69:13
Psalms 69:14
Psalms 69:15
Psalms 69:16
Psalms 69:17
Psalms 69:18
Psalms 69:19
Psalms 69:20
Psalms 69:21
Psalms 69:22
Psalms 69:23
Psalms 69:24
Psalms 69:25
Psalms 69:26
Psalms 69:27
Psalms 69:28
Psalms 69:29
Psalms 69:30
Psalms 69:31
Psalms 69:32
Psalms 69:33
Psalms 69:34
Psalms 69:35
Psalms 69:36
Psalms 1 / Ps 1
Psalms 2 / Ps 2
Psalms 3 / Ps 3
Psalms 4 / Ps 4
Psalms 5 / Ps 5
Psalms 6 / Ps 6
Psalms 7 / Ps 7
Psalms 8 / Ps 8
Psalms 9 / Ps 9
Psalms 10 / Ps 10
Psalms 11 / Ps 11
Psalms 12 / Ps 12
Psalms 13 / Ps 13
Psalms 14 / Ps 14
Psalms 15 / Ps 15
Psalms 16 / Ps 16
Psalms 17 / Ps 17
Psalms 18 / Ps 18
Psalms 19 / Ps 19
Psalms 20 / Ps 20
Psalms 21 / Ps 21
Psalms 22 / Ps 22
Psalms 23 / Ps 23
Psalms 24 / Ps 24
Psalms 25 / Ps 25
Psalms 26 / Ps 26
Psalms 27 / Ps 27
Psalms 28 / Ps 28
Psalms 29 / Ps 29
Psalms 30 / Ps 30
Psalms 31 / Ps 31
Psalms 32 / Ps 32
Psalms 33 / Ps 33
Psalms 34 / Ps 34
Psalms 35 / Ps 35
Psalms 36 / Ps 36
Psalms 37 / Ps 37
Psalms 38 / Ps 38
Psalms 39 / Ps 39
Psalms 40 / Ps 40
Psalms 41 / Ps 41
Psalms 42 / Ps 42
Psalms 43 / Ps 43
Psalms 44 / Ps 44
Psalms 45 / Ps 45
Psalms 46 / Ps 46
Psalms 47 / Ps 47
Psalms 48 / Ps 48
Psalms 49 / Ps 49
Psalms 50 / Ps 50
Psalms 51 / Ps 51
Psalms 52 / Ps 52
Psalms 53 / Ps 53
Psalms 54 / Ps 54
Psalms 55 / Ps 55
Psalms 56 / Ps 56
Psalms 57 / Ps 57
Psalms 58 / Ps 58
Psalms 59 / Ps 59
Psalms 60 / Ps 60
Psalms 61 / Ps 61
Psalms 62 / Ps 62
Psalms 63 / Ps 63
Psalms 64 / Ps 64
Psalms 65 / Ps 65
Psalms 66 / Ps 66
Psalms 67 / Ps 67
Psalms 68 / Ps 68
Psalms 69 / Ps 69
Psalms 70 / Ps 70
Psalms 71 / Ps 71
Psalms 72 / Ps 72
Psalms 73 / Ps 73
Psalms 74 / Ps 74
Psalms 75 / Ps 75
Psalms 76 / Ps 76
Psalms 77 / Ps 77
Psalms 78 / Ps 78
Psalms 79 / Ps 79
Psalms 80 / Ps 80
Psalms 81 / Ps 81
Psalms 82 / Ps 82
Psalms 83 / Ps 83
Psalms 84 / Ps 84
Psalms 85 / Ps 85
Psalms 86 / Ps 86
Psalms 87 / Ps 87
Psalms 88 / Ps 88
Psalms 89 / Ps 89
Psalms 90 / Ps 90
Psalms 91 / Ps 91
Psalms 92 / Ps 92
Psalms 93 / Ps 93
Psalms 94 / Ps 94
Psalms 95 / Ps 95
Psalms 96 / Ps 96
Psalms 97 / Ps 97
Psalms 98 / Ps 98
Psalms 99 / Ps 99
Psalms 100 / Ps 100
Psalms 101 / Ps 101
Psalms 102 / Ps 102
Psalms 103 / Ps 103
Psalms 104 / Ps 104
Psalms 105 / Ps 105
Psalms 106 / Ps 106
Psalms 107 / Ps 107
Psalms 108 / Ps 108
Psalms 109 / Ps 109
Psalms 110 / Ps 110
Psalms 111 / Ps 111
Psalms 112 / Ps 112
Psalms 113 / Ps 113
Psalms 114 / Ps 114
Psalms 115 / Ps 115
Psalms 116 / Ps 116
Psalms 117 / Ps 117
Psalms 118 / Ps 118
Psalms 119 / Ps 119
Psalms 120 / Ps 120
Psalms 121 / Ps 121
Psalms 122 / Ps 122
Psalms 123 / Ps 123
Psalms 124 / Ps 124
Psalms 125 / Ps 125
Psalms 126 / Ps 126
Psalms 127 / Ps 127
Psalms 128 / Ps 128
Psalms 129 / Ps 129
Psalms 130 / Ps 130
Psalms 131 / Ps 131
Psalms 132 / Ps 132
Psalms 133 / Ps 133
Psalms 134 / Ps 134
Psalms 135 / Ps 135
Psalms 136 / Ps 136
Psalms 137 / Ps 137
Psalms 138 / Ps 138
Psalms 139 / Ps 139
Psalms 140 / Ps 140
Psalms 141 / Ps 141
Psalms 142 / Ps 142
Psalms 143 / Ps 143
Psalms 144 / Ps 144
Psalms 145 / Ps 145
Psalms 146 / Ps 146
Psalms 147 / Ps 147
Psalms 148 / Ps 148
Psalms 149 / Ps 149
Psalms 150 / Ps 150