A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 105

1
Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend.
2
Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders.
3
Beroem julle in sy heilige Naam; laat die hart van die wat die HERE soek, bly wees.
4
Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.
5
Dink aan sy wonders wat Hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond,
6
o nageslag van Abraham, sy kneg, o kinders van Jakob, sy uitverkorenes!
7
Hy, die HERE, is onse God; oor die hele aarde is sy oordele.
8
Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat Hy ingestel het vir duisend geslagte --
9
die verbond wat Hy met Abraham gesluit het, en sy eed aan Isak;
10
wat Hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as 'n ewige verbond,
11
met die woorde: Ek sal aan jou die land Kana„n gee, julle aangewese erfdeel.
12
Toe hulle min mense was, min en vreemdelinge daarin,
13
en hulle getrek het van nasie tot nasie, van die een koninkryk na die ander volk,
14
het Hy geen mens toegelaat om hulle te verdruk nie; ook het Hy konings om hulle ontwil gestraf en gesê:
15
Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie.
16
En Hy het 'n hongersnood oor die land geroep: elke staf van brood het Hy verbreek.
17
Hy het 'n man voor hulle uit gestuur: Josef is as slaaf verkoop.
18
Hulle het sy voete in boeie geknel, hy self het in die ysters gekom,
19
tot op die tyd dat sy woord uitgekom het, die woord van die HERE hom beproef verklaar het.
20
Die koning het gestuur en hom losgemaak, die heerser van die volke, en hom losgelaat.
21
Hy het hom aangestel as heer oor sy huis en as heerser oor al sy goed;
22
om sy vorste te bind na sy begeerte, en aan sy oudstes moes hy wysheid leer.
23
Toe het Israel na Egipte gekom, en Jakob het as vreemdeling vertoef in die land van Gam.
24
En Hy het sy volk baie vrugbaar gemaak en dit meer versterk as sy teëstanders.
25
Hy het hulle hart verander, om sy volk te haat, om listig teen sy knegte te handel.
26
Hy het Moses, sy kneg, gestuur en A„ron wat Hy uitgekies het.
27
Di, het onder hulle sy aangekondigde tekens gedoen en wonders in die land van Gam.
28
Hy het duisternis gestuur en dit donker gemaak; en hulle was teen sy woorde nie wederstrewig nie.
29
Hy het hulle waters verander in bloed en hulle visse laat sterwe.
30
Hulle land het gewemel van paddas, in die kamers van hulle konings.
31
Hy het gespreek, en daar het steekvlieë gekom, muskiete in hulle hele grondgebied.
32
Hy het hulle reëns hael gemaak, vuurvlamme in hulle land.
33
En Hy het hulle wingerdstok en hulle vyeboom geslaan en die bome van hulle grondgebied verbreek.
34
Hy het gespreek, en daar het sprinkane gekom en voetgangers sonder getal,
35
wat al die plante in hulle land opgeëet het, ja, opgeëet het die vrugte van hulle grond.
36
Hy het ook al die eersgeborenes in hulle land getref, die eerstelinge van al hulle krag.
37
Toe het Hy hulle laat uitgaan met silwer en goud, en onder sy stamme was daar niemand wat struikel nie.
38
Egipte was bly toe hulle uittrek, want vrees vir hulle het op hulle geval.
39
Hy het 'n wolk uitgebrei as bedekking en vuur om die nag te verlig.
40
Hulle het gebid: toe laat Hy kwartels kom; en Hy het hulle versadig met hemelbrood.
41
Hy het 'n rots oopgemaak, en waters het gevloei; dit het geloop deur die dor plekke -- 'n rivier!
42
Want Hy het gedink aan sy heilige woord, aan Abraham, sy kneg.
43
En Hy het sy volk laat uitgaan met vreugde, sy uitverkorenes met gejubel.
44
En Hy het aan hulle die lande van die heidene gegee, en wat deur volke met moeite verwerf is, het hulle in besit geneem,
45
dat hulle sy insettinge kan onderhou en sy wette bewaar. Halleluja!
Psalms 105:1
Psalms 105:2
Psalms 105:3
Psalms 105:4
Psalms 105:5
Psalms 105:6
Psalms 105:7
Psalms 105:8
Psalms 105:9
Psalms 105:10
Psalms 105:11
Psalms 105:12
Psalms 105:13
Psalms 105:14
Psalms 105:15
Psalms 105:16
Psalms 105:17
Psalms 105:18
Psalms 105:19
Psalms 105:20
Psalms 105:21
Psalms 105:22
Psalms 105:23
Psalms 105:24
Psalms 105:25
Psalms 105:26
Psalms 105:27
Psalms 105:28
Psalms 105:29
Psalms 105:30
Psalms 105:31
Psalms 105:32
Psalms 105:33
Psalms 105:34
Psalms 105:35
Psalms 105:36
Psalms 105:37
Psalms 105:38
Psalms 105:39
Psalms 105:40
Psalms 105:41
Psalms 105:42
Psalms 105:43
Psalms 105:44
Psalms 105:45
Psalms 1 / Ps 1
Psalms 2 / Ps 2
Psalms 3 / Ps 3
Psalms 4 / Ps 4
Psalms 5 / Ps 5
Psalms 6 / Ps 6
Psalms 7 / Ps 7
Psalms 8 / Ps 8
Psalms 9 / Ps 9
Psalms 10 / Ps 10
Psalms 11 / Ps 11
Psalms 12 / Ps 12
Psalms 13 / Ps 13
Psalms 14 / Ps 14
Psalms 15 / Ps 15
Psalms 16 / Ps 16
Psalms 17 / Ps 17
Psalms 18 / Ps 18
Psalms 19 / Ps 19
Psalms 20 / Ps 20
Psalms 21 / Ps 21
Psalms 22 / Ps 22
Psalms 23 / Ps 23
Psalms 24 / Ps 24
Psalms 25 / Ps 25
Psalms 26 / Ps 26
Psalms 27 / Ps 27
Psalms 28 / Ps 28
Psalms 29 / Ps 29
Psalms 30 / Ps 30
Psalms 31 / Ps 31
Psalms 32 / Ps 32
Psalms 33 / Ps 33
Psalms 34 / Ps 34
Psalms 35 / Ps 35
Psalms 36 / Ps 36
Psalms 37 / Ps 37
Psalms 38 / Ps 38
Psalms 39 / Ps 39
Psalms 40 / Ps 40
Psalms 41 / Ps 41
Psalms 42 / Ps 42
Psalms 43 / Ps 43
Psalms 44 / Ps 44
Psalms 45 / Ps 45
Psalms 46 / Ps 46
Psalms 47 / Ps 47
Psalms 48 / Ps 48
Psalms 49 / Ps 49
Psalms 50 / Ps 50
Psalms 51 / Ps 51
Psalms 52 / Ps 52
Psalms 53 / Ps 53
Psalms 54 / Ps 54
Psalms 55 / Ps 55
Psalms 56 / Ps 56
Psalms 57 / Ps 57
Psalms 58 / Ps 58
Psalms 59 / Ps 59
Psalms 60 / Ps 60
Psalms 61 / Ps 61
Psalms 62 / Ps 62
Psalms 63 / Ps 63
Psalms 64 / Ps 64
Psalms 65 / Ps 65
Psalms 66 / Ps 66
Psalms 67 / Ps 67
Psalms 68 / Ps 68
Psalms 69 / Ps 69
Psalms 70 / Ps 70
Psalms 71 / Ps 71
Psalms 72 / Ps 72
Psalms 73 / Ps 73
Psalms 74 / Ps 74
Psalms 75 / Ps 75
Psalms 76 / Ps 76
Psalms 77 / Ps 77
Psalms 78 / Ps 78
Psalms 79 / Ps 79
Psalms 80 / Ps 80
Psalms 81 / Ps 81
Psalms 82 / Ps 82
Psalms 83 / Ps 83
Psalms 84 / Ps 84
Psalms 85 / Ps 85
Psalms 86 / Ps 86
Psalms 87 / Ps 87
Psalms 88 / Ps 88
Psalms 89 / Ps 89
Psalms 90 / Ps 90
Psalms 91 / Ps 91
Psalms 92 / Ps 92
Psalms 93 / Ps 93
Psalms 94 / Ps 94
Psalms 95 / Ps 95
Psalms 96 / Ps 96
Psalms 97 / Ps 97
Psalms 98 / Ps 98
Psalms 99 / Ps 99
Psalms 100 / Ps 100
Psalms 101 / Ps 101
Psalms 102 / Ps 102
Psalms 103 / Ps 103
Psalms 104 / Ps 104
Psalms 105 / Ps 105
Psalms 106 / Ps 106
Psalms 107 / Ps 107
Psalms 108 / Ps 108
Psalms 109 / Ps 109
Psalms 110 / Ps 110
Psalms 111 / Ps 111
Psalms 112 / Ps 112
Psalms 113 / Ps 113
Psalms 114 / Ps 114
Psalms 115 / Ps 115
Psalms 116 / Ps 116
Psalms 117 / Ps 117
Psalms 118 / Ps 118
Psalms 119 / Ps 119
Psalms 120 / Ps 120
Psalms 121 / Ps 121
Psalms 122 / Ps 122
Psalms 123 / Ps 123
Psalms 124 / Ps 124
Psalms 125 / Ps 125
Psalms 126 / Ps 126
Psalms 127 / Ps 127
Psalms 128 / Ps 128
Psalms 129 / Ps 129
Psalms 130 / Ps 130
Psalms 131 / Ps 131
Psalms 132 / Ps 132
Psalms 133 / Ps 133
Psalms 134 / Ps 134
Psalms 135 / Ps 135
Psalms 136 / Ps 136
Psalms 137 / Ps 137
Psalms 138 / Ps 138
Psalms 139 / Ps 139
Psalms 140 / Ps 140
Psalms 141 / Ps 141
Psalms 142 / Ps 142
Psalms 143 / Ps 143
Psalms 144 / Ps 144
Psalms 145 / Ps 145
Psalms 146 / Ps 146
Psalms 147 / Ps 147
Psalms 148 / Ps 148
Psalms 149 / Ps 149
Psalms 150 / Ps 150