A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 35

1
'n Psalm van Dawid. HERE, twis met die wat met my twis; bestry die wat my bestry!
2
Gryp die klein skild en die grote, en staan op as my hulp!
3
En trek die spies uit en stuit my vervolgers! Spreek tot my siel: Ek is jou heil!
4
Laat hulle wat my lewe soek, beskaamd staan en in die skande kom; laat hulle wat my ongeluk beraam, agteruitwyk en rooi van skaamte word!
5
Laat hulle word soos kaf voor die wind, terwyl die Engel van die HERE hulle wegstoot.
6
Laat hulle weg duister en glibberig wees, terwyl die Engel van die HERE hulle vervolg!
7
Want hulle het sonder oorsaak die kuil met hul net vir my verberg, hulle het sonder oorsaak gegrawe teen my lewe.
8
Laat verwoesting oor hom kom sonder dat hy dit weet, en laat sy net hom vang wat hy gespan het; laat hom daarin val met verwoesting!
9
Maar my siel sal juig in die HERE, dit sal bly wees in sy heil.
10
Al my beendere sal sê: HERE, wie is soos U? U wat die ellendige red van die wat sterker is as hy; ja, die ellendige en behoeftige van sy berower!
11
Kwaadwillige getuies staan op; wat ek nie weet nie, vra hulle vir my.
12
Hulle vergeld my kwaad vir goed: verlatenheid vir my siel.
13
En ek -- toe hulle siek was, het ek 'n roukleed gedra; ek het my siel gekwel met vas, en my gebed het teruggekeer in my boesem.
14
Ek het rondgegaan asof dit 'n vriend, asof dit 'n broer van my was; ek het gebuk gegaan in die rou soos een wat oor sy moeder treur.
15
Maar as ek struikel, is hulle bly en kom bymekaar; hulle vergader teen my, lae mense en die wat ek nie ken nie; hulle laster sonder ophou.
16
Onder die roekeloosste tafelspotters kners hulle met hul tande teen my.
17
Here, hoe lank sal U dit aansien? Bring my siel terug van hulle verwoestinge, my enigste van die jong leeus af.
18
Ek sal U loof in 'n groot vergadering; onder 'n groot skare sal ek U prys.
19
Laat hulle oor my nie bly wees wat sonder grond my vyande is nie; laat die wat my sonder oorsaak haat, nie met die oë knip nie!
20
Want hulle spreek nie van vrede nie, maar hulle bedink bedrieglike woorde teen die stilles in die land.
21
En hulle maak hul mond wyd oop teen my, hulle sê: Ha, ha, ons oog het dit gesien!
22
HERE, U het dit gesien, swyg nie. Here, wees nie ver van my af nie!
23
Ontwaak en word wakker vir my reg; my God en Here, vir my regsaak.
24
Doen aan my reg na u geregtigheid, HERE my God, en laat hulle oor my nie bly wees nie!
25
Laat hulle in hul hart nie sê: Ha, ons begeerte! Laat hulle nie sê: Ons het hom verslind nie!
26
Laat hulle wat bly is oor my ongeluk, beskaamd staan en saam rooi van skaamte word; laat hulle wat hul teen my groot maak, met skaamte en skande beklee word!
27
Laat hulle jubel en bly wees wat 'n behae het in my geregtigheid; en laat hulle altyddeur sê: Groot is die HERE wat 'n welbehae het in die vrede van sy kneg!
28
En my tong sal u geregtigheid prys, u lof die hele dag deur.
Psalms 35:1
Psalms 35:2
Psalms 35:3
Psalms 35:4
Psalms 35:5
Psalms 35:6
Psalms 35:7
Psalms 35:8
Psalms 35:9
Psalms 35:10
Psalms 35:11
Psalms 35:12
Psalms 35:13
Psalms 35:14
Psalms 35:15
Psalms 35:16
Psalms 35:17
Psalms 35:18
Psalms 35:19
Psalms 35:20
Psalms 35:21
Psalms 35:22
Psalms 35:23
Psalms 35:24
Psalms 35:25
Psalms 35:26
Psalms 35:27
Psalms 35:28
Psalms 1 / Ps 1
Psalms 2 / Ps 2
Psalms 3 / Ps 3
Psalms 4 / Ps 4
Psalms 5 / Ps 5
Psalms 6 / Ps 6
Psalms 7 / Ps 7
Psalms 8 / Ps 8
Psalms 9 / Ps 9
Psalms 10 / Ps 10
Psalms 11 / Ps 11
Psalms 12 / Ps 12
Psalms 13 / Ps 13
Psalms 14 / Ps 14
Psalms 15 / Ps 15
Psalms 16 / Ps 16
Psalms 17 / Ps 17
Psalms 18 / Ps 18
Psalms 19 / Ps 19
Psalms 20 / Ps 20
Psalms 21 / Ps 21
Psalms 22 / Ps 22
Psalms 23 / Ps 23
Psalms 24 / Ps 24
Psalms 25 / Ps 25
Psalms 26 / Ps 26
Psalms 27 / Ps 27
Psalms 28 / Ps 28
Psalms 29 / Ps 29
Psalms 30 / Ps 30
Psalms 31 / Ps 31
Psalms 32 / Ps 32
Psalms 33 / Ps 33
Psalms 34 / Ps 34
Psalms 35 / Ps 35
Psalms 36 / Ps 36
Psalms 37 / Ps 37
Psalms 38 / Ps 38
Psalms 39 / Ps 39
Psalms 40 / Ps 40
Psalms 41 / Ps 41
Psalms 42 / Ps 42
Psalms 43 / Ps 43
Psalms 44 / Ps 44
Psalms 45 / Ps 45
Psalms 46 / Ps 46
Psalms 47 / Ps 47
Psalms 48 / Ps 48
Psalms 49 / Ps 49
Psalms 50 / Ps 50
Psalms 51 / Ps 51
Psalms 52 / Ps 52
Psalms 53 / Ps 53
Psalms 54 / Ps 54
Psalms 55 / Ps 55
Psalms 56 / Ps 56
Psalms 57 / Ps 57
Psalms 58 / Ps 58
Psalms 59 / Ps 59
Psalms 60 / Ps 60
Psalms 61 / Ps 61
Psalms 62 / Ps 62
Psalms 63 / Ps 63
Psalms 64 / Ps 64
Psalms 65 / Ps 65
Psalms 66 / Ps 66
Psalms 67 / Ps 67
Psalms 68 / Ps 68
Psalms 69 / Ps 69
Psalms 70 / Ps 70
Psalms 71 / Ps 71
Psalms 72 / Ps 72
Psalms 73 / Ps 73
Psalms 74 / Ps 74
Psalms 75 / Ps 75
Psalms 76 / Ps 76
Psalms 77 / Ps 77
Psalms 78 / Ps 78
Psalms 79 / Ps 79
Psalms 80 / Ps 80
Psalms 81 / Ps 81
Psalms 82 / Ps 82
Psalms 83 / Ps 83
Psalms 84 / Ps 84
Psalms 85 / Ps 85
Psalms 86 / Ps 86
Psalms 87 / Ps 87
Psalms 88 / Ps 88
Psalms 89 / Ps 89
Psalms 90 / Ps 90
Psalms 91 / Ps 91
Psalms 92 / Ps 92
Psalms 93 / Ps 93
Psalms 94 / Ps 94
Psalms 95 / Ps 95
Psalms 96 / Ps 96
Psalms 97 / Ps 97
Psalms 98 / Ps 98
Psalms 99 / Ps 99
Psalms 100 / Ps 100
Psalms 101 / Ps 101
Psalms 102 / Ps 102
Psalms 103 / Ps 103
Psalms 104 / Ps 104
Psalms 105 / Ps 105
Psalms 106 / Ps 106
Psalms 107 / Ps 107
Psalms 108 / Ps 108
Psalms 109 / Ps 109
Psalms 110 / Ps 110
Psalms 111 / Ps 111
Psalms 112 / Ps 112
Psalms 113 / Ps 113
Psalms 114 / Ps 114
Psalms 115 / Ps 115
Psalms 116 / Ps 116
Psalms 117 / Ps 117
Psalms 118 / Ps 118
Psalms 119 / Ps 119
Psalms 120 / Ps 120
Psalms 121 / Ps 121
Psalms 122 / Ps 122
Psalms 123 / Ps 123
Psalms 124 / Ps 124
Psalms 125 / Ps 125
Psalms 126 / Ps 126
Psalms 127 / Ps 127
Psalms 128 / Ps 128
Psalms 129 / Ps 129
Psalms 130 / Ps 130
Psalms 131 / Ps 131
Psalms 132 / Ps 132
Psalms 133 / Ps 133
Psalms 134 / Ps 134
Psalms 135 / Ps 135
Psalms 136 / Ps 136
Psalms 137 / Ps 137
Psalms 138 / Ps 138
Psalms 139 / Ps 139
Psalms 140 / Ps 140
Psalms 141 / Ps 141
Psalms 142 / Ps 142
Psalms 143 / Ps 143
Psalms 144 / Ps 144
Psalms 145 / Ps 145
Psalms 146 / Ps 146
Psalms 147 / Ps 147
Psalms 148 / Ps 148
Psalms 149 / Ps 149
Psalms 150 / Ps 150