A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 107

1
Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!
2
Dit moet die verlostes van die HERE sê, wat Hy uit die nood verlos het
3
en uit die lande versamel het, van die ooste en die weste, van die noorde en van die see af.
4
Hulle het gedwaal in die woestyn, op woeste paaie; 'n stad om in te woon het hulle nie gevind nie.
5
Honger, ook dors was hulle; hulle siel het in hulle versmag.
6
Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle gered.
7
En Hy het hulle gelei op 'n regte pad om te gaan na 'n stad om in te woon.
8
Laat hulle die HERE loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders;
9
want Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul.
10
Die wat in duisternis en doodskaduwee gesit het, gevang in ellende en ysters --
11
omdat hulle wederstrewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het,
12
het Hy hulle hart deur moeite verneder; hulle het gestruikel, en daar was geen helper nie.
13
Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle verlos.
14
Hy het hulle uit duisternis en doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek.
15
Laat hulle die HERE loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders;
16
want Hy het koperdeure verbreek en ystergrendels stukkend geslaan.
17
Die wat dwase was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtighede gepynig is --
18
hulle siel het 'n afsku gehad van elke soort voedsel, en hulle het tot by die poorte van die dood gekom.
19
Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle verlos.
20
Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red.
21
Laat hulle die HERE loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders;
22
en laat hulle lofoffers bring en met gejubel sy werke vertel.
23
Die wat na die see toe afdaal in skepe, wat handel drywe op die groot waters --
24
hulle het die werke van die HERE gesien en sy wonders in die diepte.
25
Want Hy het gespreek en 'n stormwind laat opsteek wat die golwe daarvan opgesweep het.
26
Hulle het opgerys na die hemel, neergedaal na die dieptes -- hulle siel het vergaan van wee.
27
Hulle het getuimel en gewaggel soos 'n dronk man, en al hulle wysheid is verwar.
28
Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het Hy hulle uitgelei.
29
Hy het die storm 'n gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword.
30
Toe was hulle bly, omdat dit rustig geword het, en Hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte.
31
Laat hulle die HERE loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders.
32
En laat hulle Hom verhoog in die vergadering van die volk en Hom roem in die kring van die oudstes.
33
Hy het riviere 'n woestyn gemaak en waterfonteine 'n dorsland,
34
vrugbare land 'n brak aarde, oor die boosheid van die wat daarin woon.
35
Hy het die woestyn 'n waterplas gemaak en die dor land waterfonteine;
36
en Hy het hongeriges daar laat bly, en hulle het 'n stad gestig om in te woon.
37
En hulle het lande gesaai en wingerde geplant wat vrugte as opbrings verskaf het.
38
En Hy het hulle geseën, sodat hulle sterk vermenigvuldig het, en hulle vee het Hy nie min gemaak nie.
39
Toe het hulle min geword en weggesink deur die druk van onheil en kommer --
40
Hy wat veragting uitstort oor edeles en hulle laat dwaal in 'n woeste wêreld, sonder pad --
41
Hy het die behoeftige beskerm teen verdrukking en die geslagte soos kuddes gemaak.
42
Die opregtes sien dit en is bly, maar alle ongeregtigheid hou sy mond toe.
43
Wie wys is, laat hy op hierdie dinge ag gee, en laat hulle let op die goedertierenhede van die HERE.
Psalms 107:1
Psalms 107:2
Psalms 107:3
Psalms 107:4
Psalms 107:5
Psalms 107:6
Psalms 107:7
Psalms 107:8
Psalms 107:9
Psalms 107:10
Psalms 107:11
Psalms 107:12
Psalms 107:13
Psalms 107:14
Psalms 107:15
Psalms 107:16
Psalms 107:17
Psalms 107:18
Psalms 107:19
Psalms 107:20
Psalms 107:21
Psalms 107:22
Psalms 107:23
Psalms 107:24
Psalms 107:25
Psalms 107:26
Psalms 107:27
Psalms 107:28
Psalms 107:29
Psalms 107:30
Psalms 107:31
Psalms 107:32
Psalms 107:33
Psalms 107:34
Psalms 107:35
Psalms 107:36
Psalms 107:37
Psalms 107:38
Psalms 107:39
Psalms 107:40
Psalms 107:41
Psalms 107:42
Psalms 107:43
Psalms 1 / Ps 1
Psalms 2 / Ps 2
Psalms 3 / Ps 3
Psalms 4 / Ps 4
Psalms 5 / Ps 5
Psalms 6 / Ps 6
Psalms 7 / Ps 7
Psalms 8 / Ps 8
Psalms 9 / Ps 9
Psalms 10 / Ps 10
Psalms 11 / Ps 11
Psalms 12 / Ps 12
Psalms 13 / Ps 13
Psalms 14 / Ps 14
Psalms 15 / Ps 15
Psalms 16 / Ps 16
Psalms 17 / Ps 17
Psalms 18 / Ps 18
Psalms 19 / Ps 19
Psalms 20 / Ps 20
Psalms 21 / Ps 21
Psalms 22 / Ps 22
Psalms 23 / Ps 23
Psalms 24 / Ps 24
Psalms 25 / Ps 25
Psalms 26 / Ps 26
Psalms 27 / Ps 27
Psalms 28 / Ps 28
Psalms 29 / Ps 29
Psalms 30 / Ps 30
Psalms 31 / Ps 31
Psalms 32 / Ps 32
Psalms 33 / Ps 33
Psalms 34 / Ps 34
Psalms 35 / Ps 35
Psalms 36 / Ps 36
Psalms 37 / Ps 37
Psalms 38 / Ps 38
Psalms 39 / Ps 39
Psalms 40 / Ps 40
Psalms 41 / Ps 41
Psalms 42 / Ps 42
Psalms 43 / Ps 43
Psalms 44 / Ps 44
Psalms 45 / Ps 45
Psalms 46 / Ps 46
Psalms 47 / Ps 47
Psalms 48 / Ps 48
Psalms 49 / Ps 49
Psalms 50 / Ps 50
Psalms 51 / Ps 51
Psalms 52 / Ps 52
Psalms 53 / Ps 53
Psalms 54 / Ps 54
Psalms 55 / Ps 55
Psalms 56 / Ps 56
Psalms 57 / Ps 57
Psalms 58 / Ps 58
Psalms 59 / Ps 59
Psalms 60 / Ps 60
Psalms 61 / Ps 61
Psalms 62 / Ps 62
Psalms 63 / Ps 63
Psalms 64 / Ps 64
Psalms 65 / Ps 65
Psalms 66 / Ps 66
Psalms 67 / Ps 67
Psalms 68 / Ps 68
Psalms 69 / Ps 69
Psalms 70 / Ps 70
Psalms 71 / Ps 71
Psalms 72 / Ps 72
Psalms 73 / Ps 73
Psalms 74 / Ps 74
Psalms 75 / Ps 75
Psalms 76 / Ps 76
Psalms 77 / Ps 77
Psalms 78 / Ps 78
Psalms 79 / Ps 79
Psalms 80 / Ps 80
Psalms 81 / Ps 81
Psalms 82 / Ps 82
Psalms 83 / Ps 83
Psalms 84 / Ps 84
Psalms 85 / Ps 85
Psalms 86 / Ps 86
Psalms 87 / Ps 87
Psalms 88 / Ps 88
Psalms 89 / Ps 89
Psalms 90 / Ps 90
Psalms 91 / Ps 91
Psalms 92 / Ps 92
Psalms 93 / Ps 93
Psalms 94 / Ps 94
Psalms 95 / Ps 95
Psalms 96 / Ps 96
Psalms 97 / Ps 97
Psalms 98 / Ps 98
Psalms 99 / Ps 99
Psalms 100 / Ps 100
Psalms 101 / Ps 101
Psalms 102 / Ps 102
Psalms 103 / Ps 103
Psalms 104 / Ps 104
Psalms 105 / Ps 105
Psalms 106 / Ps 106
Psalms 107 / Ps 107
Psalms 108 / Ps 108
Psalms 109 / Ps 109
Psalms 110 / Ps 110
Psalms 111 / Ps 111
Psalms 112 / Ps 112
Psalms 113 / Ps 113
Psalms 114 / Ps 114
Psalms 115 / Ps 115
Psalms 116 / Ps 116
Psalms 117 / Ps 117
Psalms 118 / Ps 118
Psalms 119 / Ps 119
Psalms 120 / Ps 120
Psalms 121 / Ps 121
Psalms 122 / Ps 122
Psalms 123 / Ps 123
Psalms 124 / Ps 124
Psalms 125 / Ps 125
Psalms 126 / Ps 126
Psalms 127 / Ps 127
Psalms 128 / Ps 128
Psalms 129 / Ps 129
Psalms 130 / Ps 130
Psalms 131 / Ps 131
Psalms 132 / Ps 132
Psalms 133 / Ps 133
Psalms 134 / Ps 134
Psalms 135 / Ps 135
Psalms 136 / Ps 136
Psalms 137 / Ps 137
Psalms 138 / Ps 138
Psalms 139 / Ps 139
Psalms 140 / Ps 140
Psalms 141 / Ps 141
Psalms 142 / Ps 142
Psalms 143 / Ps 143
Psalms 144 / Ps 144
Psalms 145 / Ps 145
Psalms 146 / Ps 146
Psalms 147 / Ps 147
Psalms 148 / Ps 148
Psalms 149 / Ps 149
Psalms 150 / Ps 150