A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 1081
'n Lied. 'n Psalm van Dawid.
2
My hart is gerus, o God! Ek wil sing en psalmsing, ja, ook my eer.
3
Waak op, harp en siter! Ek wil die dageraad wakker maak.
4
Ek wil U loof onder die volke, o HERE, en psalmsing tot u eer, onder die nasies;
5
want u goedertierenheid is groot bo die hemel uit en u trou tot by die wolke.
6
Verhef U bo die hemele, o God, en u heerlikheid bo die hele aarde!
7
Dat u bemindes gered kan word -- verlos deur u regterhand en verhoor ons!
8
God het gespreek in sy heiligdom: Ek wil jubel, Ek wil Sigem verdeel en die dal van Sukkot afmeet.
9
G¡lead is myne, Manasse is myne, en Efraim is die beskutting van my hoof; Juda is my veldheerstaf.
10
Moab is my waskom; op Edom werp Ek my skoen; oor Filist,a jubel Ek.
11
Wie sal my bring in die versterkte stad? Wie lei my tot in Edom?
12
Het U, o God, ons nie verwerp nie? En U trek nie uit, o God, saam met ons leërs nie.
13
Gee ons hulp teen die vyand, want die mens se hulp is vergeefse moeite. [ (Psalms 108:14) In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande vertrap. ]