A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 191
Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.
2
Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.
3
Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan:
4
daar is geen spraak en daar is geen woorde nie -- onhoorbaar is hulle stem.
5
Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het Hy daarin 'n tent gemaak;
6
en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer; hy is bly soos 'n held om die pad te loop.
7
Sy uitgang is van die einde van die hemel af, en sy omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verborge vir sy hitte nie.
8
Die wet van die HERE is volmaak: dit verkwik die siel; die getuienis van die HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige.
9
Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die oë.
10
Die vrees van die HERE is rein: dit bestaan tot in ewigheid; die verordeninge van die HERE is waarheid -- tesame is hulle regverdig.
11
Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud; en soeter as heuning en heuningstroop.
12
Ook word u kneg daardeur gewaarsku; in die onderhouding daarvan is groot loon.
13
Die afdwalinge -- wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is.
14
Hou u kneg ook terug van moedswillige sondes; laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. [ (Psalms 19:15) Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o HERE, my rots en my verlosser! ]