English
A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 119
1
Alef. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel.
2
Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek;
3
ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel.
4
U het u bevele gegee om dit trou te onderhou.
5
Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou!
6
Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let nie.
7
Ek sal U loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer.
8
Ek sal u insettinge onderhou; verlaat my nie geheel en al nie.
9
Bet. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord.
10
Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.
11
Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.
12
Lofwaardig is U, o HERE! Leer my u insettinge!
13
Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond.
14
Ek is vrolik in die weg van u getuienisse soos oor allerhande rykdom.
15
Ek wil u bevele oordink en op u paaie let.
16
Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie.
17
Gimel. Doen goed aan u kneg, sodat ek kan lewe; dan wil ek u woord bewaar.
18
Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet.
19
Ek is 'n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie.
20
My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyddeur.
21
U dreig die vermeteles as gevloektes wat van u gebooie afdwaal.
22
Wentel smaad en veragting van my af, want u getuienisse het ek bewaar.
23
Al sit vorste en beraadslaag teen my -- u kneg oordink u insettinge.
24
Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne.
25
Dalet. My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord.
26
My weë het ek vertel, en U het my verhoor; leer my u insettinge!
27
Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink.
28
My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord.
29
Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my genadiglik u wet.
30
Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.
31
Ek kleef u getuienisse aan; o HERE, maak my nie beskaamd nie!
32
Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart.
33
He. HERE, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar.
34
Gee my verstand, dat ek u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte.
35
Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek 'n behae.
36
Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie.
37
Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie; maak my lewend in u weë.
38
Vervul aan u kneg u belofte wat pas by u vrees.
39
Wend my smaadheid af wat ek vrees, want u verordeninge is goed.
40
Gewis, ek het 'n begeerte tot u bevele; maak my lewend deur u geregtigheid.
41
Wau. En laat u goedertierenhede oor my kom, o HERE, u heil volgens u belofte,
42
sodat ek my smader iets kan antwoord, want ek vertrou op u woord.
43
En onttrek die woord van waarheid nie geheel en al aan my mond nie, want op u verordeninge wag ek.
44
Dan wil ek u wet altyddeur onderhou, vir ewig en altyd,
45
en in die ruimte wandel, want ek soek u bevele.
46
Ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie.
47
En ek wil my verlustig in u gebooie wat ek liefhet,
48
en my hande ophef na u gebooie wat ek liefhet, en u insettinge oordink.
49
Sajin. Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het.
50
Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak.
51
Vermeteles het baie met my gespot; van u wet het ek nie afgewyk nie.
52
Ek het gedink, o HERE, aan u oordele van ouds, en ek het my getroos.
53
Toorngloed het my aangegryp vanweë die goddelose wat u wet verlaat.
54
U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap.
55
HERE, in die nag het ek gedink aan u Naam, en ek het u wet onderhou.
56
Dit het my deel geword, omdat ek u bevele bewaar het.
57
Get. Die HERE is my deel; ek het gesê dat ek u woorde sal bewaar.
58
Ek het U van ganser harte om genade gesmeek; wees my genadig volgens u belofte.
59
Ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse.
60
Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou.
61
Die strikke van die goddelose het my omring; u wet het ek nie vergeet nie.
62
Middernag staan ek op om U te loof vir u regverdige verordeninge.
63
Ek is 'n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou.
64
HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge.
65
Tet. U het goed gedoen aan u kneg, HERE, na u woord.
66
Leer my 'n goeie insig en kennis, want ek glo aan u gebooie.
67
Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek u woord.
68
U is goed en doen goed; leer my u insettinge.
69
Vermeteles het my leuens toegedig; maar ,k bewaar van ganser harte u bevele.
70
Hulle hart is ongevoelig soos vet; maar ,k verlustig my in u wet.
71
Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer.
72
Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer.
73
Jod. U hande het my gemaak en my toeberei; maak my verstandig, dat ek u gebooie kan leer.
74
Die wat U vrees, sien my, en hulle is bly; want op u woord wag ek.
75
Ek weet, HERE, dat u oordele regverdig is en dat U my uit getrouheid verdruk het.
76
Laat tog u goedertierenheid wees om my te troos volgens u belofte aan u kneg.
77
Laat u barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe; want u wet is my verlustiging.
78
Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar ,k oordink u bevele.
79
Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken.
80
Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie.
81
Kaf. My siel smag na u heil; op u woord wag ek.
82
My oë smag na u belofte en sê: Wanneer sal U my vertroos?
83
Want ek het geword soos 'n leersak in die rook; u insettinge het ek nie vergeet nie.
84
Hoeveel sal die dae van u kneg wees? Wanneer sal U gerig oefen onder my vervolgers?
85
Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe na u wet nie.
86
Al u gebooie is waarheid; hulle vervolg my sonder oorsaak; help my!
87
Hulle het my amper vernietig op die aarde; maar ,k het u bevele nie verlaat nie.
88
Maak my lewend na u goedertierenheid, dat ek die getuienis van u mond kan onderhou.
89
Lamed. Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele.
90
U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan.
91
Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte.
92
As u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek omgekom in my ellende.
93
Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U my lewend gemaak.
94
Aan U behoort ek: verlos my, want ek soek u bevele.
95
Die goddelose lê en wag op my, om my om te bring; ek gee ag op u getuienisse.
96
Aan alle volmaaktheid het ek 'n einde gesien, maar u gebod is baie wyd.
97
Mem. Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag.
98
U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig.
99
Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing.
100
Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele.
101
Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar.
102
Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want U het my geleer.
103
Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond.
104
Uit u bevele kry ek verstand; daarom haat ek elke leuenpad.
105
Noen. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.
106
Ek het gesweer, en dit gehou, om u regverdige verordeninge te onderhou.
107
Ek is baie diep neergedruk; HERE, maak my lewend na u woord!
108
Laat tog die vrywillige offerandes van my mond U behaag, o HERE, en leer my u verordeninge.
109
My lewe is altyddeur in my hand; nogtans vergeet ek u wet nie.
110
Die goddelose het vir my 'n vangnet gespan; nogtans het ek van u bevele nie afgedwaal nie.
111
Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart.
112
Ek het my hart geneig, om u insettinge te betrag, vir ewig, tot die einde toe.
113
Samek. Twyfelaars haat ek, maar u wet het ek lief.
114
U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.
115
Gaan weg van my, kwaaddoeners, dat ek die gebooie van my God kan bewaar!
116
Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie.
117
Steun my, dat ek verlos word; dan sal ek altyddeur op u insettinge let.
118
U verag almal wat van u insettinge afdwaal, want hulle bedrieëry is leuens.
119
U ruim al die goddelose van die aarde weg soos skuim; daarom het ek u getuienisse lief.
120
My vlees sidder van skrik vir U, en ek vrees vir u oordele.
121
Ajin. Ek het reg en geregtigheid gedoen: gee my nie oor aan my verdrukkers nie.
122
Wees borg vir u kneg ten goede; laat vermeteles my nie verdruk nie.
123
My oë smag na u heil en na die belofte van u geregtigheid.
124
Handel met u kneg na u goedertierenheid, en leer my u insettinge.
125
Ek is u kneg; maak my verstandig, dat ek u getuienisse kan ken.
126
Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het u wet verbreek.
127
Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud.
128
Daarom hou ek al die bevele aangaande alles vir reg; elke leuenpad haat ek.
129
Pe. U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle.
130
Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.
131
Ek maak my mond wyd oop en hyg, want na u gebooie verlang ek.
132
Wend U tot my en wees my genadig volgens die reg van die wat u Naam liefhet.
133
Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie.
134
Verlos my van die mens se verdrukking, sodat ek u bevele kan onderhou.
135
Laat u aangesig skyn oor u kneg, en leer my u insettinge.
136
My oë loop af in strome van water, omdat hulle u wet nie onderhou nie.
137
Sade. HERE, U is regverdig, en reg is u verordeninge.
138
In geregtigheid het U u getuienisse beveel en in louter trou.
139
My ywer verteer my, omdat my teëstanders u woorde vergeet het.
140
U woord is deur en deur gelouter, en u kneg het dit lief.
141
Ek is klein en verag, maar u bevele vergeet ek nie.
142
U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en u wet is waarheid.
143
Benoudheid en angs het my getref, maar u gebooie is my verlustiging.
144
U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid; maak my verstandig, dat ek kan lewe.
145
Kof. Ek het geroep van ganser harte; verhoor my, o HERE! Ek wil u insettinge bewaar.
146
Ek het U aangeroep; verlos my, dat ek u getuienisse kan onderhou.
147
Voor die môreskemering roep ek om hulp; op u woord wag ek.
148
My oë is die nagwake voor om u woord te oordink.
149
Hoor my stem na u goedertierenheid; o HERE, maak my lewend volgens u verordeninge.
150
Hulle kom nader wat skandelike dade najaag, hulle wat ver van u wet af is.
151
U, o HERE, is naby, en al u gebooie is waarheid.
152
Lankal het ek geweet uit u getuienisse dat U hulle vir ewig gegrond het.
153
Resj. Sien my ellende aan en red my, want u wet vergeet ek nie.
154
Verdedig my regsaak en verlos my; maak my lewend volgens u belofte.
155
Die heil is ver van die goddelose, want hulle soek u insettinge nie.
156
HERE, u barmhartighede is menigvuldig; maak my lewend volgens u verordeninge.
157
My vervolgers en my teëstanders is talryk; van u getuienisse wyk ek nie af nie.
158
Ek het diegene gesien wat troueloos handel, en dit het my gewalg dat hulle u woord nie onderhou nie.
159
Aanskou dat ek u bevele liefhet; o HERE, maak my lewend na u goedertierenheid.
160
Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.
161
Sin, Sjin. Vorste het my sonder oorsaak vervolg, maar my hart vrees vir u woord.
162
Ek is vrolik oor u belofte soos een wat 'n groot buit vind.
163
Leuens haat ek en het daar 'n afsku van; u wet het ek lief.
164
Ek loof u sewe maal elke dag oor u regverdige verordeninge.
165
Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie.
166
o HERE, ek hoop op u heil, en ek hou u gebooie.
167
My siel onderhou u getuienisse, en ek het hulle baie lief.
168
Ek onderhou u bevele en u getuienisse, want al my weë is voor U.
169
Tau. o HERE, laat my smeking nader kom voor u aangesig; maak my verstandig volgens u woord.
170
Laat my smeking voor u aangesig kom; red my volgens u belofte.
171
My lippe sal lofsange laat uitstroom, want U leer my u insettinge.
172
My tong sal u woord besing, want al u gebooie is geregtigheid.
173
Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies.
174
o HERE, ek verlang na u heil, en u wet is my verlustiging.
175
Laat my siel lewe, dat dit U kan loof; en laat u gerigte my help.
176
Ek het gedwaal soos 'n verlore skaap; soek u kneg, want u gebooie vergeet ek nie.