A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 106

1
Halleluja! Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
2
Wie kan die magtige dade van die HERE uitspreek, al sy roem verkondig?
3
Welgeluksalig is hulle wat die reg bewaar, die wat altyd geregtigheid doen.
4
Dink aan my, o HERE, na die welbehae in u volk, besoek my met u heil,
5
dat ek kan aanskou die geluk van u uitverkorenes, dat ek bly kan wees in die blydskap van u volk, my kan beroem met u erfdeel.
6
Ons het gesondig, saam met ons vaders; ons het verkeerd gedoen, goddeloos gehandel.
7
Ons vaders in Egipte het nie ag gegee op u wonders, hulle het nie gedink aan die menigte van u goedertierenhede nie, maar was wederstrewig by die see, by die Skelfsee.
8
Maar Hy het hulle verlos om sy Naam ontwil, om sy mag bekend te maak.
9
En Hy het die Skelfsee gedreig, sodat dit opgedroog het, en hulle deur die watervloede laat gaan soos deur 'n woestyn.
10
En Hy het hulle verlos uit die hand van die hater en hulle bevry uit die hand van die vyand.
11
En die waters het hulle teëstanders oordek: nie een van hulle het oorgebly nie.
12
Toe het hulle aan sy woorde geglo, hulle het sy lof gesing.
13
Maar hulle het gou sy werke vergeet, op sy raadsbesluit nie gewag nie.
14
En hulle het baie begerig geword in die woestyn en God versoek in die wildernis.
15
Toe het Hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel 'n maerte gestuur.
16
En hulle was in die laer afgunstig op Moses, op A„ron, die heilige van die HERE.
17
Die aarde het oopgegaan en Datan verslind en die bende van Ab¡ram oordek.
18
En 'n vuur het gebrand onder hulle bende, 'n vlam die goddelose aan die brand gesteek.
19
Hulle het by Horeb 'n kalf gemaak en gebuig voor 'n gegote beeld.
20
En hulle het hul Heerlikheid verruil vir die afbeelding van 'n bees wat gras eet.
21
Hulle het God vergeet, hulle Verlosser, wat groot dinge gedoen het in Egipte,
22
wonders in die land van Gam, vreeslike dinge by die Skelfsee.
23
Toe het Hy gesê dat Hy hulle sou verdelg, as Moses, sy uitverkorene, nie voor sy aangesig in die bres gaan staan het om sy grimmigheid af te keer, dat Hy nie sou vernietig nie.
24
Hulle het ook die kosbare land versmaad, sy woord nie geglo nie;
25
en hulle het gemurmureer in hul tente, na die stem van die HERE nie geluister nie.
26
Toe het Hy sy hand teen hulle opgehef om hulle neer te slaan in die woestyn,
27
en om hulle nageslag te versprei onder die nasies en hulle te verstrooi in die lande.
28
Ook het hulle hul aan Ba„l-Peor gekoppel en die offerandes aan die dooies geëet;
29
en hulle het die HERE geterg deur hul dade, sodat 'n plaag onder hulle uitgebreek het.
30
Toe het P¡nehas opgetree en gerig geoefen, en die plaag het opgehou;
31
en dit is hom gereken tot geregtigheid, van geslag tot geslag tot in ewigheid.
32
Hulle het Hom ook vertoorn by die waters van M,riba, en dit het met Moses sleg gegaan om hulle ontwil;
33
want hulle was wederstrewig teen sy Gees, sodat hy onverskillig gepraat het met sy lippe.
34
Hulle het die volke nie verdelg soos die HERE aan hulle gesê het nie,
35
maar hul met die heidene vermeng en hulle werke geleer.
36
En hulle het hulle afgode gedien, en dit het vir hulle 'n strik geword.
37
Bowendien het hulle hul seuns en hul dogters aan die duiwels geoffer
38
en onskuldige bloed vergiet -- die bloed van hul seuns en hul dogters wat hulle aan die afgode van Kana„n geoffer het -- sodat die land deur bloedskuld ontheilig is.
39
En hulle het onrein geword deur hul werke en gehoereer deur hul dade.
40
Toe het die toorn van die HERE ontvlam teen sy volk, en Hy het 'n afsku gekry van sy erfdeel.
41
En Hy het hulle in die hand van die heidene gegee, en hulle haters het oor hulle geheers;
42
en hulle vyande het hulle verdruk, sodat hulle onder hul hand moes buig.
43
Hy het hulle baiekeer gered; maar hulle was wederstrewig in hulle voorneme. So het hulle dan weggesink deur hul ongeregtigheid.
44
Nogtans het Hy hulle benoudheid aangesien toe Hy hulle smeking gehoor het;
45
en Hy het tot hulle beswil aan sy verbond gedink en berou gekry na die veelheid van sy goedertierenhede.
46
En Hy het hulle medelyde laat vind by almal wat hulle as gevangenes weggevoer het.
47
Verlos ons, HERE onse God, en versamel ons uit die nasies, dat ons u heilige Naam kan loof en ons beroem in u lof!
48
Geloofd sy die HERE, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid! En laat die hele volk sê: Amen. Halleluja!
Psalms 106:1
Psalms 106:2
Psalms 106:3
Psalms 106:4
Psalms 106:5
Psalms 106:6
Psalms 106:7
Psalms 106:8
Psalms 106:9
Psalms 106:10
Psalms 106:11
Psalms 106:12
Psalms 106:13
Psalms 106:14
Psalms 106:15
Psalms 106:16
Psalms 106:17
Psalms 106:18
Psalms 106:19
Psalms 106:20
Psalms 106:21
Psalms 106:22
Psalms 106:23
Psalms 106:24
Psalms 106:25
Psalms 106:26
Psalms 106:27
Psalms 106:28
Psalms 106:29
Psalms 106:30
Psalms 106:31
Psalms 106:32
Psalms 106:33
Psalms 106:34
Psalms 106:35
Psalms 106:36
Psalms 106:37
Psalms 106:38
Psalms 106:39
Psalms 106:40
Psalms 106:41
Psalms 106:42
Psalms 106:43
Psalms 106:44
Psalms 106:45
Psalms 106:46
Psalms 106:47
Psalms 106:48
Psalms 1 / Ps 1
Psalms 2 / Ps 2
Psalms 3 / Ps 3
Psalms 4 / Ps 4
Psalms 5 / Ps 5
Psalms 6 / Ps 6
Psalms 7 / Ps 7
Psalms 8 / Ps 8
Psalms 9 / Ps 9
Psalms 10 / Ps 10
Psalms 11 / Ps 11
Psalms 12 / Ps 12
Psalms 13 / Ps 13
Psalms 14 / Ps 14
Psalms 15 / Ps 15
Psalms 16 / Ps 16
Psalms 17 / Ps 17
Psalms 18 / Ps 18
Psalms 19 / Ps 19
Psalms 20 / Ps 20
Psalms 21 / Ps 21
Psalms 22 / Ps 22
Psalms 23 / Ps 23
Psalms 24 / Ps 24
Psalms 25 / Ps 25
Psalms 26 / Ps 26
Psalms 27 / Ps 27
Psalms 28 / Ps 28
Psalms 29 / Ps 29
Psalms 30 / Ps 30
Psalms 31 / Ps 31
Psalms 32 / Ps 32
Psalms 33 / Ps 33
Psalms 34 / Ps 34
Psalms 35 / Ps 35
Psalms 36 / Ps 36
Psalms 37 / Ps 37
Psalms 38 / Ps 38
Psalms 39 / Ps 39
Psalms 40 / Ps 40
Psalms 41 / Ps 41
Psalms 42 / Ps 42
Psalms 43 / Ps 43
Psalms 44 / Ps 44
Psalms 45 / Ps 45
Psalms 46 / Ps 46
Psalms 47 / Ps 47
Psalms 48 / Ps 48
Psalms 49 / Ps 49
Psalms 50 / Ps 50
Psalms 51 / Ps 51
Psalms 52 / Ps 52
Psalms 53 / Ps 53
Psalms 54 / Ps 54
Psalms 55 / Ps 55
Psalms 56 / Ps 56
Psalms 57 / Ps 57
Psalms 58 / Ps 58
Psalms 59 / Ps 59
Psalms 60 / Ps 60
Psalms 61 / Ps 61
Psalms 62 / Ps 62
Psalms 63 / Ps 63
Psalms 64 / Ps 64
Psalms 65 / Ps 65
Psalms 66 / Ps 66
Psalms 67 / Ps 67
Psalms 68 / Ps 68
Psalms 69 / Ps 69
Psalms 70 / Ps 70
Psalms 71 / Ps 71
Psalms 72 / Ps 72
Psalms 73 / Ps 73
Psalms 74 / Ps 74
Psalms 75 / Ps 75
Psalms 76 / Ps 76
Psalms 77 / Ps 77
Psalms 78 / Ps 78
Psalms 79 / Ps 79
Psalms 80 / Ps 80
Psalms 81 / Ps 81
Psalms 82 / Ps 82
Psalms 83 / Ps 83
Psalms 84 / Ps 84
Psalms 85 / Ps 85
Psalms 86 / Ps 86
Psalms 87 / Ps 87
Psalms 88 / Ps 88
Psalms 89 / Ps 89
Psalms 90 / Ps 90
Psalms 91 / Ps 91
Psalms 92 / Ps 92
Psalms 93 / Ps 93
Psalms 94 / Ps 94
Psalms 95 / Ps 95
Psalms 96 / Ps 96
Psalms 97 / Ps 97
Psalms 98 / Ps 98
Psalms 99 / Ps 99
Psalms 100 / Ps 100
Psalms 101 / Ps 101
Psalms 102 / Ps 102
Psalms 103 / Ps 103
Psalms 104 / Ps 104
Psalms 105 / Ps 105
Psalms 106 / Ps 106
Psalms 107 / Ps 107
Psalms 108 / Ps 108
Psalms 109 / Ps 109
Psalms 110 / Ps 110
Psalms 111 / Ps 111
Psalms 112 / Ps 112
Psalms 113 / Ps 113
Psalms 114 / Ps 114
Psalms 115 / Ps 115
Psalms 116 / Ps 116
Psalms 117 / Ps 117
Psalms 118 / Ps 118
Psalms 119 / Ps 119
Psalms 120 / Ps 120
Psalms 121 / Ps 121
Psalms 122 / Ps 122
Psalms 123 / Ps 123
Psalms 124 / Ps 124
Psalms 125 / Ps 125
Psalms 126 / Ps 126
Psalms 127 / Ps 127
Psalms 128 / Ps 128
Psalms 129 / Ps 129
Psalms 130 / Ps 130
Psalms 131 / Ps 131
Psalms 132 / Ps 132
Psalms 133 / Ps 133
Psalms 134 / Ps 134
Psalms 135 / Ps 135
Psalms 136 / Ps 136
Psalms 137 / Ps 137
Psalms 138 / Ps 138
Psalms 139 / Ps 139
Psalms 140 / Ps 140
Psalms 141 / Ps 141
Psalms 142 / Ps 142
Psalms 143 / Ps 143
Psalms 144 / Ps 144
Psalms 145 / Ps 145
Psalms 146 / Ps 146
Psalms 147 / Ps 147
Psalms 148 / Ps 148
Psalms 149 / Ps 149
Psalms 150 / Ps 150