A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 51

1

  Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid,

2

  toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by B tseba ingegaan het.

3

  Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde.

4

  Want ,k ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my.

5

  Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.

6

  Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

7

  Kyk, U het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend.

8

  Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.

9

  Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel het.

10

  Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede.

11

  Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees.

12

  Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie.

13

  Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees.

14

  Ek wil die oortreders u weë leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer.

15

  Red my van bloedskuld, o God, God van my heil! Laat my tong u geregtigheid uitjubel.

16

  Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig.

17

  Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U geen behae nie.

18

  Die offers van God is 'n gebroke gees; 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie! [ (Psalms 51:20) Doen goed aan Sion na u welbehae; bou die mure van Jerusalem op. ] [ (Psalms 51:21) Dan sal U 'n welbehae hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer; dan sal hulle stiere offer op u altaar. ]

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou