A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 601
Vir die musiekleier; op die wysie van: "Die Lelie van die Getuienis." 'n Gedig van Dawid, om te onderrig.
2
Toe hy oorlog gevoer het teen die Arameërs van Mesopot mië en die Arameërs van Soba, en Joab teruggekom en die Edomiete verslaan het in die Soutdal, twaalf duisend.
3
o God, U het ons verstoot, ons vanmekaar geskeur; U was toornig; herstel ons!
4
U het die land laat bewe, dit gekloof; genees sy breuke, want dit wankel!
5
U het u volk harde dinge laat sien; U het ons bedwelmende wyn laat drink.
6
U het aan die wat u vrees, 'n banier gegee, om te vlug vir die boog! Sela.
7
Sodat u bemindes gered mag word; verlos deur u regterhand en verhoor ons!
8
God het gespreek in sy heiligdom: Ek wil jubel, Ek wil Sigem verdeel en die dal van Sukkot afmeet.
9
G¡lead is myne en Manasse is myne, en Efraim is die beskutting van my hoof; Juda is my veldheerstaf.
10
Moab is my waskom; op Edom werp Ek my skoen; jubel oor My, o Filist,a!
11
Wie sal my bring in die versterkte stad? Wie kan my lei tot in Edom?
12
Het U, o God, ons nie verwerp nie? En U trek nie uit, o God, saam met ons leërs nie. [ (Psalms 60:13) Verleen ons hulp teen die vyand, want die mens se hulp is ydelheid. ] [ (Psalms 60:14) In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande vertrap. ]