A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 18

1
Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid, die kneg van die HERE, wat die woorde van hierdie lied tot die HERE gespreek het op die dag toe die HERE hom gered het uit die hand van al sy vyande en uit die hand van Saul.
2
En hy het gesê: Ek het U hartlik lief, HERE, my sterkte.
3
Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting.
4
Ek roep die HERE aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos.
5
Bande van die dood het my omring, en strome van onheil het my oorval.
6
Bande van die doderyk was rondom my; strikke van die dood het my teëgekom.
7
Toe ek benoud was, het ek die HERE aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp; Hy het my stem uit sy paleis gehoor, en my hulpgeroep voor sy aangesig het in sy ore gekom.
8
Toe het die aarde geskud en gebewe; die fondamente van die berge het gesidder en geskud, omdat Hy toornig was.
9
Rook in sy neus het opgegaan, en 'n vuur uit sy mond het verteer; kole uit Hom het gebrand.
10
En Hy het die hemel gebuig en neergedaal, en donkerheid was onder sy voete.
11
En Hy het op 'n g,rub gery en gevlieg; ja, Hy het gesweef op die vleuels van die wind.
12
Duisternis het Hy sy skuilplek gemaak, sy hut rondom Hom: duisternis van waters, diktes van wolke.
13
Deur die glans voor Hom het sy wolke verbygetrek, hael en gloeiende kole.
14
En die HERE het in die hemel gedonder, en die Allerhoogste het sy stem laat hoor; hael en gloeiende kole.
15
En Hy het sy pyle uitgestuur en hulle verstrooi; ja, sy bliksems in menigte, en Hy het hulle verwar.
16
En die beddings van die waters het sigbaar geword, en die fondamente van die wêreld is blootgelê vanweë u dreiging, o HERE, vanweë die geblaas van die wind van u neus.
17
Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek, Hy het my gegryp, Hy het my uit groot waters getrek.
18
Hy het my verlos van my magtige vyand en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my.
19
Hulle het my oorval op die dag van my nood; maar die HERE was my steun.
20
En Hy het my uitgelei in die ruimte; Hy het my gered, omdat Hy behae in my gehad het.
21
Die HERE het met my gehandel na my geregtigheid; Hy het my vergelde na die reinheid van my hande.
22
Want ek het die weë van die HERE gehou en nie goddeloos van my God afgewyk nie;
23
want al sy verordeninge was voor my, en sy insettinge het ek nie van my verwyder nie.
24
Maar ek was opreg by Hom, en ek was op my hoede vir my ongeregtigheid.
25
So het die HERE my dan vergelde na my geregtigheid, na die reinheid van my hande, voor sy oë.
26
By die liefderyke betoon U Uself liefderyk, by die opregte man opreg,
27
by die reine rein; maar by die valse betoon U Uself verkeerd.
28
Want U verlos die verdrukte volk; maar U verneder die oë wat hoog is.
29
Want U laat my lamp skyn; die HERE my God laat my duisternis opklaar.
30
Want met U loop ek 'n bende storm, en met my God spring ek oor 'n muur.
31
Die weg van God is volmaak; die woord van die HERE is gelouter; Hy is 'n skild vir almal wat by Hom skuil.
32
Want wie is God buiten die HERE, en wie is 'n rots behalwe onse God?
33
God is dit wat my met krag omgord en my weg volkome maak.
34
Hy maak my voete soos die van herte en laat my staan op my hoogtes.
35
Hy leer my hande om oorlog te voer, sodat my arms 'n koperboog span.
36
Ook het U my die skild van u uitredding gegee, en u regterhand het my ondersteun, en u neerbuigende goedheid het my groot gemaak.
37
U het my voetstap ruim gemaak onder my, en my enkels het nie gewankel nie.
38
Ek het my vyande agtervolg en hulle ingehaal, en ek het nie teruggekom voordat ek hulle vernietig het nie.
39
Ek het hulle verbrysel, sodat hulle nie kon opstaan nie; hulle het geval onder my voete.
40
En U het my met krag omgord vir die stryd; U het my teëstanders onder my laat buk.
41
En U het my vyande vir my laat vlug; en my haters, die het ek vernietig.
42
Hulle het geroep om hulp, maar daar was geen verlosser nie -- tot die HERE, maar Hy het hulle nie geantwoord nie.
43
Toe het ek hulle vermaal soos stof voor die wind; ek het hulle uitgegooi soos modder van die strate.
44
U het my gered uit die getwis van die volk; U het my 'n hoof gemaak van nasies; 'n volk wat ek nie geken het nie, het my gedien.
45
Sodra hulle van my gehoor het, was hulle my gehoorsaam, uitlanders het kruipende na my gekom.
46
Uitlanders word kragteloos en kom met siddering uit hulle vestings.
47
Die HERE leef! En geloofd sy my rots, en laat verhoog wees die God van my heil!
48
Die God wat my die wraak gee en volke aan my onderwerp;
49
wat my red van my vyande; ja, U verhef my bo my teëstanders; U bevry my van die man van geweld.
50
Daarom wil ek U loof, o HERE, onder die nasies, en tot eer van u Naam wil ek psalmsing. [ (Psalms 18:51) Hy wat die verlossinge van sy koning groot maak en goedertierenheid bewys aan sy gesalfde, aan Dawid en aan sy nageslag tot in ewigheid. ]
Psalms 18:1
Psalms 18:2
Psalms 18:3
Psalms 18:4
Psalms 18:5
Psalms 18:6
Psalms 18:7
Psalms 18:8
Psalms 18:9
Psalms 18:10
Psalms 18:11
Psalms 18:12
Psalms 18:13
Psalms 18:14
Psalms 18:15
Psalms 18:16
Psalms 18:17
Psalms 18:18
Psalms 18:19
Psalms 18:20
Psalms 18:21
Psalms 18:22
Psalms 18:23
Psalms 18:24
Psalms 18:25
Psalms 18:26
Psalms 18:27
Psalms 18:28
Psalms 18:29
Psalms 18:30
Psalms 18:31
Psalms 18:32
Psalms 18:33
Psalms 18:34
Psalms 18:35
Psalms 18:36
Psalms 18:37
Psalms 18:38
Psalms 18:39
Psalms 18:40
Psalms 18:41
Psalms 18:42
Psalms 18:43
Psalms 18:44
Psalms 18:45
Psalms 18:46
Psalms 18:47
Psalms 18:48
Psalms 18:49
Psalms 18:50
Psalms 1 / Ps 1
Psalms 2 / Ps 2
Psalms 3 / Ps 3
Psalms 4 / Ps 4
Psalms 5 / Ps 5
Psalms 6 / Ps 6
Psalms 7 / Ps 7
Psalms 8 / Ps 8
Psalms 9 / Ps 9
Psalms 10 / Ps 10
Psalms 11 / Ps 11
Psalms 12 / Ps 12
Psalms 13 / Ps 13
Psalms 14 / Ps 14
Psalms 15 / Ps 15
Psalms 16 / Ps 16
Psalms 17 / Ps 17
Psalms 18 / Ps 18
Psalms 19 / Ps 19
Psalms 20 / Ps 20
Psalms 21 / Ps 21
Psalms 22 / Ps 22
Psalms 23 / Ps 23
Psalms 24 / Ps 24
Psalms 25 / Ps 25
Psalms 26 / Ps 26
Psalms 27 / Ps 27
Psalms 28 / Ps 28
Psalms 29 / Ps 29
Psalms 30 / Ps 30
Psalms 31 / Ps 31
Psalms 32 / Ps 32
Psalms 33 / Ps 33
Psalms 34 / Ps 34
Psalms 35 / Ps 35
Psalms 36 / Ps 36
Psalms 37 / Ps 37
Psalms 38 / Ps 38
Psalms 39 / Ps 39
Psalms 40 / Ps 40
Psalms 41 / Ps 41
Psalms 42 / Ps 42
Psalms 43 / Ps 43
Psalms 44 / Ps 44
Psalms 45 / Ps 45
Psalms 46 / Ps 46
Psalms 47 / Ps 47
Psalms 48 / Ps 48
Psalms 49 / Ps 49
Psalms 50 / Ps 50
Psalms 51 / Ps 51
Psalms 52 / Ps 52
Psalms 53 / Ps 53
Psalms 54 / Ps 54
Psalms 55 / Ps 55
Psalms 56 / Ps 56
Psalms 57 / Ps 57
Psalms 58 / Ps 58
Psalms 59 / Ps 59
Psalms 60 / Ps 60
Psalms 61 / Ps 61
Psalms 62 / Ps 62
Psalms 63 / Ps 63
Psalms 64 / Ps 64
Psalms 65 / Ps 65
Psalms 66 / Ps 66
Psalms 67 / Ps 67
Psalms 68 / Ps 68
Psalms 69 / Ps 69
Psalms 70 / Ps 70
Psalms 71 / Ps 71
Psalms 72 / Ps 72
Psalms 73 / Ps 73
Psalms 74 / Ps 74
Psalms 75 / Ps 75
Psalms 76 / Ps 76
Psalms 77 / Ps 77
Psalms 78 / Ps 78
Psalms 79 / Ps 79
Psalms 80 / Ps 80
Psalms 81 / Ps 81
Psalms 82 / Ps 82
Psalms 83 / Ps 83
Psalms 84 / Ps 84
Psalms 85 / Ps 85
Psalms 86 / Ps 86
Psalms 87 / Ps 87
Psalms 88 / Ps 88
Psalms 89 / Ps 89
Psalms 90 / Ps 90
Psalms 91 / Ps 91
Psalms 92 / Ps 92
Psalms 93 / Ps 93
Psalms 94 / Ps 94
Psalms 95 / Ps 95
Psalms 96 / Ps 96
Psalms 97 / Ps 97
Psalms 98 / Ps 98
Psalms 99 / Ps 99
Psalms 100 / Ps 100
Psalms 101 / Ps 101
Psalms 102 / Ps 102
Psalms 103 / Ps 103
Psalms 104 / Ps 104
Psalms 105 / Ps 105
Psalms 106 / Ps 106
Psalms 107 / Ps 107
Psalms 108 / Ps 108
Psalms 109 / Ps 109
Psalms 110 / Ps 110
Psalms 111 / Ps 111
Psalms 112 / Ps 112
Psalms 113 / Ps 113
Psalms 114 / Ps 114
Psalms 115 / Ps 115
Psalms 116 / Ps 116
Psalms 117 / Ps 117
Psalms 118 / Ps 118
Psalms 119 / Ps 119
Psalms 120 / Ps 120
Psalms 121 / Ps 121
Psalms 122 / Ps 122
Psalms 123 / Ps 123
Psalms 124 / Ps 124
Psalms 125 / Ps 125
Psalms 126 / Ps 126
Psalms 127 / Ps 127
Psalms 128 / Ps 128
Psalms 129 / Ps 129
Psalms 130 / Ps 130
Psalms 131 / Ps 131
Psalms 132 / Ps 132
Psalms 133 / Ps 133
Psalms 134 / Ps 134
Psalms 135 / Ps 135
Psalms 136 / Ps 136
Psalms 137 / Ps 137
Psalms 138 / Ps 138
Psalms 139 / Ps 139
Psalms 140 / Ps 140
Psalms 141 / Ps 141
Psalms 142 / Ps 142
Psalms 143 / Ps 143
Psalms 144 / Ps 144
Psalms 145 / Ps 145
Psalms 146 / Ps 146
Psalms 147 / Ps 147
Psalms 148 / Ps 148
Psalms 149 / Ps 149
Psalms 150 / Ps 150