A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 481
'n Lied. 'n Psalm van die kinders van Korag.
2
Die HERE is groot en baie lofwaardig in die stad van onse God, sy heilige berg!
3
Skoon deur sy verhewenheid, die vreugde van die hele aarde is die berg Sion, aan die noordekant, die stad van die groot Koning!
4
God het Hom in sy paleise bekend gemaak as 'n rotsvesting.
5
Want kyk, die konings het bymekaargekom, tesame opgetrek.
6
Skaars het hulle dit gesien, of hulle het verstom, verskrik geword, in angs weggevlug.
7
Bewing het hulle daar aangegryp, smart soos van een wat baar.
8
Deur die oostewind verbreek U die skepe van Tarsis.
9
Soos ons gehoor het, so het ons gesien in die stad van die HERE van die leërskare, in die stad van onse God: God sal dit bevestig tot in ewigheid. Sela.
10
o God, ons dink aan u goedertierenheid binne-in u tempel.
11
Soos u Naam, o God, so is u roem tot die eindes van die aarde toe; u regterhand is vol geregtigheid.
12
Laat die berg Sion bly wees, laat die dogters van Juda juig oor u oordele.
13
Gaan rondom Sion, trek daaromheen, tel sy torings;
14
let op sy skanse, wandel deur sy paleise, sodat julle dit aan die volgende geslag kan vertel, [ (Psalms 48:15) dat hierdie God onse God is, vir ewig en altyd; Hy sal ons lei tot die dood toe. ]