A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 119

1
Alef. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel.
2
Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek;
3
ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel.
4
U het u bevele gegee om dit trou te onderhou.
5
Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou!
6
Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let nie.
7
Ek sal U loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer.
8
Ek sal u insettinge onderhou; verlaat my nie geheel en al nie.
9
Bet. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord.
10
Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.
11
Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.
12
Lofwaardig is U, o HERE! Leer my u insettinge!
13
Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond.
14
Ek is vrolik in die weg van u getuienisse soos oor allerhande rykdom.
15
Ek wil u bevele oordink en op u paaie let.
16
Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie.
17
Gimel. Doen goed aan u kneg, sodat ek kan lewe; dan wil ek u woord bewaar.
18
Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet.
19
Ek is 'n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie.
20
My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyddeur.
21
U dreig die vermeteles as gevloektes wat van u gebooie afdwaal.
22
Wentel smaad en veragting van my af, want u getuienisse het ek bewaar.
23
Al sit vorste en beraadslaag teen my -- u kneg oordink u insettinge.
24
Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne.
25
Dalet. My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord.
26
My weë het ek vertel, en U het my verhoor; leer my u insettinge!
27
Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink.
28
My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord.
29
Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my genadiglik u wet.
30
Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.
31
Ek kleef u getuienisse aan; o HERE, maak my nie beskaamd nie!
32
Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart.
33
He. HERE, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar.
34
Gee my verstand, dat ek u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte.
35
Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek 'n behae.
36
Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie.
37
Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie; maak my lewend in u weë.
38
Vervul aan u kneg u belofte wat pas by u vrees.
39
Wend my smaadheid af wat ek vrees, want u verordeninge is goed.
40
Gewis, ek het 'n begeerte tot u bevele; maak my lewend deur u geregtigheid.
41
Wau. En laat u goedertierenhede oor my kom, o HERE, u heil volgens u belofte,
42
sodat ek my smader iets kan antwoord, want ek vertrou op u woord.
43
En onttrek die woord van waarheid nie geheel en al aan my mond nie, want op u verordeninge wag ek.
44
Dan wil ek u wet altyddeur onderhou, vir ewig en altyd,
45
en in die ruimte wandel, want ek soek u bevele.
46
Ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie.
47
En ek wil my verlustig in u gebooie wat ek liefhet,
48
en my hande ophef na u gebooie wat ek liefhet, en u insettinge oordink.
49
Sajin. Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het.
50
Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak.
51
Vermeteles het baie met my gespot; van u wet het ek nie afgewyk nie.
52
Ek het gedink, o HERE, aan u oordele van ouds, en ek het my getroos.
53
Toorngloed het my aangegryp vanweë die goddelose wat u wet verlaat.
54
U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap.
55
HERE, in die nag het ek gedink aan u Naam, en ek het u wet onderhou.
56
Dit het my deel geword, omdat ek u bevele bewaar het.
57
Get. Die HERE is my deel; ek het gesê dat ek u woorde sal bewaar.
58
Ek het U van ganser harte om genade gesmeek; wees my genadig volgens u belofte.
59
Ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse.
60
Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou.
61
Die strikke van die goddelose het my omring; u wet het ek nie vergeet nie.
62
Middernag staan ek op om U te loof vir u regverdige verordeninge.
63
Ek is 'n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou.
64
HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge.
65
Tet. U het goed gedoen aan u kneg, HERE, na u woord.
66
Leer my 'n goeie insig en kennis, want ek glo aan u gebooie.
67
Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek u woord.
68
U is goed en doen goed; leer my u insettinge.
69
Vermeteles het my leuens toegedig; maar ,k bewaar van ganser harte u bevele.
70
Hulle hart is ongevoelig soos vet; maar ,k verlustig my in u wet.
71
Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer.
72
Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer.
73
Jod. U hande het my gemaak en my toeberei; maak my verstandig, dat ek u gebooie kan leer.
74
Die wat U vrees, sien my, en hulle is bly; want op u woord wag ek.
75
Ek weet, HERE, dat u oordele regverdig is en dat U my uit getrouheid verdruk het.
76
Laat tog u goedertierenheid wees om my te troos volgens u belofte aan u kneg.
77
Laat u barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe; want u wet is my verlustiging.
78
Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar ,k oordink u bevele.
79
Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken.
80
Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie.
81
Kaf. My siel smag na u heil; op u woord wag ek.
82
My oë smag na u belofte en sê: Wanneer sal U my vertroos?
83
Want ek het geword soos 'n leersak in die rook; u insettinge het ek nie vergeet nie.
84
Hoeveel sal die dae van u kneg wees? Wanneer sal U gerig oefen onder my vervolgers?
85
Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe na u wet nie.
86
Al u gebooie is waarheid; hulle vervolg my sonder oorsaak; help my!
87
Hulle het my amper vernietig op die aarde; maar ,k het u bevele nie verlaat nie.
88
Maak my lewend na u goedertierenheid, dat ek die getuienis van u mond kan onderhou.
89
Lamed. Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele.
90
U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan.
91
Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte.
92
As u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek omgekom in my ellende.
93
Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U my lewend gemaak.
94
Aan U behoort ek: verlos my, want ek soek u bevele.
95
Die goddelose lê en wag op my, om my om te bring; ek gee ag op u getuienisse.
96
Aan alle volmaaktheid het ek 'n einde gesien, maar u gebod is baie wyd.
97
Mem. Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag.
98
U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig.
99
Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing.
100
Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele.
101
Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar.
102
Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want U het my geleer.
103
Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond.
104
Uit u bevele kry ek verstand; daarom haat ek elke leuenpad.
105
Noen. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.
106
Ek het gesweer, en dit gehou, om u regverdige verordeninge te onderhou.
107
Ek is baie diep neergedruk; HERE, maak my lewend na u woord!
108
Laat tog die vrywillige offerandes van my mond U behaag, o HERE, en leer my u verordeninge.
109
My lewe is altyddeur in my hand; nogtans vergeet ek u wet nie.
110
Die goddelose het vir my 'n vangnet gespan; nogtans het ek van u bevele nie afgedwaal nie.
111
Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart.
112
Ek het my hart geneig, om u insettinge te betrag, vir ewig, tot die einde toe.
113
Samek. Twyfelaars haat ek, maar u wet het ek lief.
114
U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.
115
Gaan weg van my, kwaaddoeners, dat ek die gebooie van my God kan bewaar!
116
Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie.
117
Steun my, dat ek verlos word; dan sal ek altyddeur op u insettinge let.
118
U verag almal wat van u insettinge afdwaal, want hulle bedrieëry is leuens.
119
U ruim al die goddelose van die aarde weg soos skuim; daarom het ek u getuienisse lief.
120
My vlees sidder van skrik vir U, en ek vrees vir u oordele.
121
Ajin. Ek het reg en geregtigheid gedoen: gee my nie oor aan my verdrukkers nie.
122
Wees borg vir u kneg ten goede; laat vermeteles my nie verdruk nie.
123
My oë smag na u heil en na die belofte van u geregtigheid.
124
Handel met u kneg na u goedertierenheid, en leer my u insettinge.
125
Ek is u kneg; maak my verstandig, dat ek u getuienisse kan ken.
126
Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het u wet verbreek.
127
Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud.
128
Daarom hou ek al die bevele aangaande alles vir reg; elke leuenpad haat ek.
129
Pe. U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle.
130
Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.
131
Ek maak my mond wyd oop en hyg, want na u gebooie verlang ek.
132
Wend U tot my en wees my genadig volgens die reg van die wat u Naam liefhet.
133
Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie.
134
Verlos my van die mens se verdrukking, sodat ek u bevele kan onderhou.
135
Laat u aangesig skyn oor u kneg, en leer my u insettinge.
136
My oë loop af in strome van water, omdat hulle u wet nie onderhou nie.
137
Sade. HERE, U is regverdig, en reg is u verordeninge.
138
In geregtigheid het U u getuienisse beveel en in louter trou.
139
My ywer verteer my, omdat my teëstanders u woorde vergeet het.
140
U woord is deur en deur gelouter, en u kneg het dit lief.
141
Ek is klein en verag, maar u bevele vergeet ek nie.
142
U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en u wet is waarheid.
143
Benoudheid en angs het my getref, maar u gebooie is my verlustiging.
144
U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid; maak my verstandig, dat ek kan lewe.
145
Kof. Ek het geroep van ganser harte; verhoor my, o HERE! Ek wil u insettinge bewaar.
146
Ek het U aangeroep; verlos my, dat ek u getuienisse kan onderhou.
147
Voor die môreskemering roep ek om hulp; op u woord wag ek.
148
My oë is die nagwake voor om u woord te oordink.
149
Hoor my stem na u goedertierenheid; o HERE, maak my lewend volgens u verordeninge.
150
Hulle kom nader wat skandelike dade najaag, hulle wat ver van u wet af is.
151
U, o HERE, is naby, en al u gebooie is waarheid.
152
Lankal het ek geweet uit u getuienisse dat U hulle vir ewig gegrond het.
153
Resj. Sien my ellende aan en red my, want u wet vergeet ek nie.
154
Verdedig my regsaak en verlos my; maak my lewend volgens u belofte.
155
Die heil is ver van die goddelose, want hulle soek u insettinge nie.
156
HERE, u barmhartighede is menigvuldig; maak my lewend volgens u verordeninge.
157
My vervolgers en my teëstanders is talryk; van u getuienisse wyk ek nie af nie.
158
Ek het diegene gesien wat troueloos handel, en dit het my gewalg dat hulle u woord nie onderhou nie.
159
Aanskou dat ek u bevele liefhet; o HERE, maak my lewend na u goedertierenheid.
160
Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.
161
Sin, Sjin. Vorste het my sonder oorsaak vervolg, maar my hart vrees vir u woord.
162
Ek is vrolik oor u belofte soos een wat 'n groot buit vind.
163
Leuens haat ek en het daar 'n afsku van; u wet het ek lief.
164
Ek loof u sewe maal elke dag oor u regverdige verordeninge.
165
Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie.
166
o HERE, ek hoop op u heil, en ek hou u gebooie.
167
My siel onderhou u getuienisse, en ek het hulle baie lief.
168
Ek onderhou u bevele en u getuienisse, want al my weë is voor U.
169
Tau. o HERE, laat my smeking nader kom voor u aangesig; maak my verstandig volgens u woord.
170
Laat my smeking voor u aangesig kom; red my volgens u belofte.
171
My lippe sal lofsange laat uitstroom, want U leer my u insettinge.
172
My tong sal u woord besing, want al u gebooie is geregtigheid.
173
Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies.
174
o HERE, ek verlang na u heil, en u wet is my verlustiging.
175
Laat my siel lewe, dat dit U kan loof; en laat u gerigte my help.
176
Ek het gedwaal soos 'n verlore skaap; soek u kneg, want u gebooie vergeet ek nie.
Psalms 119:1
Psalms 119:2
Psalms 119:3
Psalms 119:4
Psalms 119:5
Psalms 119:6
Psalms 119:7
Psalms 119:8
Psalms 119:9
Psalms 119:10
Psalms 119:11
Psalms 119:12
Psalms 119:13
Psalms 119:14
Psalms 119:15
Psalms 119:16
Psalms 119:17
Psalms 119:18
Psalms 119:19
Psalms 119:20
Psalms 119:21
Psalms 119:22
Psalms 119:23
Psalms 119:24
Psalms 119:25
Psalms 119:26
Psalms 119:27
Psalms 119:28
Psalms 119:29
Psalms 119:30
Psalms 119:31
Psalms 119:32
Psalms 119:33
Psalms 119:34
Psalms 119:35
Psalms 119:36
Psalms 119:37
Psalms 119:38
Psalms 119:39
Psalms 119:40
Psalms 119:41
Psalms 119:42
Psalms 119:43
Psalms 119:44
Psalms 119:45
Psalms 119:46
Psalms 119:47
Psalms 119:48
Psalms 119:49
Psalms 119:50
Psalms 119:51
Psalms 119:52
Psalms 119:53
Psalms 119:54
Psalms 119:55
Psalms 119:56
Psalms 119:57
Psalms 119:58
Psalms 119:59
Psalms 119:60
Psalms 119:61
Psalms 119:62
Psalms 119:63
Psalms 119:64
Psalms 119:65
Psalms 119:66
Psalms 119:67
Psalms 119:68
Psalms 119:69
Psalms 119:70
Psalms 119:71
Psalms 119:72
Psalms 119:73
Psalms 119:74
Psalms 119:75
Psalms 119:76
Psalms 119:77
Psalms 119:78
Psalms 119:79
Psalms 119:80
Psalms 119:81
Psalms 119:82
Psalms 119:83
Psalms 119:84
Psalms 119:85
Psalms 119:86
Psalms 119:87
Psalms 119:88
Psalms 119:89
Psalms 119:90
Psalms 119:91
Psalms 119:92
Psalms 119:93
Psalms 119:94
Psalms 119:95
Psalms 119:96
Psalms 119:97
Psalms 119:98
Psalms 119:99
Psalms 119:100
Psalms 119:101
Psalms 119:102
Psalms 119:103
Psalms 119:104
Psalms 119:105
Psalms 119:106
Psalms 119:107
Psalms 119:108
Psalms 119:109
Psalms 119:110
Psalms 119:111
Psalms 119:112
Psalms 119:113
Psalms 119:114
Psalms 119:115
Psalms 119:116
Psalms 119:117
Psalms 119:118
Psalms 119:119
Psalms 119:120
Psalms 119:121
Psalms 119:122
Psalms 119:123
Psalms 119:124
Psalms 119:125
Psalms 119:126
Psalms 119:127
Psalms 119:128
Psalms 119:129
Psalms 119:130
Psalms 119:131
Psalms 119:132
Psalms 119:133
Psalms 119:134
Psalms 119:135
Psalms 119:136
Psalms 119:137
Psalms 119:138
Psalms 119:139
Psalms 119:140
Psalms 119:141
Psalms 119:142
Psalms 119:143
Psalms 119:144
Psalms 119:145
Psalms 119:146
Psalms 119:147
Psalms 119:148
Psalms 119:149
Psalms 119:150
Psalms 119:151
Psalms 119:152
Psalms 119:153
Psalms 119:154
Psalms 119:155
Psalms 119:156
Psalms 119:157
Psalms 119:158
Psalms 119:159
Psalms 119:160
Psalms 119:161
Psalms 119:162
Psalms 119:163
Psalms 119:164
Psalms 119:165
Psalms 119:166
Psalms 119:167
Psalms 119:168
Psalms 119:169
Psalms 119:170
Psalms 119:171
Psalms 119:172
Psalms 119:173
Psalms 119:174
Psalms 119:175
Psalms 119:176
Psalms 1 / Ps 1
Psalms 2 / Ps 2
Psalms 3 / Ps 3
Psalms 4 / Ps 4
Psalms 5 / Ps 5
Psalms 6 / Ps 6
Psalms 7 / Ps 7
Psalms 8 / Ps 8
Psalms 9 / Ps 9
Psalms 10 / Ps 10
Psalms 11 / Ps 11
Psalms 12 / Ps 12
Psalms 13 / Ps 13
Psalms 14 / Ps 14
Psalms 15 / Ps 15
Psalms 16 / Ps 16
Psalms 17 / Ps 17
Psalms 18 / Ps 18
Psalms 19 / Ps 19
Psalms 20 / Ps 20
Psalms 21 / Ps 21
Psalms 22 / Ps 22
Psalms 23 / Ps 23
Psalms 24 / Ps 24
Psalms 25 / Ps 25
Psalms 26 / Ps 26
Psalms 27 / Ps 27
Psalms 28 / Ps 28
Psalms 29 / Ps 29
Psalms 30 / Ps 30
Psalms 31 / Ps 31
Psalms 32 / Ps 32
Psalms 33 / Ps 33
Psalms 34 / Ps 34
Psalms 35 / Ps 35
Psalms 36 / Ps 36
Psalms 37 / Ps 37
Psalms 38 / Ps 38
Psalms 39 / Ps 39
Psalms 40 / Ps 40
Psalms 41 / Ps 41
Psalms 42 / Ps 42
Psalms 43 / Ps 43
Psalms 44 / Ps 44
Psalms 45 / Ps 45
Psalms 46 / Ps 46
Psalms 47 / Ps 47
Psalms 48 / Ps 48
Psalms 49 / Ps 49
Psalms 50 / Ps 50
Psalms 51 / Ps 51
Psalms 52 / Ps 52
Psalms 53 / Ps 53
Psalms 54 / Ps 54
Psalms 55 / Ps 55
Psalms 56 / Ps 56
Psalms 57 / Ps 57
Psalms 58 / Ps 58
Psalms 59 / Ps 59
Psalms 60 / Ps 60
Psalms 61 / Ps 61
Psalms 62 / Ps 62
Psalms 63 / Ps 63
Psalms 64 / Ps 64
Psalms 65 / Ps 65
Psalms 66 / Ps 66
Psalms 67 / Ps 67
Psalms 68 / Ps 68
Psalms 69 / Ps 69
Psalms 70 / Ps 70
Psalms 71 / Ps 71
Psalms 72 / Ps 72
Psalms 73 / Ps 73
Psalms 74 / Ps 74
Psalms 75 / Ps 75
Psalms 76 / Ps 76
Psalms 77 / Ps 77
Psalms 78 / Ps 78
Psalms 79 / Ps 79
Psalms 80 / Ps 80
Psalms 81 / Ps 81
Psalms 82 / Ps 82
Psalms 83 / Ps 83
Psalms 84 / Ps 84
Psalms 85 / Ps 85
Psalms 86 / Ps 86
Psalms 87 / Ps 87
Psalms 88 / Ps 88
Psalms 89 / Ps 89
Psalms 90 / Ps 90
Psalms 91 / Ps 91
Psalms 92 / Ps 92
Psalms 93 / Ps 93
Psalms 94 / Ps 94
Psalms 95 / Ps 95
Psalms 96 / Ps 96
Psalms 97 / Ps 97
Psalms 98 / Ps 98
Psalms 99 / Ps 99
Psalms 100 / Ps 100
Psalms 101 / Ps 101
Psalms 102 / Ps 102
Psalms 103 / Ps 103
Psalms 104 / Ps 104
Psalms 105 / Ps 105
Psalms 106 / Ps 106
Psalms 107 / Ps 107
Psalms 108 / Ps 108
Psalms 109 / Ps 109
Psalms 110 / Ps 110
Psalms 111 / Ps 111
Psalms 112 / Ps 112
Psalms 113 / Ps 113
Psalms 114 / Ps 114
Psalms 115 / Ps 115
Psalms 116 / Ps 116
Psalms 117 / Ps 117
Psalms 118 / Ps 118
Psalms 119 / Ps 119
Psalms 120 / Ps 120
Psalms 121 / Ps 121
Psalms 122 / Ps 122
Psalms 123 / Ps 123
Psalms 124 / Ps 124
Psalms 125 / Ps 125
Psalms 126 / Ps 126
Psalms 127 / Ps 127
Psalms 128 / Ps 128
Psalms 129 / Ps 129
Psalms 130 / Ps 130
Psalms 131 / Ps 131
Psalms 132 / Ps 132
Psalms 133 / Ps 133
Psalms 134 / Ps 134
Psalms 135 / Ps 135
Psalms 136 / Ps 136
Psalms 137 / Ps 137
Psalms 138 / Ps 138
Psalms 139 / Ps 139
Psalms 140 / Ps 140
Psalms 141 / Ps 141
Psalms 142 / Ps 142
Psalms 143 / Ps 143
Psalms 144 / Ps 144
Psalms 145 / Ps 145
Psalms 146 / Ps 146
Psalms 147 / Ps 147
Psalms 148 / Ps 148
Psalms 149 / Ps 149
Psalms 150 / Ps 150